Tekst » RichEdit

Drukowanie z marginesami

Jak w temacie:

uses Printers;
 
procedure DrukujRichEdita(RE:TRichEdit;margL,margT,margR,margB:Extended);//marginesy w mm
var
  log_pixelsX,log_pixelsY,non_printL,non_printT:Integer;//drukarka
  page_rect:TRect;
begin
  log_pixelsX := GetDeviceCaps(Printer.Handle, LOGPIXELSX);
  log_pixelsY := GetDeviceCaps(Printer.Handle, LOGPIXELSY);
  non_printL := GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETX);
  non_printT := GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETY);
 
  margL:=margL/25.4;
  margR:=margR/25.4;
  margT:=margT/25.4;
  margB:=margB/25.4;
 
  page_rect.Left := Round(log_pixelsX * margL) - non_printL;
  page_rect.Right := Printer.PageWidth-Round(log_pixelsX * margR) - non_printL;
  page_rect.Top  := Round(log_pixelsY * margT) - non_printT;
  page_rect.Bottom:= Printer.PageHeight - Round(log_pixelsY * margB)- non_printT;
 
  RE.PageRect:=page_rect;
  RE.Print('Drukowanie z marginesami');
end;

4 komentarze

wojmysz1 2015-06-06 20:17

Poniższy komentarz jest zamieszczony dla tych, co nie rozumieją lub nie wiedzą, jak skorzystać z tego, co jest widoczne powyżej. Ja przedstawiam to trochę inaczej, chyba prościej, posługując się działającym przykładem. Przykład wszystko wyjaśni. Zrób tak.
1. Otwórz nowy projekt i umieść na formie pole Memo, dwa pola Edit i dwa przyciski.
2. W sekcji Uses umieść Printers.
3. Teraz przekopiuj obie funkcje widoczne poniżej zaraz po implementation (muszą być wpisane jako pierwsze, inaczej nie będzie działać). Pierwsza funkcja zamienia milimetry na punkty (i dla nas jest najważniejsza), a druga zamienia punkty na milimetry. Obie funkcje uwzględniają rozdzielczość drukarki co oznacza, że wydruk na każdej drukarce będzie wyglądać identycznie z tym, że w funkcji użyłem rozdzielczości drukarki w osi X. Nigdy nie widziałem drukarki, w której rozdzielczości w osiach X i Y są różne, więc śmiało można posługiwać się tylko jedną z nich. Gdybyś jednak chciał to zmienić drobną modyfikacją funkcji łatwo można to zmienić.

function MM_na_DPI(mm:single):integer;
var
  a,b:integer;
begin
  a:=GetDeviceCaps(Printer.Handle,LogPixelSX);  // rozdzielczość drukarki
  b:=Round(mm*a/25.4);  // ponieważ dpi jest liczbą całkowitą, stąd funkcja Round, która zaokrągla dzielenie do liczby całkowitej

  Result:=b;
end;

               // oraz

function DPI_na_MM(cal:integer):single;
var
  a:integer;
  b:real;
begin
  a:=GetDeviceCaps(Printer.Handle,LogPixelSX);  // rozdzielczość drukarki
  b:=cal*25.4/a;

  Result:=b;
end;

4. Dla Button1 wpisz poniższą procedurę. Dzięki temu w polu Memo  uzyskasz informację o wielkości obszaru wydruku oraz o marginesach drukarki. Dzięki funkcji DPI_na_MM() wszystkie te dane podane będą w milimetrach. Tutaj trzeba wiedzieć, że obszar wydruku jest zawsze mniejszy od wielkości kartki o marginesy drukarki. Dlatego punkt(0,0) wypadnie nie na krawędzi kartki, jak może się wydawać, tylko na krawędzi marginesów drukarki (dla drukarek laserowych ten margines wynosi około 5 mm).

  with Printer,Printer.Canvas do         // wpisuje do pola Memo długość, szerokość strony i marginesy drukarki
    begin
      Memo1.Lines.Add('szerokosc strony wydruku - '+FormatFloat('0.00',DPI_na_MM(PageWidth)));
      Memo1.Lines.Add('wysokosc strony wydruku - '+FormatFloat('0.00',DPI_na_MM(PageHeight)));
      Memo1.Lines.Add('boczne marginesy drukarki - '+FormatFloat('0.00',DPI_na_MM(GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETX))));
      Memo1.Lines.Add('górny margines drukarki - '+FormatFloat('0.00',DPI_na_MM(GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETY))));
    end;

5. W polu Edit1 wpisz wartość 10, a w pole Edit2 wpisz 50. Dla przycisku Button2 przekopiuj poniższą procedurę.
             
var
  a,b:single;
  c,d:integer;
begin

  Printer.Title:='Drukowanie w mm';

  with Printer,Printer.Canvas do          
    begin
      BeginDoc;
       a:=StrToFloat(Edit1.Text);  // margines wydruku, tutaj 10 mm
       b:=StrToFloat(Edit2.Text);  // wielkość kwadratu, tutaj 50 mm

       // W pola Edit można wpisać liczbę z przecinkiem

      c:=GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETX);   // marginesy drukarki w osi x
      d:=GetDeviceCaps(Printer.Handle, PHYSICALOFFSETY);  // marginesy drukarki w osi y

      Pen.Width:=3;

     // drukuje kwadrat o boku 50 mm 10 mm od krawędzi kartki
      Rectangle(
                      MM_na_DPI(a)-c, MM_na_DPI(a)-d,
                      MM_na_DPI(a+b)-c, MM_na_DPI(a+b)-d
                    );

      EndDoc;
   end;

Klikając w Button2 wydrukujesz kwadrat o boku 50 mm, 10 mm od górnej i lewej krawędzi kartki. Wielkość wydruku można zmieniać zależnie od wartości wstawionych do pól Edit1 i Edit2.  Funkcję MM_na_DPI() można wykorzystać w każdej aplikacji. Jeżeli chcesz wydrukować jakąkolwiek grafikę lub cos innego, 50 milimetrów od lewej krawędzi kartki, to wartośc 50 przepuszczasz przez funkcję i od uzyskanej wartości odejmujesz margines drukarki, zgodnie z załączonym wzorem. Sprawdź, a zobaczysz jakie to proste.
Jak coś nie rozumiesz pisz na GG-9990906.

InFoL 2006-04-25 22:02

mi to jakoś nie włazi...;(

Klima90 2006-04-15 10:16

Ja również mam problem z marginesami.

Dresio 2006-03-02 20:58

czy to działa na kazdej drukarce, bo prawde powiedziawszy mam problem z uzyskaniem tych marginesów