Programowanie w języku Delphi » FAQ

OnMouseEnter i OnMouseLeave dla TImage

 • 2012-04-28 22:01
 • 0 komentarzy
 • 1856 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Zauważyliście pewnie, że TLabel posiada zdarzenia OnMouseEnter i OnMouseLeave. Są wywołane wtedy gdy mysz najedzie i opuści komponent. Niestety Borland spieprzył sprawę i nie dał tych zdarzeń dla TImage co często bywa niewygodne. Zrobimy nowy komponent TImageHover który jest potomny TImage i wyposażymy go w te zdarzenia.

Tworzymy nowy unit i zapisujemy jako ImageHover.pas.
unit ImageHover;
 
interface
 
uses
 Controls, ExtCtrls, Classes, Messages;
 
type
 TImageHover = class(TImage)
  private
   FEnter: TNotifyEvent;
   FLeave: TNotifyEvent;
   procedure CMMouseEnter(var msg: TMessage); message CM_MOUSEENTER;
   procedure CMMouseLeave(var msg: TMessage); message CM_MOUSELEAVE;
  published
   property OnMouseEnter: TNotifyEvent read FEnter write FEnter;
   property OnMouseLeave: TNotifyEvent read FLeave write FLeave;
 end;
 
procedure Register;
 
implementation
 
procedure TImageHover.CMMouseEnter(var msg: TMessage);
begin
 if Assigned(FEnter) then FEnter(Self);
end;
 
procedure TImageHover.CMMouseLeave(var msg: TMessage);
begin
 if Assigned(FLeave) then FLeave(Self);
end;
 
procedure Register;
begin
 RegisterComponents('Win32', [TImageHover]);
end;
 
end.


Następnie Component -> Install Component i klikamy ok. Następnie klikamy Compile na otwartej paczce. Nowy komponent zostanie zainstalowany na zakładce Win32.