Delphi » FAQ

OnMouseEnter i OnMouseLeave dla TImage

PiXel

Zauważyliście pewnie, że TLabel posiada zdarzenia OnMouseEnter i OnMouseLeave. Są wywołane wtedy gdy mysz najedzie i opuści komponent. Niestety Borland spieprzył sprawę i nie dał tych zdarzeń dla TImage co często bywa niewygodne. Zrobimy nowy komponent TImageHover który jest potomny TImage i wyposażymy go w te zdarzenia.

Tworzymy nowy unit i zapisujemy jako ImageHover.pas.

unit ImageHover;

interface

uses
 Controls, ExtCtrls, Classes, Messages;

type
 TImageHover = class(TImage)
  private
   FEnter: TNotifyEvent;
   FLeave: TNotifyEvent;
   procedure CMMouseEnter(var msg: TMessage); message CM_MOUSEENTER;
   procedure CMMouseLeave(var msg: TMessage); message CM_MOUSELEAVE;
  published
   property OnMouseEnter: TNotifyEvent read FEnter write FEnter;
   property OnMouseLeave: TNotifyEvent read FLeave write FLeave;
 end;

procedure Register;

implementation

procedure TImageHover.CMMouseEnter(var msg: TMessage);
begin
 if Assigned(FEnter) then FEnter(Self);
end;

procedure TImageHover.CMMouseLeave(var msg: TMessage);
begin
 if Assigned(FLeave) then FLeave(Self);
end;

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('Win32', [TImageHover]);
end;

end.

Następnie Component -> Install Component i klikamy ok. Następnie klikamy Compile na otwartej paczce. Nowy komponent zostanie zainstalowany na zakładce Win32.

FAQ

0 komentarzy