Programowanie w języku Delphi

Eoln

Eoln
Moduł: System

function Eoln(var F): Boolean;

Funkcja sprawdza czy kursor znajduje się na końcu linii w pliku tekstowym. Może zwrócić True jeżeli kursor znajduje się na końcu linii lub False w przeciwnym wypadku.

Do poruszania się po pliku, można użyć funkcji Seek.

Przykład użycia:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 TF : TextFile;
 C : Char;
begin
 AssignFile(TF, 'C:\foo.txt');
 try
  Reset(TF);
 
  while not Eof(TF) do
  begin
   Read(TF, C);
   Write(C);
   if Eoln(TF) then
   begin
    Write('|');
   end;
  end;
 finally
  CloseFile(TF);
 end;
 Readln;
end.


Program odczytuje zawartość pliku tekstowego, znak po znaku. W każdej iteracji pętli sprawdzane jest, czy kursor znajduje się na końcu linii (linia 17.) - jeżeli warunek został spełniony, na konsoli zostanie wyświetlony znak |.

Zobacz też:

2 komentarze

ga88a 2006-01-19 18:22

Dzięki za poprawke.

Adam Boduch 2006-01-19 17:32

Czytamy dzial "Pomoc" a konkretnie dzial "Zasady redagowania tekstow"? Czy nie bardzo?