Programowanie w języku Delphi » Dyrektywy kompilatora

$WARNINGS

Składnia:{$WARNINGS OFF} lub {$WARNINGS ON}
Wartość domyślna:{$WARNINGS ON}


Dyrektywa określa czy kompilator w trakcie kompilacji powinien wyświetlać komunikaty ostrzegawcze, czyli np. w wypadku funkcji, które nie zwracają wyników czy konstruktorów klas abstrakcyjnych. Przykładowo, poniższy kod nie spowoduje wyświetlanie ostrzeżenia o niezwracanym wyniku funkcji Foo:

{$WARNINGS OFF}
function Foo : Boolean;
var
  Bar : String;
begin
 
end;


Istnieje możliwość wyłączania ostrzeżeń dla różnych grup ostrzeżeń, przy pomocy dyrektywy $WARN