$WARNINGS

Adam Boduch
Składnia:`{$WARNINGS OFF}` lub `{$WARNINGS ON}`
Wartość domyślna:`{$WARNINGS ON}`

Dyrektywa określa czy kompilator w trakcie kompilacji powinien wyświetlać komunikaty ostrzegawcze, czyli np. w wypadku funkcji, które nie zwracają wyników czy konstruktorów klas abstrakcyjnych. Przykładowo, poniższy kod nie spowoduje wyświetlanie ostrzeżenia o niezwracanym wyniku funkcji Foo:

{$WARNINGS OFF}
function Foo : Boolean;
var
  Bar : String;
begin

end;
Istnieje możliwość wyłączania ostrzeżeń dla różnych grup ostrzeżeń, przy pomocy dyrektywy $WARN

0 komentarzy