Własny bufor klawiatury

cepa

Pisząc różnego rodzaju gry lub programy często może zajść potrzeba szybkiego sprawdzania
stanu klawiszy w klawiaturze. BIOS standardowo udostępnia niewielki bufor klawiatury jednak
jest on mało wygodny w obsłudze bo nie mamy pełnej kontroli nad wszystkimi klawiszami.
Co zrobić kiedy chcemy sprawdzać stan wszystkich 128 możliwych klawiszy ??
Jedynym rozwiązaniem jest napisanie własnego bufora klawiatury.

Aby to zrobić musimy przechwycić przerwanie sprzętowe 09H generowane przez klawiature.
W DOS'ie mamy dostępne dwie funkcje:

 • 35H - pobiera adres procedury przerwania z tablicy przerwań
 • 25H - ustawia adres procedury przerwania w tablicy przerwań
  Ponieważ po zakończeniu programu ustawiona przez program procedura przerwania nadal by
  funkcjonowała (co mogło by spowodować zawieszenie komputera) program musimy napisać w
  taki sposób:
  1) pobierz adres starej procedury przerwania 09H
  2) ustaw nowy adres procedury przerwania klawiatury (09H)
  3) przywróć stary adres procedury przerwania
  W praktyce wygląda to tak:
  1) odczytaj z tablicy przerwań adres procedury przerwania 09H za pomocą funkcji 35H
  2) podepnij nową procedure przerwania 09H za pomocą funkcji 25H
  3) przywróc starą procedure za pomocą funkcji 25H

Komunikacja komputer<->klawierka odbywa się za pośrednictwem portu 60H. Kto bawił się tym
portem wie, że klawiatura wysyła dane zarówno przy naciśnięciu jak i przy zwolnieniu
klawisza. Jednocześnie można zauważyć, że np: gdy naciśniemy klawisz ESC klawiatura wyśle
bajt o wartości 1, natomiast gdy go puścimy wyśle 129 - oznacza to, że aby rozróżnić czy
jeden ze 128 klawiszy jest naciśnięty wystarczy sprawdzić czy wysłany przez klawiature bajt
ma wartość powyżej (puszczony) czy poniżej (naciśnięty) 127. Dzięki takiemu rozwiązaniu
możemy stworzyć tablicę o rozmiarze 128 bajtów gdzie będzie wpisywana wartość 0 lub 1 -
puszczony lub naciśnięty. Jako offset do odpowiedniej komurki - odpowiedniego klawisza
można użyć bajtu, który jest zwracany przez klawiaturę. Jeżeli bajt ten ma wartosć powyżej
127 to należy od niego odjąć 128 i jednocześnie ustawic w danej komurce bufora wartość 0,
jeżeli ma wartość poniżej 127 do odrazu ustawiamy wartość 1 w danej komurce bufora.

To byłoby na tyle teori, oto przykładowy kod dla kompilatora NASM:

;-------
    CPU 186
    BITS 16

    ORG 100H
    JMP main

keyboard_int:                     ; procedura obslugi przerwania sprzetowego 09H
    STI
    PUSH AX
    IN AL,60H                   ; odczytaj kod ostatniego klawisza
    MOV [CS:lastkey],AL              ; wrzuc go do zmiennej lastkey
    POP AX

    PUSH AX
    PUSH CX
    MOV AX,0
    MOV AL,[CS:lastkey]
    CMP AL,128                  ; jezeli kod ostatniego klawisza jest ponizej 128
    JNAE check_keys_1               ; to dany klawisz jest nacisnienty, jezeli ponad
    SUB AL,128                  ; 128 to klawisz jest puszczony
    MOV CL,0
    JMP check_keys_2
check_keys_1:
    MOV CL,1
check_keys_2:
    MOV BX,key                  ; laduj poczatek bufora klawiatury do BX
    ADD BX,AX                   ; dodaj do adresu offset dla danego klawisza
    MOV [CS:BX],CL                ; czyli jego kod i ustaw tam 1 jezeli klawisz
    POP CX                    ; jest nacisnienty lub 0 jak nie
    POP AX

    PUSH AX
    MOV AL,20H
    OUT 20H,AL                  ; wyslij sygnal EOI (koniec procedury przerwania)
    POP AX

    CLI
    IRET                     ; powrot

install_keyboard:                   ; kopiuje adres starej procedury przerwania 09H
    MOV AX,3509H                 ; do zmiennej old_keyboard_int i ustawia nowa
    INT 21H                    ; procedure przerwania 09H ktora steruje buforem
    MOV [CS:old_keyboard_int],BX
    MOV [CS:old_keyboard_int + 2],ES
    MOV AX,2509H
    MOV DX,keyboard_int
    PUSH DS
    PUSH CS
    POP DS
    INT 21H
    POP DS
    RET

remove_keyboard:                   ; przywraca starą procedure obsługi przerwania 09H
    MOV AX,2509H
    LDS DX,[CS:old_keyboard_int]
    INT 21H
    RET

wait_for_any_key:                   ; procedura czeka na wcisniencie dowolnego klawisza
    MOV BYTE [lastkey],0
    MOV DL,[lastkey]
wait_for_any_key_1:
    CMP DL,[lastkey]
    JE wait_for_any_key
    RET

main:
    CALL install_keyboard             ; przejmij przerwanie klawiatury
main_loop:
    CMP BYTE [key + 1],1             ; sprawdz czy wcisniento klawisz ESC
    JNE main_loop
exit:
    CALL remove_keyboard             ; przywroc poprzednie ustawienia
    MOV AX,4C00H
    INT 21H

old_keyboard_int            DD 0      ; wskaznik do starej procedury obslugi przerwania 09H
lastkey                DB 0      ; ostatnio wcisnienty klawisz
key                  TIMES 128 DB 0 ; tablica 128 klawiszy (bufor klawiatury)
;------

Na koniec dodam jeszcze kody klawiszy:

; Numery klawiszy (definicje dla NASM'a)
;------
%define  KEY_ESC          1
%define  KEY_F1          59
%define  KEY_F2          60
%define  KEY_F3          61
%define  KEY_F4          62
%define  KEY_F5          63
%define  KEY_F6          64
%define  KEY_F7          65
%define  KEY_F8          66
%define  KEY_F9          67
%define  KEY_F10          68
%define  KEY_F11          87
%define  KEY_F12          88
%define  KEY_SCROLL_LOCK      70
%define  KEY_SPECIAL1       41        ; '~'
%define  KEY_1           2
%define  KEY_2           3
%define  KEY_3           4
%define  KEY_4           5
%define  KEY_5           6
%define  KEY_6           7
%define  KEY_7           8
%define  KEY_8           9
%define  KEY_9           10
%define  KEY_10          11
%define  KEY_SPECIAL2       12        ; '-'
%define  KEY_SPECIAL3       13        ; '='
%define  KEY_SPECIAL4       43        ; '|'
%define  KEY_BACKSPACE       14
%define  KEY_TAB          15
%define  KEY_Q           16
%define  KEY_W           17
%define  KEY_E           18
%define  KEY_R           19
%define  KEY_T           20
%define  KEY_Y           21
%define  KEY_U           22
%define  KEY_I           23
%define  KEY_O           24
%define  KEY_P           25
%define  KEY_SPECIAL5       26        ; '['
%define  KEY_SPECIAL6       27        ; ']'
%define  KEY_ENTER         28
%define  KEY_CAPS_LOCK       58
%define  KEY_A           30
%define  KEY_S           31
%define  KEY_D           32
%define  KEY_F           33
%define  KEY_G           34
%define  KEY_H           35
%define  KEY_J           36
%define  KEY_K           37
%define  KEY_L           38
%define  KEY_SPECIAL7       39        ; ';'
%define  KEY_SPECIAL8       40        ; '"'
%define  KEY_LSHIFT        42
%define  KEY_Z           44
%define  KEY_X           45
%define  KEY_C           46
%define  KEY_V           47
%define  KEY_B           48
%define  KEY_N           49
%define  KEY_M           50
%define  KEY_SPECIAL9       51        ; '<'
%define  KEY_SPECIAL10       52        ; '>'
%define  KEY_SPECIAL11       53        ; '?'
%define  KEY_RSHIFT        54
%define  KEY_CTRL         29
%define  KEY_ALT          56
%define  KEY_SPACE         57
%define  KEY_INSERT        82
%define  KEY_HOME         71
%define  KEY_PAGE_UP        73
%define  KEY_DELETE        83
%define  KEY_END          79
%define  KEY_PAGE_DOWN       81
%define  KEY_UP          72
%define  KEY_DOWN         80
%define  KEY_RIGHT         77
%define  KEY_LEFT         75
%define  KEY_NUM_LOCK       69
%define  KEY_SPECIAL12       53        ; NUM '/'
%define  KEY_SPECIAL13       55        ; NUM '*'
%define  KEY_SPECIAL14       74        ; NUM '-'
%define  KEY_SPECIAL15       78        ; NUM '+'
%define  KEY_NUM0         82
%define  KEY_NUM1         79
%define  KEY_NUM2         80
%define  KEY_NUM3         81
%define  KEY_NUM4         75
%define  KEY_NUM5         76
%define  KEY_NUM6         77
%define  KEY_NUM7         71
%define  KEY_NUM8         72
%define  KEY_NUM9         73
;-------

3 komentarzy

swietny art !!

Sprawdzanie, czy kod jest > 128 czy nie i potem wstawianie 0 lub 1 jest w sumie ok, ale ja bym zaproponował takie cosik:

in al,60h
cbw ;instrukcja dość wolna (3CL) i nieparowalna - można ją zamienić
and al,7fh
xor bx,bx
lea si,key
mov bl,al
mov [si+bx],ah

i mamy 0 jak wyciśnięty i 0ffh jak wciśnięty

Klawiszy 128 nie obsłużysz za Chiny ludowe, bo tylu nie ma =) poza tym klawiatura wysyła czasami sekwencje, takie jak po naciśnięciu przycisków ACPI czy WINDOWS MULTIMEDIA, czy też kombinacji niektórych, które bodajże zaczynają się od 0xE0.