CreateToolhelp32Snapshot

ŁF
<style type="text/css">tr { background-color: #eee; } td { padding: 6px; } </style>
// C/C++
HANDLE WINAPI CreateToolhelp32Snapshot(
    DWORD dwFlags, 
    DWORD th32ProcessID
);
// Delphi
function CreateToolhelp32Snapshot(dwFlags, th32ProcessID: DWORD): THandle;

Funkcja CreateToolhelp32Snapshot umożliwia wylistowanie procesów i należących do nich wątków, modułów oraz pamięci.

Parametry

dwFlags
Określa jaki typ element systemu powinien znaleźć się na liście. Może zawierać jedną z poniższych wartości:

WartośćOpis
TH32CS_INHERIT
0x80000000
Uchwyt zwrócony przez funkcję może być dziedziczony.
TH32CS_SNAPALLPozwala na wylistowanie wszystkich procesów i wątków w systemie, oraz pamięci i modułów należących do procesu o id podanym w parametrze th32ProcessID. Wartość parametru to suma logiczna (OR, |) tych wartości: TH32CS_SNAPHEAPLIST, TH32CS_SNAPMODULE, TH32CS_SNAPPROCESS, i TH32CS_SNAPTHREAD.
TH32CS_SNAPHEAPLIST
0x00000001
Umożliwia wylistowanie obszarów pamięci należących do procesu o id podanym w parametrze th32ProcessID. Aby pobrać dane zgromadzone przez tą funkcję, należy użyć Heap32First i Heap32Next. Aby pobrać listę wszystkich obszarów pamięci (stert) danego procesu, należy użyć funkcji Heap32ListFirst oraz Heap32ListNext.
TH32CS_SNAPMODULE
0x00000008
Umożliwia wylistowanie wszystkich modułów używanych przez proces o id podanym w parametrze th32ProcessID. Aby pobrać dane zgromadzone przez tą funkcję, użyj Module32First oraz Module32Next.
Dla Windows 64-bit użycie tego parametru w 32-bitowej aplikacji spowoduje pobranie listy 32-bitowych modułów, a w aplikacji 64-bitowej spowoduje pobranie listy modułów 64-bitowych.
TH32CS_SNAPMODULE32
0x00000010
Umożliwia wylistowanie wszystkich 32-bitowych modułów używanych przez proces o id podanym w parametrze th32ProcessID gdy aplikacja jest uruchomiona pod 64-bitowym Windows.
TH32CS_SNAPMODULE32 może być łączone z TH32CS_SNAPMODULE lub TH32CS_SNAPALL.
TH32CS_SNAPPROCESS
0x00000002
Umożliwia pobranie listy wszystkich uruchomionych w systemie procesów. Aby pobrać dane zgromadzone przez tą funkcję, użyj Process32First oraz Process32Next.
TH32CS_SNAPTHREAD
0x00000004
Umożliwia pobranie listy wszystkich wątków uruchomionych w systemie. Aby pobrać dane zgromadzone przez tą funkcję, użyj Thread32First oraz Thread32Next.
W celu pobrania listy wątków konkretnego procesu należy wyszukać te wątki, dla których pole th32OwnerProcessID struktury THREADENTRY32 jest równe ID tego procesu.

th32ProcessID
Identyfikator procesu, którego ma dotyczyć tworzenie listy. Jeśli ma wartość 0, używany jest bieżący proces. Parametr ten jest używany z następującymi wartościami parametru dwFlags: TH32CS_SNAPHEAPLIST, TH32CS_SNAPMODULE, TH32CS_SNAPMODULE32, TH32CS_SNAPALL. Dla innych wartości jest ignorowany i przygotowana lista obejmie wszystkie procesy.

Jeśli identyfikator należy do 64-bitowego procesu, a funkcję wywołał proces 32-bitowy, wywołanie zakończy się błędem. W takim wypadku należy użyć funkcji QueryFullProcessImageName (zwraca ona pełną ścieżkę do pliku, z którego został uruchomiony proces), działa dla 64- i 32-bitowych procesów nawet, gdy proces wywołujący jest 32-bitowy.

Wartości zwracane

Jeśli wywołanie się powiedzie, funkcja zwróci uchwyt do listy z danymi. Po skończeniu operacji związanych z tym uchwytem, należy go zamknąć funkcją CloseHandle.

Jeśli wywołanie się nie powiedzie, funkcja zwraca wartość INVALID_HANDLE_VALUE. Dodatkowe informacje o błędzie można pobrać za pomocą funkcji GetLastError.

Uwagi

Lista tworzona przez tą funkcję jest używana przez inne funkcje z tej samej grupy w celu wygenerowania ich wyników. Dostęp do listy jest tylko do odczytu.

Aby otrzymać listę zawierającą stan pamięci lub używane moduły dla wszystkich procesów należy użyć TH32CS_SNAPALL i ustawić th32ProcessID na 0, następnie dla każdego otrzymanego procesu należy ponownie wywołać funkcję CreateToolhelp32Snapshot, podając jako parametry wartość TH32CS_SNAPHEAPLIST lub TH32_SNAPMODULE, oraz ID tego procesu.

Przykład
  • wtop.zip - kod źródłowy (w Delphi) menedżera procesów (lista procesów, wątków, aktualne obciążenie procesora)

Zobacz też

0 komentarzy