Wyświelanie bitmapy w trybie 13h

Oleksy_Adam

Program ten umożliwia wyswietlenie bitmapy 320x200x256 w trybie graficznym 13h. Program działa w wierszu polecenia. Jako parametr podaje się nazwę pliku do wyświetlenia.

PROGRAM Viewer;

USES Dos, Crt;

{ procedura wykonujaca petle dopuki uzytkownik nie nacisnie klawisza ESC }
PROCEDURE WaitForESC;
VAR ch :char;
BEGIN
 REPEAT
 IF KeypRessed THEN ch:=ReadKey;
 UNTIL ch = #27;
END; { wait }

TYPE
 PBuf = ^TBuf;
 TBuf = ARRAY [0..63999] OF byte;

 { Paleta pliku *.BMP zapisanego w 256 kolorach           }
 { Opis pol:                             }
 { B - skladowa niebieska                      }
 { G - skladowa zielona                       }
 { R - skladowa czerwona                       }
 { Z - pole zarezerwowane                      }
 PPalBMP = ^TPalBMP;
 TPalBMP = ARRAY [0..255] OF RECORD B, G, R, Z :byte; END;

 { Naglowek pliku *.BMP. W programie zastosowany do kontroli formatu }
 { zdjec poddawanych obrobce. W nawiasach podano offset pola wzgledem }
 { poczatku pliku                           }
 THeader = RECORD
      { typ - Specyfikator typu pliku okreslajacy typ         }
      { przechowywanego obrazu                    }
      { BM - BitMapa                         }
      { BA - Bitmap Array (tablica bitmapy              }
      { CI - Color Icon (kolorowa ikona)               }
      { CP - Color Pionter (kursor myszy)               }
      { IC - Icon (ikona)                       }
      { PT - Pointer (kursor myszy)                  }
  { 00h } typ     :ARRAY [0..1] OF char;
      { FSIze - Rozmiar calego pliku podany w bajtach. Nas      }
      { interesuje tylko rozmiar 65078                }
  { 02h } FSize    :LongInt;
      { wolne1 i wolne2 - Pola zarezerwowane, zawsze 0        }
  { 06h } wolne1   :word;
  { 08h } wolne2   :word;
      { offset - Odleglosc od poczatku pliku pierwszego bajtu     }
      { obrazu, podana w pikselach                  }
  { 0Ah } offset   :LongInt;
      { info - Rozmiar naglowka informacyjnego bitmapy podany     }
      { w bajtach. Dla bitmap tworzonych w roznych systemach     }
      { moze przybierac rozna wartosc:                }
      { 12 - dla systemu OS/2 1.x,                  }
      { 40 - dla systemu Windows 3.x,                 }
      { 64 - dla systemu OS/2 2.x                   }
  { 0Eh } info    :LongInt;
      { szer - Szerokosc obrazu podana w pikselach. Dla programu   }
      { musi byc rowna 320                      }
  { 12h } szer    :LongInt;
      { wys - Wysokosc obrazu podana w pikselach. Dla programu    }
      { musi byc 200 }
  { 16h } wys     :LongInt;
      { plany - liczba planow w obrazie, zawsze 1. Inne wartosci   }
      { mozna spotkac w animowanych gifach              }
  { 1Ah } plany    :word;
      { BitPerPixel - Liczba bitow uzywana do reprezentacji      }
      { jednego piksela: }
      { 1 - bitmapa monochromatyczna (czarno - biala),        }
      { 4 - bitmapa 16-kolorowa,                   }
      { 8 - bitmapa 256-kolorowa,                  }
      { 24 - bitmapa sklada sie z pikseli mogacych przybierac jeden  }
      {   z 16777216 kolorow, plik bitmapy nie ma palety kolorow, }
      {   kazde kolejne trzy bajty obrazu oznaczaja intenywnosc  }
      {   barwy czerwonej, zielonej i niebieskej dla kolejnych   }
      {   pikseli }
  { 1Ch } BitPerPixel :word;
      { kompresja - Typ kompresji obrazu:               }
      { 0 - BI_RGB, obraz nieskompresowany,              }
      { 1 - BI_RLE, 8 bitowa kompresja RLE,              }
      { 2 - BI_RLE, 4 bitowa kompresja RLE              }
  { 1Eh } kompresja  :LongInt;
      { rozmiar - Rozmiar obrazu podany w bajtach           }
  { 22h } rozmiar   :LongInt;
      { HDPI Horizontal Dots Per Inch - Pozioma rozdzielczosc obrazu }
      { podana w ilosci punktow na cal kwadratowy           }
  { 26h } HDPI    :LongInt;
      { VDPI Vetical Dots Per Inch - Pionowa rozdzielczosc obrazu   }
      { podana w ilosci punktow na cal kwadratowy           }
  { 2Ah } VDPI    :LongInt;
      { kolory - Jezeli liczba uzywanych kolorow wynosi zero, bitmapa }
      {uzywa liczby kolorow zgodnej z liczba bitow uzywanych do    }
      { reprezenatcji jednego piksela; jezeli pole zawiera wartosc  }
      { niezerowa, okresla ona liczbe wzorcow koloru uzywanych do   }
      { wyswietlania obrazu }
  { 2Eh } kolory   :LongInt;
      { znaczace - Liczba wzorcow koloru brana pod uwage podczas   }
      { ustalania kolorow pikseli; jezeli to pole zawiera 0, to    }
      { znaczy, ze wszystkie kolory sa uzywane            }
  { 32h } znaczace  :LongInt;
 END;

CONST
 SizePalBMP = 1024;  { rozmiar palety bitmapy 8 bitowej }
 HeaderSize = 54;   { rozmiar naglowka informacyjnego }
 PictureSize = 64000; { rozmiar danych obrazu      }
 Safety   = 4096;  { obszar bezpieczenstwa - 4kb   }

VAR
 F1   :FILE;    { F1 - do odczytu     }
 PalBMP :PPalBMP;  { wskaznik na palete BMP }
 Header :THeader;  { naglowek pliku bitmapy }
 Buf   :PBuf;    { wskaznik na dane obrazu }
 i, j  :Word;    { liczniki petli     }

BEGIN
 { sprawdzamy czy jest co wyswietlic na ekranie }
 IF ParamCount = 0 THEN
 BEGIN
  WriteLn('Wywolanie: VIEWER.EXE nazwa_pliku.bmp');
  Halt(1);
 END;
 { na samym poczatku sprawdzamy czy jest wystarczajaco pamieci }
 IF PictureSize > MaxAvail-Safety THEN
 BEGIN
  WriteLn('Program ma za malo pamieci do pokazania obrazka');
  Halt(1);
 END;
 ASM         { uruchamiamy tryb graficzny 320x200x256 }
  MOV AX, 13h
  INT 10h
 END;
 Assign(F1, ParamStr(1));        { skojaz plik F1        }
 Reset(F1, 1);              { do odczytu          }
 BlockRead(F1, Header, HeaderSize);   { odczyt naglowka bitmapy   }
 IF (Header.FSize = 65078) AND      { sprawdzamy rozmiar pliku   }
  (Header.Szer = 320) AND       { oraz szerokosc,       }
  (Header.Wys = 200) AND        { wysokosc i          }
  (Header.Typ = 'BM') THEN       { typ obrazu          }
  BEGIN                { jezeli OK to         }
   Seek(F1, 54);            { skok za naglowek bitmapy   }
   New(PalBMP);            { tworzymy zmienne na palety  }
   BlockRead(F1, PalBMP^, SizePalBMP); { odczyt palety bitmapy    }
   Port[$3C8] := 0;          { zapis nowej palety poczawszy }

   FOR i:=0 TO 255 DO         { od pierwszego wzorca     }
   BEGIN
    Port[$3C9] := PalBMP^[i].R SHR 2; { skladowe nalezy podzielic  }
    Port[$3C9] := PalBMP^[i].G SHR 2; { przez 4           }
    Port[$3C9] := PalBMP^[i].B SHR 2;
   END;

   Dispose(PalBMP);           { zwalniamy pamiec na palete }
   New(Buf);              { utworzenie bufora ekranu  }
   Seek(F1, 1078);           { skok za palte kolorow    }
   BlockRead(F1, Buf^, PictureSize);  { odczyt           }
   Close(F1);              { zamykamy plik        }
 { Ponizszy algorytm wyswiela bmp na ekranie. Najszybszy z algorytmow jaki napisalem }
 { Można użyć pętli i Mem[segment:offset] }
 ASM
 PUSH DS            { zapamietujemy segment danych }
 MOV AX, $A000        { ES = segment ekranu     }
 MOV ES, AX          { ES:[DI] = $A000:0000     }
 MOV DI, 0          { DI = offset ekranu      }
 LDS SI, Buf[0]        { DS = segment bufora     }
 MOV SI, 64000-320      { SI = offset ostatniej linii }
 MOV CX, 200         { licznik wierszy       }
 @@1:             { etykieta           }
  MOV BX, CX          { zapamietujemy CX       }
  MOV CX, 320         { licznik kolumn        }
  REP MOVSB          { ES:[DI] = DS:[SI] (x320)   }
  SUB SI, 640         { nastepny wiersz       }
  MOV CX, BX          { odtworz CX          }
 LOOP @@1
 POP DS
 END;
   Dispose(Buf);            { zwalniamy pamiec na zdjecie }
   WaitForESC;             { czekamy na eskejp-a     }
  END { IF Header } ELSE WriteLn('Plik: '+ParamStr(1)+' jest niedobry');
 ASM                   { przywracamy tryb tekstowy  }
 MOV AX, 03h               { 80x25x16          }
 INT 10h
 END;
END.                   { Koniec programu       }
FAQ

1 komentarz

bez kombinacji mozna to przyspieszyc dwukrotrnie przez
mov cx, 160 i
rep movsw
bedzie to samo ale 2 razy szybciej
a
gdy w lini:

@@1: { etykieta }
MOV BX, CX { zapamietujemy CX }
{teraz 4 razy mniej bo bedzie 4 razy wiecej na raz czyli 320/4=80}
MOV CX, 80 { licznik kolumn }
{zmienimy REP MOVSB na: MOVSDW - jego kod w assemblerze}
Db $F3,$66,$A5 {kopiowanie bedzie 32 a nie 8 bitowe - ok. 4 krotnie szybsze - b. przydatne przy tworzeniu gier z szybka grafika. Na tej podstawie tworzy sie projekty wyciagajace do 1500klatek na sekunde w trybie 13h }
SUB SI, 640 { nastepny wiersz }
MOV CX, BX

wiecej informacji o szybkiej grafice:
http://www.programowanie.virtual.avx.pl/index.php?page=91