SQL

Składnia

lukasz1235

SELECT - pobranie z bazy danych.

SELECT * FROM pracownicy WHERE pensja > 2000 ORDER BY staz DESC;

Zwraca tabelę (listę) utworzoną z tabeli pracownicy (FROM pracownicy) wszystkich jej kolumn (*) zawierającą pracowników, których pensja jest większa niż 2000 (WHERE pensja > 2000) i sortuje wynik malejąco według stażu pracy (ORDER BY staz DESC).

INSERT – umieszczenie danych w bazie.

INSERT INTO pracownicy (imie, nazwisko, pensja, staz) VALUES ('Jan', 'Kowalski', 5500, 1);

Dodaje do tabeli pracownicy (INTO pracownicy) wiersz (rekord) zawierający dane pojedynczego pracownika.

INSERT INTO ... SELECT ... – umieszczenie w tabeli danych będących wynikiem zapytania SELECT.

INSERT INTO pracownicy
SELECT * FROM contractors

Dodaje do tabeli 'pracownicy' dane z tabeli 'contractors'. Struktury tabel muszą być takie same.

INSERT INTO pracownicy
SELECT * FROM contractors
WHERE deleted = 0

Dodaje z tabeli 'contractors', spełniające warunek w klauzuli WHERE, są dodane do tabeli 'pracownicy'. Struktury tabel muszą być takie same.

INSERT INTO pracownicy (id, name, address)
SELECT id, name, address FROM contractors

Dodaje do kolumn id, name, address tabeli 'pracownicy' wartości z odpowiednich kolumn z tabeli 'contractors'.

UPDATE – zmiana danych.

UPDATE pracownicy SET pensja = pensja * 1.1 WHERE staz > 2;

Podnosi o 10% (SET pensja = pensja * 1.1) pensję pracownikom, których staż jest większy niż 2 (np. lata).
DELETE – usunięcie danych z bazy.

DELETE FROM pracownicy WHERE imie = 'Jan' AND nazwisko = 'Kowalski';

Usuwa z tabeli "pracownicy" wiersz (rekord) dotyczący pracownika o imieniu "Jan" i nazwisku "Kowalski".

CREATE – utworzenie struktury (bazy, tabeli, indeksu, itp.).

CREATE TABLE pracownicy (imie varchar(255), nazwisko varchar(255), pensja float, staz int);

Tworzy tabelę "pracownicy" zawierającą tekstowe (varchar – zmiennej długości pole tekstowe) pola "imię" i "nazwisko", o maksymalnej długości 255 znaków, zapisaną za pomocą liczby rzeczywistej (float od ang. floating point) pensję oraz zapisany za pomocą liczby całkowitej (int od ang. integer) staż.

DROP – całkowite usunięcie struktury.

DROP TABLE pracownicy;

Usuwa z bazy całkowicie tabelę "pracownicy".

ALTER – zmiana struktury (dodanie kolumny do tabeli, zmiana typu danych w kolumnie tabeli).

ALTER TABLE pracownicy ADD stanowisko CHAR(40);

Dodaje kolumnę o nazwie 'stanowisko' do tabeli 'procownicy'. Jest ona ograniczona do 40 znaków.

GRANT

GRANT ALL PRIVILEGES ON EMPLOYEE TO PIOTR WITH GRANT OPTION

Przyznanie wszystkich praw do tabeli EMP użytkownikowi PIOTR z opcją pozwalającą PIOTR'owi nadawać prawa do tego obiektu (tabela EMP).

REVOKE - odebranie wszystkich praw do tabeli użytkownikowi nadaną przez polecenie GRANT.

DENY

Źródło: Wikipedia

SQL

0 komentarzy