Piszemy węża na komórkę

emsiweds

Pracę tą napisałem kilka miesiecy temu na informatyke w szkole. Podstawowym wymogiem było duzo komenatrzy :P. Pomyślałem że komuś mogłoby się to przydać... Gra nie działa zbyt dobrze (zwalnia przy dłuższym wężu, nie ma zapamiętywania rekordów...)- mozna by było ją usprawnić np. zastępując Vector własną listą z wykorzystaniem iteratora ( java ME nie posiada iteratora dla list!), ale chyba nie o to chodzi...

P.S. Artykuł przekopiowałem z worda- nie chce mi się go porządnie rozmieszczać :)

Gra "Wąż"- jest prosta- sterując wężem musimy zjeść jak najwięcej
jedzenia. Kiedy wąż dotknie samego siebie lub wyjdzie poza plansze- przegrywamy.

Zaczynając pisanie tej gry ( a także później podczas samego pisania) poczyniłem kilka podstawowych założeń.

#Gra bedzie przystosowana do telefonów Siemens.
#Obecne musi być menu, gdzie użytkownik będzie miał możliwość ustawienia szybkości.
#Sterowanie wężem powinno odbywać się w dwóch systemach - pierwszy (prosty) za pomocą kursorów lub klawiszy 2,4,6,8 i drugi (złożony) za pomocą klawiszy narożnikowych (1,3,7,9). Ten drugi system opiera się na tym że wąż w danej chwili ma możliwość wyboru tylko dwóch kierunków. Każdy z narożnikowych klawiszy odpowiedzialny jest za 2 kierunki (np. 1 za górę i lewo) Przykładowo kiedy wąż idzie w górę może skręcić w prawo ( 3,9 ) lub w lewo (1,7). Najlepiej zobaczyć jak to działa w praktyce.
#Gra powinna być czarno-biała, żeby działała na telefonach bez kolorowego wyświetlacza.
#Wąż porusza się o 3 piksele na raz i składa się z kwadracików 3x3 piksele- powód tego jest prosty- przy mniejszej ilości pikseli przesunięcia gra działa za wolno.
#Jedzenie będzie mogło pojawiać się pod wężem - powód - nie trzeba sprawdzać ułożenie węża = większa płynność gry.
#Na głównym ekranie gry będą wyświetlane punkty.

No i zaczynamy!
Na początku oczywiście trzeba zaimportować potrzebne pakiety.

/* Te dwa pakiety importujemy praktycznie zawsze, kiedy piszemy Midlet pierwszy
służy do budowy interfejsu, a drugi (najważniejszy) zawiera jedną klasę o
nazwie MIDlet, która definiuje interakcje między aplikacją i środowiskiem
uruchomieniowym.
*/
import javax.microedition.lcdui.*;
import javax.microedition.midlet.*;
/*
W tym pakiecie znajdują się m.in. klasy Vector i Random, które zostały użyte w
dalszej części programu.
*/
import java.util.*;

/*
Oto nasza główna klasa, dziedziczy ona oczywiście z klasy MIDlet, implementujemy
także klasę nasłuchującą zdarzenia.
*/
  public class Waz extends MIDlet implements CommandListener {
    Wezyk glowna; // Obiekt wężyka - to jest nasz wąż
    int speed; // Szybkość gry
    /* Obiekt Command odpowiedzialny jest za to, że przy ustawianiu
    szybkości węża możemy cofnąć się do głównego menu. */
    private Command backCommand = new Command("Wróć", Command.BACK, 1);
    /* Obiekt odpowiedzialny za to co jest aktualnie widziane przez
    użytkownika na ekranie. */
    private Display display;
    /* Menu będące listą elementów; List.IMPLICIT ustawia listę jako
    taką z której wybranym elementem jest element zaznaczony. */
    private List list = new List("Menu", List.IMPLICIT);
    /* Obiekt Form, będący odpowiedzialny za opcje w których ustawiamy
    szybkość węża */
    Form opcje = new Form("opcje");
    /* Jest to puste pole tekstowe gdzie można wpisać jedną cyfrę 0-9
    będącą szybkością węża */
    TextField pole = new TextField("Szybkość","",1,TextField.NUMERIC);

    public Waz() { // Konstruktor klasy Waz
      display = Display.getDisplay(this); // potrzebne żeby cokolwiek wyświetlało
      // dodawanie elementów do menu; null oznacza że element jest bez obrazka
      list.append("Start", null); 
      list.append("Szybkość", null);
      list.append("Wyjście", null);
      // ustawienie nasłuchiwania zdarzeń dla menu
      list.setCommandListener(this); 
      // dodanie pola tekstowego do opcji gdzie ustawiamy szybkość węża
      opcje.append(pole);
      // ustawienie nasłuchiwania zdarzeń dla opcji
      opcje.setCommandListener(this); 
      // dodanie od opcji możliwości cofnięcia się do głównego menu
      opcje.addCommand(backCommand); 
  }

    /* Metody startApp(), pauseApp(), destroyApp(boolean unconditional)
    muszą być obecne w midlecie choćby miałyby być puste- składają się one na
    tzw. cykl życia midletu. Oczywiście z pustą metodą startApp
    ( startuje ona całą aplikacje) trudno jest cokolwiek zdziałać, ale pause i
    destroy mogą być jak najbardziej puste. */
    public void startApp() {
      display.setCurrent(list); // przy starcie midletu widoczne jest menu
    }
    public void pauseApp() {}
    public void destroyApp(boolean unconditional) {}

    /* Metoda odpowiedzialna za nasłuchiwanie zdarzeń. */
    public void commandAction(Command c, Displayable s) { 
      if (c == List.SELECT_COMMAND) { // jeżeli został wybrany któryś z elementów menu
        /* Jeżeli jest to Start to tworzony jest nowy obiekt wezyka
        (dzięki temu nie trzeba wyłączać całej aplikacji żeby
        zagrać jeszcze raz) oraz jest on wyświetlany. */
        if (list.getString(list.getSelectedIndex()) == "Start") { 
          glowna=new Wezyk();
          display.setCurrent(glowna);
        }
        /* Jeżeli jest to Szybkość to wyświetlana jest Form
        opcje (opcje gdzie ustawia się szybkość). */
        if (list.getString(list.getSelectedIndex()) == "Szybkość"){ 
        display.setCurrent(opcje);
        }
        /* Jeżeli jest to wyjście to program się zamyka. */
        if (list.getString(list.getSelectedIndex()) == "Wyjście"){
          notifyDestroyed();
        }
      }
    }

  /*I tym właśnie sposobem zakończyliśmy prace nad menu i opcjami.
    Teraz czas na przystąpienie do najważniejszej części programu
    czyli samego węża.*/

  /* Nasza klasa Wezyk dziedziczy z Canvas co umożliwia m.in. rysowanie;
    implementujemy także interfejs odpowiedzialny za tworzenie i używanie
    wątków(Runnable) oraz nasłuchiwanie zdarzeń (CommandListener). */
  class Wezyk extends Canvas implements Runnable,CommandListener {
    /* Obiekt Command odpowiedzialny za możliwość powrotu do menu głównego. */
    private Command anuluj = new Command("Menu główne", Command.BACK, 1);
    /* Zmienna int określająca liczbę punktów; oczywiście na początku jest 0. */
    int punkty = 0;
    /* Łańcuch tekstowy który przyjmuje wartość 'Przegrałeś' j
    eśli użytkownik przegrał. */
    String state = ""; 
    boolean gra = true; // określa czy użytkownik jeszcze gra
    /* Określa czy użytkownik ruszył się już wężem (na początku gry wąż stoi). */
    boolean start = false; 
    int foody; // współrzędna y jedzenia
    int foodx; // współrzędna x jedzenia
    int kierunek; // kierunek ruchu weza
    int py=0; // przesunięcie węża pionowe
    int px=0; // przesunięcie węża poziome
    /* Zmienna określająca pozycje ostatniego elementu w wektorze,
    czyli mówi ona nam jak długi jest wąż. */
    int licznik=7;
    /* Współrzędna x i y konkretnego elementu węża. te dwie zmienne są
    potrzebne do różnych obliczeń i działań i przyjmują różne
    wartości w dalszym kodzie. */
    int ostx;
    int osty;
    /* Jeżeli jest true to znaczy że użytkownik nie ruszył się jeszcze wężem. */
    boolean ustawilem=true;
    /* W tym wektorze znajdują się współrzędne x elementów weza; wektor jest
    to jakby tablica z tym że może ona się dowolnie rozszerzać i ma
    kilka bardzo przydatnych metod ułatwiających znacząco prace. */
    Vector x = new Vector (10,10);
    Vector y = new Vector (10,10); // Tu znajdują się współrzędne y
    Random r= new Random(); // Obiekt klasy losującej liczby
    Thread runner; // Obiekt wątku
    int posx = getWidth(); // int określajacy szerokość planszy
    int posy = getHeight(); // i wysokość
    /* Zmienna określająca ile czasu trzeba odjąć w przerwach miedzy ruchami
    węża od stałej ilości czasu; zależy ona od
    szybkości jaką ustawił użytkownik. */
    int czas;

    public Wezyk() { // konstruktor wezyka
      setCommandListener(this); // ustawianie nasłuchiwania zdarzeń
      addCommand(anuluj); // ustawienie możliwości powrotu do menu głównego gry
      /* Uruchamianie wątku; ten sposób gwarantuje, że nic się nie
      sknoci, ani wątek nie uruchomi się drugi raz */
      if (runner == null) { 
        runner = new Thread(this);
        runner.start();
      }
    }

    public void keyPressed(int code) { // metoda pobierająca jaki przycisk został wciśnięty
      int game = getGameAction(code); // zmienna która mówi jak przycisk został wciśnięty

      /* GAME A, B, C, D to przyciski 1,3,7,9 na telefonie;
      to jest sterowanie narożnikami
      Góra- kierunek ==1
      Prawo- kierunek ==2
      Dół ? kierunek ==3
      Lewo ? kierunek ==4*/
      switch (game) {
        case Canvas.GAME_A :
          /* Jeżeli wciśnięty przycisk 1 (Game A) to jeżeli
          wąż porusza się obecnie:
          - w prawo lub lewo to na wskutek wciśnięcia przycisku skręci do góry
          - do dołu lub do góry to skręci w lewo
          Następne trzy są analogiczne. */
          if(kierunek==2 | kierunek==4) kierowanie(1);
          else if(kierunek==1 | kierunek==3) kierowanie(4);

          break;

        case Canvas.GAME_B :
          if(kierunek==2 | kierunek==4) kierowanie(1);
          else if(kierunek==1 | kierunek==3) kierowanie(2);

          break;

        case Canvas.GAME_C :
          if(kierunek==2 | kierunek==4) kierowanie(3);
          else if(kierunek==1 | kierunek==3) kierowanie(4);

          break;

        case Canvas.GAME_D :
          if(kierunek==2 | kierunek==4) kierowanie(3);
          else if(kierunek==1 | kierunek==3) kierowanie(2);

          break;

      /* UP, RIGHT, LEFT, DOWN to kursory na telefonie a także przyciski
      2,4,6,8; to już jest proste sterowanie. */

        case Canvas.UP :
          /* Wąż nie może zacząć poruszać się w przeciwną stronę niż
          porusza się w danej chwili; w tym przypadku jeżeli wąż
          porusza się w dół to nie może zacząć się poruszać do góry. */
          if(kierunek!=3){ 
            kierowanie(1);
          }
          break;

        case Canvas.DOWN :
          if(kierunek!=1){
            kierowanie(3);
          }
          break;

        case Canvas.RIGHT  :
          if(kierunek!=4){
            kierowanie(2);
          }
          break;

        case Canvas.LEFT :
          if(kierunek!=2){
            kierowanie(4);
          }
          break;
        /* Jeżeli wciśnięty zostaje jakiś inny przycisk np.
        5 to nic się nie dzieje. */
        default: 
        break;

      }
    }

  /* Teraz przystępujemy do metody paint, w której będziemy rysować węża. */

    public void paint(Graphics g){
      /* Ustawienie początkowego położenia weża; odbywa się to tylko raz
      podczas całego życia węża. */
      if(ustawilem){
        poczatek(); // Metoda ustawiająca początkowe położenie węża
        if(speed==0) speed=1; // Jeżeli użytkownik wpisał 0 to ustawiana jest wartość 1
        /* Im większy speed tym więcej czasu później będzie odjęte od
        pauzy miedzy ruchami w skutek tego wąż
        będzie poruszał się szybciej. */
        czas=10*speed; 
        ustawilem=!ustawilem; // Dzięki temu ustawienie odbędzie się tylko raz
        food(); // Metoda umieszczająca jedzonko na planszy
  }
      /* Ten fragment jest jednym z najważniejszych w całym programie;
      w powyższych linijkach odbywa się pobranie współrzędnych ostatniego
      elementu z wektorów, następnie dodanie do nich wartości
      reprezentujących kierunek w jakim porusza się wąz, i usunięcie
      ostatniego elementu z wektorów: */
      if(gra){
        int aaa = ((Integer)x.elementAt(licznik)).intValue();
        int bbb = ((Integer)y.elementAt(licznik)).intValue();
        x.addElement(new Integer(aaa+px));
        x.removeElementAt(0);
        y.addElement(new Integer(bbb+py));
        y.removeElementAt(0);

        g.setColor(255,255,255); // Ustawiamy biały kolor
        /* Rysujemy biały prostokąt o wymiarach planszy który zmazuje
        co było wcześniej narysowane- tak się robi animacje ;
        nie zmazujemy jednak pierwszych 13 rzędów pikseli gdzie
        znajduje się pole wyświetlające punkty. */
        g.fillRect(0, 13, getWidth(),getHeight());
        g.setColor(0,0,0); // Ustawiamy czarny kolor
        // Pętla w której następuje rysowanie poszczególnych elementów węża:
        for ( int i=0; i<licznik; i++ ){
          /* (Integer)x.elementAt(i)- ten fragment pobiera z wektora
          obiekt reprezentujący współrzędne x i następuje rzutowanie
          na obiekt Integer ;  następnie za pomocą metody
          intValue obiekt Integer zamieniany jest
          na normalna zmienna liczbową; */
          ostx=((Integer)x.elementAt(i)).intValue(); 
          osty=((Integer)y.elementAt(i)).intValue();
          g.fillRect(ostx,osty,3,3); //
        }
        /* Po wykonaniu pętli zmienne ostx i osty zawierają wpsółrzedne
        pierwszego fragmentu węzą (głowy). */
        g.drawArc(foodx,foody,2,2,0,359); // rysowanie jedzenia, które jest pustym okręgiem
        /* Jeżeli głowa węża znajdzie się w odległości do dwóch pikseli
        to następuje pochłoniecie jedzonka. */
        if((ostx<=foodx+2 && ostx>=foodx-2) && (osty<=foody+2 && osty>=foody-2)) {
          /* Metoda zamieniająca jedzenie na kolejny fragment węża;
          dzięki temu wąż się przedłuża. */
          zjadlem();
          /* Dodawanie punktów; im większa ustawiona prędkość węża
          tym więcej punktów otrzymujemy. */
          punkty=punkty +speed; 
          food(); // metoda ustawiająca jedzonko na planszy
        }
        /* Metoda sprawdzająca czy waz nie wyszedł za plansze oraz czy
        nie dotknął swojego ogona. */
        stan();
        /* Rysowanie łańcucha tekstowego state; state przyjmuje wartość
        'Przegrałeś' jeżeli użytkownik przegrał- wtedy dopiero jest
        widoczne to na ekranie. */
        g.drawString(state, posx/2, posy/2, Graphics.HCENTER | Graphics.TOP); 
        g.setColor(255,255,255); // biały kolor
        /* Rysujemy prostokąt zmazujący co to było wcześniej
        narysowane w polu punktów. */
        g.fillRect(0,0, getWidth(), 13); 
        g.setColor(0,0,0); // czarny kolor
        /* Rysujemy linie oddzielającą pole punktów od planszy z wężem. */
        g.drawLine(0,13,posx,13);
        /* Rysujemy łańcuch tekstowy podający liczbę punktów.*/
        g.drawString(punkty+"", posx-10,2, Graphics.HCENTER | Graphics.TOP); 
      }
    }

    public void run() { // metoda wątku
      while(true){ // nieskończona pętla
        /* Przerwa w milisekundach, miedzy kolejnymi przerysowaniami;
        jest mniejsza jeżeli użytkownik ustawił wyższą prędkość. */
        sleep(160-czas); 
        repaint(); // przerysowanie
      }
    }

    /* Metoda ustawiająca początkowe elementy węża (początkową długość). */
    public void poczatek () { // 
      for ( int i=0; i<8; i++ ){
        x.addElement(new Integer(40));
        y.addElement(new Integer(40));
      }
    }

    /* Metoda wywoływana po naciśnięciu przycisków kierowania. */
    public void kierowanie (int kier) { 
      start=true; // użytkownik wystartował, wąz się rusza

      if(kier==1) { // kierunek do góry = zmniejsza się przesuniecie y węża
        py=-3;
        px=0;
        kierunek=1;
      }

      else if(kier==2) { // kierunek w prawo = zwiększa się przesuniecie x weza
        py=0;
        px=3;
        kierunek=2;
      }

      else if(kier==3){ // kierunek do dołu = zwiększa się przesuniecie y weza
        py=3;
        px=0;
        kierunek=3;
      }

      else if(kier==4){ // kierunek w lewo = zmniejsza się przesuniecie x weza
        py=0;
        px=-3;
        kierunek=4;
      }
    }

  /* Metoda sprawdzająca czy waz nie wyszedł za plansze oraz czy nie dotknął
    swojego ogona. */
    public void stan() {
      /* Działa tylko jeżeli użytkownik wystartował już weza; gdyby tak
      nie było to gracz od razu by przegrał, ponieważ na początku wąż
      się nie rusza i ?dotyka? samego siebie. */
      if(start) {
        int aaa = ((Integer)x.elementAt(licznik)).intValue(); // wspólrzędna x głowy węza
        int bbb = ((Integer)y.elementAt(licznik)).intValue(); // współrzędna y głowy weza
        // Sprawdzanie czy wąż nie wyszedł poza plansze:
        if( (kierunek==1 && bbb<13) || (kierunek==3 && bbb>posy)
          || (kierunek==2 && aaa>posx) || (kierunek==4 && aaa<0) ) { 
          state="Przegrales";
          gra=!gra;
        }

        /* Sprawdzanie czy wąż nie dotknął samego siebie- porównywane
        są po kolei wszystkie współrzędne elementów węża ze
        współrzędnymi głowy węża. */
        for( int i=0; i<licznik; i++ ) { 
          if( bbb==((Integer)y.elementAt(i)).intValue() &&
            aaa==((Integer)x.elementAt(i)).intValue()) {
            state="Przegrales";
            gra=!gra;
          }
        }
      }
    }

  /* Metoda wywoływana kiedy wąż zje jedzenie- następuje wtedy dodanie
    następnego elementu weza na jego końcu. */
    public void zjadlem() {
      // współrzędne x przedostatniego elementu węża
      int przedx = ((Integer)x.elementAt(1)).intValue();
      // współrzędne y przedostatniego elementu weza
      int przedy = ((Integer)y.elementAt(1)).intValue();
      // współrzędne x ostatniego elementu weza
      int ostx = ((Integer)x.elementAt(0)).intValue();
      // współrzędne y ostatniego elementu weza
      int osty = ((Integer)y.elementAt(0)).intValue(); 

      /* Sprawdzanie różnicy we współrzędnych ostatniego
      i przedostatniego elementu weza. */
      int yy= (przedy-osty); 
      int xx= (przedx-ostx);

      // Dodanie współrzędnej do wektora na jego końcu.
      x.insertElementAt(new Integer(ostx-xx),0); 
      y.insertElementAt(new Integer(osty-yy),0);
      licznik++; // zwiększenie zmiennej liczącej ilość elementów węża
    }

  /* Metoda która ustawia na planszy nowe jedzenie. */
    public void food(){
      /* Losowanie liczby z przedziału wysokość planszy-20 (należy odjąć
      20 ze względu na obszar gdzie pokazywane są punkty). */
      foody=(r.nextInt()%(posy-20)); 
      foodx=(r.nextInt()%(posx-4));
      // jeżeli zostaje wylosowana liczba ujemna to zostaje zamieniona na dodatnią
      if(foody<0) foody=foody*(-1); 
      if(foodx<0) foodx=foodx*(-1);
      /* Nie pozwala na rysowanie jedzenie na obszarze gdzie są wyświetlane punkty i na granicy planszy. */
      foody=foody+16; 
      foodx=foodx+2;
    }

  /* Metoda zatrzymująca program na liczbę time milisekund. */
    void sleep(int time) { 
      try {
        Thread.sleep(time);
      } catch (InterruptedException e) { }
    }
  /* Metoda nasłuchująca zdarzenia. */
    public void commandAction(Command c, Displayable s) { 
      if (c == anuluj) { // wyjście z gry do menu
        display.setCurrent(list);
      }
    }
  }
}

Paweł P.
Poprawa kodu i drobnych błędów: Sznurek

6 komentarzy

Te błędy z wielkością liter wynikły z tego, że poprawiałem cały kod autora tekstu (formatowanie i nazwy zgodnie z zaleceniami Suna - klasy z wielkiej litery itp.). A co do opcji z szybkością to nie wiem - nawet nie testowałem tego kodu :)

W liniach 18 i 67 powinno być Wezyk a nie wezyk?
Poza tym w opcjach nie działa "Szybkość" (przynajmniej na OTA).
Pozdrawiam.

IMHO za dużo zaciemniających kod komentarzy

--
Maciej Szulc
Solution Manager
Mobile Systems
www.mobile-systems.net

wro- mam nadzieje że nie powie tak mój informatyk po wakacjach :P

Marooned- dzieki :)

fajny temat, tylko trochę nie da się tego czytać :-)

Ale kodu nie trzeba 'boldować' - wrzuć caly kod w znaczniki <cpp>