Szablon umowy autorskiej

Szczawik

Przedmowa

W artykule Sporządzanie umowy autorskiej przedstawiony został opis sporządzania takowej umowy. Niniejszy tekst, w nawiązaniu do wspomnianego powyżej, zawiera przykładowy szablon takiej umowy. Został przygotowany na podstawie umów sporządzonych w rzeczywistości, choć zawiera pewne elementy opcjonalne i takie, o których zawarcie w umowie warto zadbać; dobrane tak, aby były pomocne dla wielu forumowiczów. Zakładamy, że "zamawiającym" jest pewna firma, a "wykonawcą" jest osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, jak to często ma miejsce.

Szablon

Umowa o dzieło i przeniesienie autorskich praw majątkowych

zawarta dnia DATA w MIEJSCOWOŚĆ, pomiędzy
 1. NAZWA FIRMY ZAMAWIAJĄCEJ WYKONANIE z siedzibą ADRES SIEDZIBY FIRMY ZAMAWIAJĄCEJ WYKONANIE, o numerze NIP NIP FIRMY ZAMAWIAJĄCEJ WYKONANIE

reprezentowaną przez STANOWISKO, IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA ZE STRONY FIRMY

zwaną w dalszej części Umowy "Zamawiającym"

a

 1. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WYKONUJĄCEJ zamieszkałym ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY WYKONUJĄCEJ, dowód osobisty <NUMER DOWODU OSOBISTEGO OSOBY WYKONUJĄCEJ</var>, o numerze NIP NIP OSOBY WYKONUJĄCEJ

zwanym w dalszej części Umowy "Wykonawcą"

o następującej treści


§1. Przedmiot umowy

OPIS TEGO, CO MA ZOSTAĆ WYKONANE

§2. Termin wykonania

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Dzieła w terminie do dnia DATA UKOŃCZENIA DZIEŁA, z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 8 niniejszej umowy.

§3. Przekazanie materiałów

 1. Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania Dzieła.

 2. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu w stanie niepogorszonym materiały, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie ILOŚĆ DNI dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu Dzieła.

 3. Od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia zwrotu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia materiałów przed dostępem osób trzecich, w szczególności przed wykorzystaniem i powielaniem materiałów, a także ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za ich utratę, zniszczenie, bądź kradzież.

§4. Prawa Autorskie do Dzieła

 1. Wykonawca oświadcza, że wraz z przekazaniem Zamawiającemu Dzieła, przenosi na Zamawiającego przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do wykonanego Dzieła, obejmujące następujące pola eksploatacji:
  a) utrwalanie;
  b) zwielokrotnianie techniką magnetyczną, cyfrową i optyczną,
  c) wprowadzenie do obrotu;
  d) wprowadzenie do pamięci komputera;
  e) publiczna prezentacja;
  f) najem;
  g) dzierżawa;
  h) nadanie za pomocą wizji lub fonii, zarówno przewodowej jak i bezprzewodowej;
  i) nadanie za pośrednictwem satelity;
  j) publikowanie nazwiska Wykonawcy przy wykorzystywaniu i rozporządzaniu Dziełem;
  k) dokonywanie zmian Dzieła;
  l) kompilacja Dzieła z innymi utworami (dziełami) i wykorzystywanie w powyższym zakresie;
  m) powszechne udostępnianie w sieci internetowej.

 2. Zamawiającemu przysługiwać będzie nieograniczone i wyłączne prawo do rozporządzania Dziełem w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach oraz korzystania z Dzieła, w zakresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.

 3. Wykonawca oświadcza, że eksploatacja Dzieła przez Zamawiającego nie naruszy praw osób trzecich.

§5. Prawa i obowiązki Stron

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dzieła zgodnie z najlepszą wiedzą fachową i najwyższą starannością, konieczną dla zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego i językowego, jakiego wymaga dzieło tego rodzaju.

 2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy, sposobu jej wykonania, a także wszelkich danych dotyczących Zamawiającego i prowadzonej przez niego działalności, pozyskanych podczas i w związku z realizacją niniejszej Umowy.

 3. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania Dzieła innej osobie bez zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczania Wykonawcy wszelkich informacji i podejmowania decyzji niezbędnych do prawidłowego postępu prac objętych niniejszą Umową.

 5. W czasie wykonywania Dzieła, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany sposobu wykonywania Dzieła.

 6. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia Dzieła, bądź żądania dokonania w nim stosownych poprawek. Zamawiający może wykonać niniejsze prawo najpóźniej w terminie ILOŚĆ DNI dni od otrzymania Dzieła.

 7. W przypadku żądania dokonania poprawek Dzieła, Dzieło zostanie poddane recenzji merytorycznej. Recenzja sporządzona zostanie przez powołany niezwłocznie zespół, składający się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zespół ustali zakres koniecznych zmian i uzupełnień Dzieła oraz sposób i termin ich wprowadzenia.

 8. W przypadku dostarczenia Zamawiającemu Dzieła po dokonaniu poprawek oraz w terminie wskazanym w recenzji, zgodnie z ustępem powyższym, strony przyjmują, że termin oddania Dzieła, określony w §2, zostaje zachowany.

§6. Nienależyte wykonanie umowy

 1. W razie zwłoki w wykonaniu i dostarczeniu Dzieła, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości ILOŚĆ PROCENTÓW% wynagrodzenia, opisanego w §7 ust. 1., za każdy dzień zwłoki.

 2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu i dostarczeniu Dzieła powyżej ILOŚĆ DNI dni lub nie dokonania poprawek uzasadnionych recenzją, o której mowa w §5 ust. 7, we wskazanym w niej terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia.

 3. W przypadku zwłoki z zapłatą wynagrodzenia, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy zaległej kwoty, powiększonej o odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

§7. Wynagrodzenie

 1. Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
  KWOTA PLN brutto (słownie: KWOTA SŁOWNIE PLN brutto).

 2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu wykonanego Dzieła, a nadto wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dzieła oraz wykonywania ich w każdym z wymienionych w §4 ust. 1 pól eksploatacji.

 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1. przelane zostanie na konto:
  NUMER KONTA WYKONAWCY

§8. Postanowienia dodatkowe

 1. Z tytułu przekazania nośnika z wykonanym Dziełem, Wykonawcy należy się wynagrodzenie, które jest zawarte w ramach wynagrodzenia za wykonanie dzieła, o którym mowa w §7 niniejszej umowy.

 2. Wykonawca oświadcza, że ma autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, będącego przedmiotem umowy, oraz, że są one wolne od jakichkolwiek obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
  nieważności.

 2. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający
....................
PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

WYKONAWCA
....................
PODPIS WYKONAWCY

1 komentarz

Fajne, pewnie się przyda :)