Carousel w Bootstrapie

0

Witam, mam problem z bootstrapem. Po podłączeniu bootstrapa i sprawdzeniu dokumentacji nie chce mi działać carousel (wyswietlają sie wszystkie divy, przyciski przewijania zdjęć, pierwsze zdjęcie i nic poza tym nie działa. Czy ktoś wie gdzie może być problem?

<html lang="en" hola_ext_inject="disabled">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="David Cabala">
   <title>Domestic Cleaning Services in Shoreham by sea </title>    
   <meta name="keywords" content="cleaning, clean, cleaner, office cleaning, house cleaning, home cleaning, after party cleaning, carpet cleaning, carpet cleaners, domestic worker, cleaning ladies, Brighton, Shoreham, Hove, Worthing">
  <meta name="description" content="For Domestic cleaning services contact, a professional and reliable cleaning service that operates in Brighton neighbour">

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">

  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkzs7" crossorigin="anonymous">

  <!-- Optional theme -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" crossorigin="anonymous">

  <!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7xS" crossorigin="anonymous"></script>

<script src="lib/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="lib/jquery-2.2.0.js"></script> 
<script src="lib/script.js" type="text/javascript"></script> 
</head>

<body>
<div class="container">
 <div class="menu col-lg-12"> <br><br><span class="glyphicon glyphicon-search" aria-hidden="true" style="font-size:30px;color:red;"></span>div2</div>

    <div id="carousel-example-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel">
     <!-- Indicators -->
     <ol class="carousel-indicators">
      <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="0" class="active"></li>
      <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="1"></li>
      <li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="2"></li>
     </ol>

     <!-- Wrapper for slides -->
     <div class="carousel-inner" role="listbox">
      <div class="item active">
       <img src="img/img.png" alt="...">
       <div class="carousel-caption">
        ...
       </div>
      </div>
      <div class="item">
       <img src="img/1.png" alt="...">
       <div class="carousel-caption">
        ...
       </div>
      </div>
      ...
     </div>

     <!-- Controls -->
     <a class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="prev">
      <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Previous</span>
     </a>
     <a class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="next">
      <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Next</span>
     </a>
    </div>

  <div class="left-content col-lg-8">left content</div>
  <div class="right-content col-lg-4">right content</div>
  <div class="czysc"></div>
 <div class="footer col-lg-12">FOOTER
 <img src="img/img.png" alt="David" width="130px" height="150px" class="img-circle">
 </div>

</div>

<div id="test" > Test podłączenia skryptów java </div>

<script>document.write('<script src="http://' + (location.host || 'localhost').split(':')[0] + ':35729/livereload.js?snipver=1"></' + 'script>')</script>

 </body>
</html> 
0

Sprawdzaj konsolę zamień kolejnością bootstrap.js z jquery.js

0

tak też zrobilem, ten problem już był rozwiązany

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0