Wątek przeniesiony 2021-05-24 08:04 z Delphi i Pascal przez Patryk27.

Konsolowy snake w pascalu

0

Witajcie
W pascalu napisałem snake. Czy znalazłby się ktoś, kto pomógłby mi przepisać kod na c++ ?

program GameSnake;
uses Crt;
type
  indicator = ^part;
 
  part = record
    segment: char;
    coordinate_x,coordinate_y: byte;
    next: indicator
  end;
 
var
 snake,tail: indicator;
 cl,x,y,x1,y1: byte;
 input,key: char;
 FoodInsideSnake,TheEnd: boolean;
 score: word;
 board: array[1..23,1..80] of byte;
 
procedure SnakeDisplay(var count_loop: byte);
begin
   while tail^.next <> nil do
     with tail^ do
       begin
          if FoodInsideSnake = false then
          if count_loop = 1 then
           begin
            gotoxy(coordinate_x,coordinate_y);
            write(' ');
            board[coordinate_y,coordinate_x] := 0
           end;
 
         coordinate_y := next^.coordinate_y;
         coordinate_x := next^.coordinate_x;
 
         if (coordinate_y = y) and (coordinate_x = x) then
          TheEnd := true;
 
          gotoxy(coordinate_x,coordinate_y);
          TextColor(LightRed);
          writeln(segment);
          board[coordinate_y,coordinate_x] := 1;
          count_loop := count_loop + 1;
          tail := next
       end
end;
 
procedure AddSegment(length: byte);
var
 i: byte;
begin
   for i := 1 to length do
    begin
       New(tail);
       tail^.next := snake;
       with tail^ do
         begin
          segment := chr(64);
          coordinate_y := y;
          coordinate_x := x + (i - 1)
         end;
       snake := tail
    end
end;
begin
   New(snake);
   tail := nil;
   snake := nil;
   ClrScr;
 
   TextColor(Yellow);
   gotoxy(1,2); write(chr(201));
   gotoxy(80,2); write(chr(187));
 
   for x := 2 to 79 do
    begin
     gotoxy(x,2);
     write(chr(205));
     gotoxy(x,23);
     write(chr(205))
    end;
 
   for y := 3 to 22 do
    begin
     gotoxy(1,y);
     write(chr(186));
     gotoxy(80,y);
     write(chr(186))
    end;
 
   gotoxy(1,23); write(chr(200));
   gotoxy(80,23); write(chr(188));
 
   TextColor(White);
 
   y := 12; x := 40;
   y1 := 11; x1 := 30;
   AddSegment(2);
   input := #75;
   randomize;
 
   FoodInsideSnake := true; TheEnd := false; score := 0;
 
   repeat
      if (x = x1) and (y = y1) then
       begin
         AddSegment(1);
         while board[y1,x1] = 1 do
            begin
              x1 := random(78)+2;
              y1 := random(20)+3
            end;
         FoodInsideSnake := true;
         score := score + 1;
         Sound(1000)
       end
      else
        begin
          FoodInsideSnake := false;
          NoSound
        end;
 
    tail := snake;
 
      if keypressed then
       begin
         key := readkey;
         if ord(key) = 0 then key := readkey;
         if ((key = #72) and (input <> #80)) or
           ((key = #80) and (input <> #72)) or
           ((key = #75) and (input <> #77)) or
           ((key = #77) and (input <> #75)) then
           input := key
       end;
 
    if input = #72 then y := y - 1;
    if input = #80 then y := y + 1;
    if input = #75 then x := x - 1;
    if input = #77 then x := x + 1;
 
    if y > 22 then y := 3; if x > 79 then x := 2;
    if y < 3 then y := 22; if x < 2 then x := 79;
 
    cl := 1;
      SnakeDisplay(cl);
 
      if cl = 1 then
       begin
         gotoxy(tail^.coordinate_x,tail^.coordinate_y);
         write(' ')
       end;
 
      tail^.coordinate_y := y;
      tail^.coordinate_x := x;
 
      with tail^ do
        begin
          gotoxy(coordinate_x,coordinate_y);
          board[coordinate_y,coordinate_x] := 1;
          TextColor(LightCyan);
          write(chr(2))
        end;
 
      gotoxy(x1,y1);
      TextColor(Green);
      writeln(chr(15));
      TextColor(White);
 
      gotoxy(36,1);
      writeln('Score: ',score);
 
      delay(125)
   until TheEnd = true;
 
   gotoxy(36,12);
   TextColor(Red);
   write('GAME OVER');
   gotoxy(35,13);
   TextColor(Green);
   write('Press Enter');
 
   Sound(300);
   delay(500);
   NoSound;
   readln
end.

W Pascalu snake wygląda tak:). GameSnake.rar

0

tu masz garść podpowiedzi jak to zrobić: https://bulletin.iis.nsk.su/files/article/markin.pdf

0

A czy próbowałeś wykorzystać coś z tej listy - https://www.google.com/search?q=pascal+to+c%2B%2B+converter

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1