Wątek przeniesiony 2018-12-15 17:01 z Ogłoszenia drobne przez furious programming.

Analiza tekstu i zliczanie różnych znaków

0

Witam,
Mam za zadanie napisać na zajęcia program, który po wklejeniu tekstu do niego określi mi:

 • ilość cyfr w tekście
 • ile jest samogłosek
 • ile spółgłosek
 • ile znaków interpunkcyjnych
 • która litera występuje najczęściej

Kompletnie nie wiem jak się za to zabrać. Pomocy

0

Jaki język i jaki budżet przeznaczasz na jego realizację?

0

Delphi i jak najmniejszy :3

0

To zacząłbym od instalacji IDE ;) "wkleić" jak ze schowka? Potrzebujesz więc GUI np. TMemo. Tam dodasz akcję do wykrywania wklejania np. https://stackoverflow.com/que[...]-a-paste-command-into-a-tmemo która przeliczy wszystko. Wystarczy dokonać iteracji po tekście i ikrementować liczniki np.:

spolgloski := 0
for c in yourStr do
begin
  if CharInSet(C, [wpisz tu spółgłoski]) then
     Inc(spolgloski);
end;
0
unit Unit3;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;

type
 TForm3 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  Button1: TButton;
  Edit1: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form3: TForm3;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);
var
s,c,spolgloski:string;
begin
 s:=Memo1.Text
 spolgloski:=0
 for c in s do
  begin
   if charinset(c,['q','w','r','t','p','s','d','f','g','h','j','k','l','z','x','c','v','b','n','m']) then
   inc (spolgloski)
  end;
end;

end.

Mam coś takiego a skończyć muszę na edycji editu tak aby wyświetlał wartości

0

Zadeklaruj sobie stałe przechowujące zbiory znaków – dzięki temu kod będzie czytelny, a i łatwiej będzie je określić:

const
 CHARSET_DIGITS    = ['0' .. '9'];
 CHARSET_PUNCTUACIONS = ['.', ',', ':', ';', '!', '?', '-'];
 CHARSET_VOWELS    = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y'];
 CHARSET_CONSONANTS  = ['a' .. 'z'] - CHARSET_VOWELS;
 CHARSET_LETTERS   = CHARSET_VOWELS + CHARSET_CONSONANTS;

Teraz wystarczy w pętli iterować po znakach wejściowego ciągu i sprawdzać czy bieżący znak znajduje się w danym zbiorze. Można to zrobić za pomocą operatora in:

uses
 SysUtils;
var
 Text: String;
 Character: Char;
begin
 {..}

 Text := Text.ToLower();

 for Character in Text do
  if Character in CHARSET_DIGITS then
   // doliczamy cyferkę
  else if Character in CHARSET_VOWELS then
   // doliczamy samogłoskę
  else if Character in CHARSET_CONSONANTS then
   // doliczamy spółgłoskę
  else if Character in CHARSET_PUNCTUACIONS then
   // doliczamy znak interpunktyjny
  ;
end.

Masz jeszcze wyłonić literkę najczęściej występującą w ciągu znaków, więc przyda się tablica z licznikami dla każdej literki. Na końcu pętli sprawdzasz czy bieżący znak znajduje się w zbiorze znaków liter i inkrementujesz jej licznik. Przykład:

type
 TLetters = array ['a' .. 'z'] of Integer;
var
 Letters: TLetters;
begin
 {..}

 for Character in Text do
 begin
  if Character in CHARSET_DIGITS then
   // tu reszta drabinki

  if Character in CHARSET_LETTERS then
   Letters[Character] += 1;
 end;
end.

Na koniec wystarczy przeiterować po tablicy Letters i znaleźć licznik o największej wartości.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0