Przekazanie tablicy jako parametru funkcji.

0

Witam.

Mam do napisania program składający się z 2 funkcji lub procedur,z których jedna wypełnia losowo tablice tworząc macierz kwadratową,a druga kotrzystając z poprzedniej dodaje do siebie sumę dwóch tak utworzonych macierzy i zwraca wynik.

Funkcja wypełniająca macierz była prosta do napisania,jednak mam problem z drugą,otóż jak przekazać tablicę wyrzuconą przez poprzednią funkce do tej dodającej?Znalazłem kilka podobnych tematów,jednak nie dotyczących pascala i nie potrafie tego zaimplementować.Czy znajdzie się ktoś kto wyjaśnił by mi to zagadnienie?

0

Link

0

A te macierze masz statycznego czy dynamicznego rozmiaru? Mógłbyś podać to co już napisałeś - nie trzeba by wszystkiego od początku omawiać... Według mnie użyte powinny być macierze o rozmiarze dynamicznym, więc przykład deklaracji typu takiej tablicy:

type
 TMyArray = array of Integer;

Teraz jej wypełnianie randomowymi liczbami; Możesz do tego celu wykorzystać funkcję, albo procedurę:

function FillArray(): TMyArray;
begin
 SetLength(Result, {rozmiar});
 // wypełnienie losowymi liczbami
end;

procedure FillArray(out AArray: TMyArray);
begin
 SetLength(AArray, {rozmiar});
 // wypełnienie losowymi liczbami
end;

Obie służą do tego samego - różni je jedynie sposób wywołania; W drugiej wersji (w procedurze) użyłem modyfikatora Out, dlatego że zadaniem procedury ma być wpisanie danych do tablicy, a nie ich odczyt; Poniżej przykład wywołania powyższych (wybierz sobie jeden sposób):

var
 LArray: TMyArray;
begin
 LArray := FillArray(); // użycie funkcji
 FillArray(LArray);   // użycie procedury

Funkcja wypełniająca macierz była prosta do napisania,jednak mam problem z drugą,otóż jak przekazać tablicę wyrzuconą przez poprzednią funkce do tej dodającej?

Jeżeli dana funkcja lub procedura ma sumować dwie macierze to znów masz kilka rozwiązań; Albo napisz sobie funkcję, która przyjmuje w parametrach dwie macierze do sumowania, a w rezultacie zwraca macierz wynikową:

function SumArrays(const AFirst, ASecond: TMyArray): TMyArray;

albo napisz sobie procedurę, która w parametrach przyjmie dwie wejściowe macierze do sumowania, a w trzecim parametrze zwróci macierz wynikową:

procedure SumArrays(const AFirst, ASecond: TMyArray; out ADest: TMyArray);

Wybierz co chcesz; W razie czego możesz skorzystać z dwuwymiarowej macierzy dynamicznej (a właściwie to dynamicznej tablicy dynamicznych tablic), jeśli wolisz w ten sposób:

type
 TMyArray = array of array of Integer;
0

Napisałem coś takiego,o ile wszystko się kompiluje,pierwsza funkcja działa to wynikiem dodawania jest macierz z niezrozumiałymi dla mnie liczbami.Najgorsze jest to,że nie widzę tu nigdzie błędu,może ktoś pomoże?Dodaję załącznik z efektem działania

program project1;
 
type
 tab = array[1..3,1..3] of integer;
 
var
 
 tab1,tab2:tab;
 i,j:integer;
 
function createAndFill(i,j:integer):tab;
 
  var
 
  lol:array[0..3,0..3]of integer;
 
 begin
 
  for i:=0 to 3 do
    begin
     for j:=0 to 3 do
       begin
        lol[i,j]:=random(500);
       end;
    end;
 
  for i:=0 to 3 do
    begin
     for j:=0 to 3 do
       begin
        write(lol[i,j],' ');
       end;
       writeln
    end;
 end;
 
function add(tab1,tab2:tab):tab;
 
var
    wow:array[0..3,0..3]of integer;
 
 begin
 
  for i:=0 to 3 do
    begin
     for j:=0 to 3 do
       begin
        wow[i,j]:=tab1[i,j]+tab2[i,j];
       end;
    end;
 
  for i:=0 to 3 do
    begin
     for j:=0 to 3 do
       begin
        write(wow[i,j],' ');
       end;
       writeln
    end;
 end;
 
 
 
 
begin
 i:=0;
 j:=0;
 
  tab1:=createAndFill(i,j);
  writeln();
  tab2:=createAndFill(i,j);
  writeln();
  add(tab1,tab2);
 
 
 
 
 readln();
 
end.
0

trochę pomieszanie z poplątaniem , raz macierz ma rozmiar [0..3] raz [1.3]
problem masz w tym że nie wiadomo co zwraca funkcja "createAndFill", a dokładnie to może zwrócić cokolwiek przypadkowego w tym również macierz wypełnioną zerami .
Zabrakło

result:=...???
0

Oh przepraszam ten fragment [1..3] miał być [0..3] - zwykła literówka

Teraz wszystko działa dziękuję bardzo.Mam tylko jedno pytanie,bo próbowałem zadeklarować result jako nazwa_tablicy[i,j] i wywalało błąd.Dopiero jak zapisałem samo nazwa_tablicy to program zadziałał poprawnie.To znaczy,że jeżeli deklaruje własny typ tablicowy to przy operowaniu na jego zmiennej nie mogę już operować na jego indeksach np [i,j]?

0
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type
 tab = array [1 .. 3, 1 .. 3] of integer;

var

 res, tab1, tab2: tab;

procedure displaytab(atab: tab);
var
 i: integer;
 j: integer;
begin
 for i := low(atab) to high(atab) do
 begin
  for j := low(atab[i]) to high(atab[i]) do
  begin
   write(atab[i, j], ' ');
  end;
  writeln
 end;
end;

function createAndFill: tab;

var

 i: integer;
 j: integer;
 lol: tab;
begin

 for i := low(lol) to high(lol) do
 begin
  for j := low(lol[i]) to high(lol[i]) do
  begin
   lol[i, j] := random(500);
  end;
 end;
 result := lol;
end;

function add(tab1, tab2: tab): tab;

var
 wow: tab;
 i: integer;
 j: integer;

begin

 for i := low(tab1) to high(tab1) do
 begin
  for j := low(tab1[j]) to high(tab1[j]) do
  begin
   wow[i, j] := tab1[i, j] + tab2[i, j];
  end;
 end;

 result := wow;
end;

begin
 tab1 := createAndFill;
 displaytab(tab1);
 writeln('');
 tab2 := createAndFill;
 displaytab(tab2);
 writeln('');
 res := add(tab1, tab2);
 displaytab(res);
 readln;

end.
0

"result" musi być typu "tab"
BTW, oddzielaj logikę funkcji i procedur od wizualizacji wyników . Funkcje generujące treść macierzy albo wykonujące na nich operacje (tutaj dodawanie) powinny być odpowiedzialne tylko za to do czego służą i za nic więcej , a sama wizualizacja wyników ("writeln") to już wyższa warstwa aplikacji

0

Tych pętli do wyświetlania w docelowym programi w ogóle nie będzie,służyły mi one tylko jako podgląd tego,co się dzieje w programie.Dziękuję za cenne uwagi;)

0

po małej optymalizacji i usunięciu niepotrzebnych zmiennych "lol" i "wow" tak mogło by to wyglądać:

program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type
 tab = array [1 .. 3, 1 .. 3] of integer;

var
 res, tab1, tab2: tab;

procedure displaytab(atab: tab);
var
 i: integer;
 j: integer;
begin
 for i := low(atab) to high(atab) do
 begin
  for j := low(atab[i]) to high(atab[i]) do
  begin
   write(atab[i, j], ' ');
  end;
  writeln
 end;
end;

function createAndFill: tab;
var
 i: integer;
 j: integer;
begin
 for i := low(result) to high(result) do
 begin
  for j := low(result[i]) to high(result[i]) do
  begin
   result[i, j] := random(500);
  end;
 end;
end;

function add(tab1, tab2: tab): tab;
var
 i: integer;
 j: integer;
begin
 for i := low(result) to high(result) do
 begin
  for j := low(result[i]) to high(result[i]) do
  begin
   result[i, j] := tab1[i, j] + tab2[i, j];
  end;
 end;
end;

begin
 tab1 := createAndFill;
 displaytab(tab1);
 writeln('');
 tab2 := createAndFill;
 displaytab(tab2);
 writeln('');
 res := add(tab1, tab2);
 displaytab(res);
 readln;

end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1