Jak pobrać URL pobieranego pliku w Webbrowser ?

0

Po kliknięciu w button rozpoczyna się pobieranie pliku w Webbrowserze.
W jaki sposób mogę pobrać adres "aktualnie pobieranego pliku" z WebBrowsera ?
@kAzek

0

Nie rozumiem... czy w WebBrowser jest wyświetlana jakaś strona na której jest button i który klikasz aby zacząć pobieranie pliku i chcesz się dowiedzieć jaki plik pobierasz?

0

chodzi o to że stronka jest np taka:

www.mojastrona.pl
i na niej jest button, lecz po kliknięciu na button plik jest pobierany zamiast z:
mojastrona.pl
to np z jakiegoś IP typu:

68.543.12.88/plik.rar

i ja chce pobrać właśnie to IP, wraz z całą ścieżką do pliku...

czyli chce znać adres "aktualnie pobieranego pliku"...

sam button nie ma w sobie schowanego linku, gdyż podmienia link jakiś skrypt w JAVA

0

Java nie ma nic wspólnego z JavaScriptem.

0

tak czy inaczej chciałbym pobrać link do pliku z wyskakującego okienka zapisu/otwarcia pliku
@kAzek

0

W "normalnym" WebBrowser się nie da... ale obczaj to:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, OleCtrls, SHDocVw, ActiveX, MSHTML, UrlMon;

const
 IID_IDownloadManager: TGUID = '{988934A4-064B-11D3-BB80-00104B35E7F9}';
 SID_SDownloadManager: TGUID = '{988934A4-064B-11D3-BB80-00104B35E7F9}';

type
 IDownloadManager = interface(IUnknown)
  ['{988934A4-064B-11D3-BB80-00104B35E7F9}']
  function Download(pmk: IMoniker; pbc: IBindCtx; dwBindVerb: DWORD;
   grfBINDF: DWORD; pBindInfo: PBindInfo; pszHeaders: PWideChar;
   pszRedir: PWideChar; uiCP: UINT): HRESULT; stdcall;
 end;
 TBeforeFileDownloadEvent = procedure(Sender: TObject; const FileSource: WideString;
  var Allowed: Boolean) of object;
 TWebBrowser = class(SHDocVw.TWebBrowser, IServiceProvider, IDownloadManager)
 private
  FFileSource: WideString;
  FOnBeforeFileDownload: TBeforeFileDownloadEvent;
  function QueryService(const rsid, iid: TGUID; out Obj): HRESULT; stdcall;
  function Download(pmk: IMoniker; pbc: IBindCtx; dwBindVerb: DWORD;
   grfBINDF: DWORD; pBindInfo: PBindInfo; pszHeaders: PWideChar;
   pszRedir: PWideChar; uiCP: UINT): HRESULT; stdcall;
 protected
  procedure InvokeEvent(ADispID: TDispID; var AParams: TDispParams); override;
 published
  property OnBeforeFileDownload: TBeforeFileDownloadEvent read FOnBeforeFileDownload write FOnBeforeFileDownload;
 end;


 TForm1 = class(TForm)
  WebBrowser1: TWebBrowser;
  Button1: TButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  procedure BeforeFileDownload(Sender: TObject; const FileSource: WideString; var Allowed: Boolean);
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}
{ TWebBrowser }

function TWebBrowser.Download(pmk: IMoniker; pbc: IBindCtx; dwBindVerb,
 grfBINDF: DWORD; pBindInfo: PBindInfo; pszHeaders, pszRedir: PWideChar;
 uiCP: UINT): HRESULT;
var
 Allowed: Boolean;
begin
 Result := E_NOTIMPL;
 if Assigned(FOnBeforeFileDownload) then
 begin
  Allowed := True;
  if pszRedir <> '' then
   FFileSource := pszRedir;
  FOnBeforeFileDownload(Self, FFileSource, Allowed);
  if not Allowed then
   Result := S_OK;
 end;
end;

procedure TWebBrowser.InvokeEvent(ADispID: TDispID; var AParams: TDispParams);
begin
 inherited;
 if ADispID = 250 then
  FFileSource := OleVariant(AParams.rgvarg^[5]);
end;

function TWebBrowser.QueryService(const rsid, iid: TGUID; out Obj): HRESULT;
begin
 Result := E_NOINTERFACE;
 Pointer(Obj) := nil;
 if Assigned(FOnBeforeFileDownload) and IsEqualCLSID(rsid, SID_SDownloadManager) and
  IsEqualIID(iid, IID_IDownloadManager) then
 begin
  if Succeeded(QueryInterface(IID_IDownloadManager, Obj)) and
   Assigned(Pointer(Obj))
  then
   Result := S_OK;
 end;
end;

{TForm}

procedure TForm1.BeforeFileDownload(Sender: TObject; const FileSource: WideString;
 var Allowed: Boolean);
begin
  //tu masz nazwe pliku, mozesz tez zablokowac pobieranie
  if Application.MessageBox(PAnsiChar('Czy pozwolic na pobranie pliku: ' + string(FileSource)),
    nil, MB_ICONQUESTION or MB_YESNO) <> IDYES then
   Allowed:= False;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 WebBrowser1.OnBeforeFileDownload := BeforeFileDownload;
 WebBrowser1.Navigate('http://7-zip.org.pl/');
end;

end.

To dodaje dodatkowe zdarzenie OnBeforeFileDownload gdzie jako jeden z parametrów masz ścieżkę do pobieranego pliku, nawet na Twoje potrzeby można by tu skrócić nawet wyciąć IDownloadManager ale po co tak daje większe możliwości i jest to zrobione ładniej.

PS: Kod implementacji IDownloadManager nie jest mój tylko znaleziony jakiś czas temu nawet nie pamiętam gdzie.

EDIT:
Teraz zobaczyłem że to ma być w vb.NET... no niestety nie umiem przetłumaczyć tego na VB chyba że ktoś inny to przetłumaczy...

0

zlecę napisanie takiego programu

0

Nie napisałeś podstawowej informacji - ile płacisz?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1