Nieskończona pętla i błąd wskaźnika w programie

0

Witam. Mam dwa problemy. Pierwszy dotyczy procedury wyswietl. W momencie kiedy do bazy zostanie dodana jedna książka procedura działa normalnie. Kiedy dodam jednak więcej niż jedną książkę program wpada w nieskończoną pętle. Drugi problem dotyczy wskaźnika. Chce aby ID książki nadawane było automatycznie z numerem o jeden większy od poprzedniego. Myślałem zrobić to w ten sposób:


procedure nadaj_id;
  begin
   if head^.id=0 then
     begin
     head^.id:=1;
     end
   else
     begin
     head^.id:=head^.id+1;
     end;
  end;

ale niestety nie działa. Poniżej jest program główny.


program ksiazki;
uses crt;
type

 wksiazka=^ksiazka;
 ksiazka=record
  id:integer;
  tytul:string[30];
  rok:integer;
  im_aut:string[20];
  naz_aut:string[20];
  gatunek:string[15];
  ile_w_sumie:integer;
  ile_wypo:integer;
  next:wksiazka;
  prev:wksiazka;
 end;

 var

  tmp:wksiazka;

 procedure dodaj(var head:wksiazka);

 {Procedura ma za zadanie dodac nowa ksiazke do bazy danych}

 var
  tmp,pom:wksiazka; {Zmienna tmp sluzy do stworzenia nowego elemntu, zmienna pom do poruszania sie po liscie}
  ile,i:integer;    {Licznik petli for}
  licznik_id:integer;
  begin
   clrscr;
   new(tmp);
   writeln('Podaj ile ksiazek chcesz dodac do biblioteki: ');
   readln(ile);
   for i:=1 to ile do
   begin
   clrscr;
   writeln('Podaj tytul ksiazki: ');
   readln(tmp^.tytul);
   writeln;
   writeln('Podaj rok wydania ksiazki: ');
   readln(tmp^.rok);
   writeln;
   writeln('Podaj imie autora ksiazki: ');
   readln(tmp^.im_aut);
   writeln;                              {Dodawanie danych o ksiazkach do listy}
   writeln('Podaj nazwisko autora ksiazki: ');
   readln(tmp^.naz_aut);
   writeln;
   writeln('Podaj gatunek ksiazki: ');
   readln(tmp^.gatunek);
   writeln;
   writeln('Podaj liczbe WSZYSTKICH dostepnych ksiazek: ');
   readln(tmp^.ile_w_sumie);

   if head=nil then
   begin
     tmp^.prev := nil;  {Jesli lista jest pusta przypisz do pierwszego elementu}
     tmp^.next := nil;
     head := tmp;
   end
   else
   if head^.tytul > tmp^.tytul then
  begin
   tmp^.prev := nil;
   tmp^.next := head;  {Jesli pierwszy element jest "wiekszy" od dodawanego przypisz do nastepnego i az do skutku}
   head^.prev := tmp;
   head := tmp;
  end
   else
  begin
   pom := head;
   while (pom^.next <> nil) and (pom^.next^.tytul < tmp^.tytul) do
      pom := pom^.next;
   tmp^.next := pom^.next;         {Jesli dodawany element jest "wiekszy" od obecnie pierwszego zajmuje jego miejsce}
   tmp^.prev := pom;
   if pom^.next <> nil then
     pom^.next^.prev := tmp;
   pom^.next := tmp;
  end;
  end;
  end;

procedure wyswietl(head : wksiazka);
begin
 clrscr;

 if head = nil then
   write('Brak ksiazek w bazie!')
 else begin
  while head <> nil do
  begin
     {wszystkie writelny sluza do wyswietlania poszczegolnych pol}
     writeln('Id ksiazki: ',head^.id);
     writeln('Tytul ksiazki: ',head^.tytul);
     writeln('Rok wydania ksiazki: ',head^.rok);
     writeln('Imie i nazwisko autora: ',head^.im_aut, ' ', head^.naz_aut);
     writeln('Gatunek ksiazki: ',head^.gatunek);
     writeln('Ilosc ksiazek dostepnych w bibliotece: ', head^.ile_w_sumie);
     head := head^.next;  {przypisanie nastepnika do pierwszego elementu}
  end;
  readln;
 end;

end;

procedure menu;
var
 numer:byte;
begin
   repeat
    clrscr;
    writeln('Podaj liczbe odpowiadajaca opcji');
    writeln('1. Dodawanie nowej ksiazki do bazy');
    writeln('2. Wyswietlanie wszystkich ksiazek w bibliotece');
    readln(numer);
    case numer of
    1: dodaj(tmp);
    2: wyswietl(tmp);
    else halt;
     end;
      until numer>3;
      end;

 begin

  menu;

 end.
2

@mikra25 - po co procedura dodaj ma kupę instrukcji wyświetlających i pobierających dane?

Przede wszystkim podziel sobie kod na sensowne procedury, gdzie część z nich będzie modyfikować listę, a pozostałe tylko pobierać z niej dane (np. do ich wyświetlenia); Po drugie - używaj tylko angielskich identyfikatorów, bo całość wygląda źle; Zobacz sobie do tego artykułu i na jego podstawie stwórz listę i zestaw procedur; Jeżeli nie chcesz lub nie możesz użyć programowania obiektowego, to pola klasy zamień na zwykłe zmienne, a publiczne metody na zwykłe procedury; Reszta pozostaje, bo jest uniwersalna.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0