Wydruk bitmapy i naniesionych na nią danych

0

Mam 2 formy: na pierwszej jest kilka edit' ów Na drugiej bitmapę z label 'ami które przejmują wpis z Form1 Jak wydrukować blankiet wraz z naniesionymi w label'ach danymi ?

0

Mam nadzieje ze zechcesz przyjąć podziękowanie :) znaczy się ze Tylko formularz wraz z zawartością label'i będzie wydrukowany? Bitmapa jako druczek + tekst ? Dziękuje Karol :)

0

Tu masz gotowca:

procedure ScreenshotMain(const Bitmap: TBitmap; const ScreenArea: TRect);
var
 BitmapRect, ScreenRect: TRect;
 DesktopDC: HDC;
 DesktopCanvas: TCanvas;
begin
 BitmapRect := Rect(0, 0, ScreenArea.Right - ScreenArea.Left, ScreenArea.Bottom - ScreenArea.Top);
 ScreenRect := Rect(ScreenArea.Left, ScreenArea.Top, ScreenArea.Right, ScreenArea.Bottom);
 Bitmap.PixelFormat := pf24bit; // optional
 Bitmap.Width := ScreenArea.Right - ScreenArea.Left;
 Bitmap.Height := ScreenArea.Bottom - ScreenArea.Top;
 DesktopDC := GetWindowDC(GetDeskTopWindow);
 try
  DesktopCanvas := TCanvas.Create;
  try
   DesktopCanvas.Handle := DesktopDC;
   Bitmap.Canvas.CopyMode := cmSrcCopy;
   Bitmap.Canvas.CopyRect(BitmapRect, DesktopCanvas, ScreenRect);
  finally
   DesktopCanvas.Free;
  end;
 finally
  ReleaseDC(GetDeskTopWindow, DesktopDC);
 end;
end;

function ScreenshotArea(IncludeCursor: Boolean; const ScreenArea: TRect): TBitmap;
var
 r: TRect;
 CI: TCursorInfo;
 Icon: TIcon;
 II: TIconInfo;
begin
 Result := TBitmap.Create;
 r := ScreenArea;
 ScreenshotMain(Result, r);
 if IncludeCursor then
 begin
  Icon := TIcon.Create;
  try
   CI.cbSize := SizeOf(CI);
   if GetCursorInfo(CI) then
    if CI.flags = CURSOR_SHOWING then
    begin
     Icon.Handle := CopyIcon(CI.hCursor);
     if GetIconInfo(Icon.Handle, II) then
     try
      Result.Canvas.Draw(ci.ptScreenPos.x - Integer(II.xHotspot) - r.Left, ci.ptScreenPos.y - Integer(II.yHotspot) - r.Top, Icon);
     finally
      DeleteObject(II.hbmMask);
      DeleteObject(II.hbmColor);
     end;
    end;
  finally
   Icon.Free;
  end;
 end;
end;


Function GetControlScreenShot(ControlHandle: THandle): TBitmap;
 Var
 R: TRect;
begin
 if GetWindowRect(ControlHandle, R) then Result:=ScreenshotArea(false, R);
End;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 Var
 BM: Tbitmap;
begin
 Panel1.BevelInner:=bvNone;
 Panel1.BevelOuter:=bvNone;
 Update;
 BM:=GetControlScreenShot(Panel1.Handle);
 BM.SaveToFile('c:\PanelShot.bmp');
 BM.Free;
end;

Kładziesz tylko na panel co tam chcesz (Image, Edit, Label, Memo, itd.) i dostajesz screenshota jego zawartości. Dla np. samego Image możesz dać Image.Align:=alClient;.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1