Baza danych i zapisywanie danych .txt

0

Czy mógł by mi ktoś pokazać jak mam zmodyfikować kod by dane każdej osoby zapisywały się w pliku .txt
Chciał bym byście przy okazji opisali każda użyta linijkę to co przesyłam to wszystko rozumiem.

 Uses Crt;

 Type czlowiek = record
  imie     : string[10];
  nazwisko   : string[20];
  wiek     : integer;
  rokurodzenia : string[10];
  end;

 Var
 Osoba  : czlowiek;
 t    : array [1..255] of czlowiek;
 i,u,o,n : integer;

Begin
 clrscr;
 Writeln('O ilu osobach chcesz wprowadzić dane ?');
 readln(o);
 n:=0;
 clrscr;
 For i:=1 to o do
  with t[i] do
 Begin
 inc(n);
 Write('Uczen  ');
 Textcolor(red);
 Writeln('nr.',n);
 Textcolor(white);
 Writeln;
 Writeln('Podaj imie');
 readln(imie);
 Writeln('Podaj naywisko');
 readln(nazwisko);
 Writeln('Podaj wiek');
 readln(wiek);
 Writeln('Podaj date urodzenia');
 Writeln('dd.mm.rrrr');
 Readln(rokurodzenia);
 clrscr;
 end;

 clrscr;

 Writeln('Ktorej osoby dane chcesz zobaczyc ?');
 Readln(u);
 clrscr;


  Begin
    Write('Osoba  ');
    Textcolor(red);
    Writeln('nr.',u);
    Textcolor(White);
	Writeln('Imie   : ',t[u].imie);
	Writeln('Nazwisko : ',t[u].nazwisko);
	Writeln('Wiek   : ',t[u].wiek,' Lat');
      Writeln('Urodzony : ',t[u].rokurodzenia,'r.');
     End;readln;
end.
0

Pascal / Delphi TextFile + google i jazda, czytasz, kombinujesz i robisz sam, bo nie wiem jak Ci pomóc inaczej. Gotowce od olesia się niestety skończyły, bo ile można. Poza tym ludzie później nie odpisują nawet jak kod jest ok, a i nie uczą się samodzielności tylko użycia gotowca. Poza tym nie wiem jak chcesz zapisywać te dane. Każde pole w osobnej linijce czy jak? Ja bym raczej polecał plik typowany. Coś w stylu jak poniżej do zapisywania stringów bez ogranicznia ich długości.

program example2;

{$APPTYPE CONSOLE}

const
 MaxCnt = 6;
 AFileName = 'D:\test_2.bin';
 TxtArr : array[1..MaxCnt] of string = ('ucz', 'sie', 'podstaw', 'i', 'kombinuj', 'sam.');
var
 S : string;
 AFile : File of Byte;
 I, TxtLength, RecCnt : integer;
 DataArr : array[1..MaxCnt] of string;
begin
 for I := Low(DataArr) to High(DataArr) do
  DataArr[I] := TxtArr[I];
 // Zapis
 RecCnt := Length(DataArr);
 Assign(AFile, AFileName);
 Rewrite(AFile);
 BlockWrite(AFile, RecCnt, SizeOf(RecCnt));
 for I := Low(DataArr) to High(DataArr) do
 begin
  TxtLength := Length(DataArr[I]);
  BlockWrite(AFile, TxtLength, SizeOf(TxtLength));
  BlockWrite(AFile, DataArr[I][1], TxtLength);
 end;
 Close(AFile);
 // Odczyt
 Assign(AFile, AFileName);
 Reset(AFile);
 BlockRead(AFile, RecCnt, SizeOf(RecCnt));
 for I := 1 to RecCnt do
 begin
  BlockRead(AFile, TxtLength, SizeOf(TxtLength));
  SetLength(S, TxtLength);
  BlockRead(AFile, S[1], TxtLength);
  Writeln(S);
 end;
 Close(AFile);
 Readln;
end.
0

No cimak Ci podał konkret, ja dodam tylko jeszcze, że sugerując się teraz jego tekstem podałem bardziej zapis do pliku binarnego niż typowanego, bo po co ograniczać sobie długośc pól jak mozna "zmarnowac" tylko cztery bajty (dla typu integer) lub dwa bajty (dla typo Word) i zapisać w nich długośc stringa. Dla prostych programó nawet Word wystarczy, bo czy ktoś ma nazwisko dłuższe niż 65535 znaków? Na pewno nie. Poniżej masz za to przykład jak zapisac inny typ jak integer i go pokazać, byś nie pisał że tylko string. Mając od nas tyle informacji spokojnie reszte ogarniesz sam. Oto przykład bardziej typowanego pliku z ograniczonym polem string do 20 znaków, coś jak u Ciebie w oryginalnym kodzie. Jest to właśnie typowany plik, jednak szczerze polecam zapis do pliku binarnego, gdzie można sobie przechować bardzo długie stringi, zapisując oraz odczytując ich długość.

program example1;

{$APPTYPE CONSOLE}

type
 TRec = record
  Cnt : Byte;
  Txt : string[20];
 end;
const
 AFileName = 'D:\test.bin';
 TxtArr : array[1..2] of string = ('raz', 'dwa');
var
 I : integer;
 AFile : file of TRec;
 DataArr : array[1..2] of TRec;
begin
 for I := Low(DataArr) to High(DataArr) do
 begin
  with DataArr[I] do
  begin
   Cnt := I;
   Txt := TxtArr[I];
  end;
 end;
 // Zapis
 Assign(AFile, AFileName);
 Rewrite(AFile);
 for I := Low(DataArr) to High(DataArr) do
  Write(AFile, DataArr[I]);
 Close(AFile);
 // Odczyt
 Assign(AFile, AFileName);
 Reset(AFile);
 for I := Low(DataArr) to High(DataArr) do
 begin
  Writeln('Rekord numer: ', I);
  with DataArr[I] do
  begin
   Writeln('Pole Cnt: ', I);
   Writeln('Pole Txt: ', Txt);
  end;
 end;
 Writeln('Rozmiar pliku (ilosc rekordow): ', FileSize(AFile));
 Close(AFile);
 Readln;
end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1