Zatrzymanie wątku i ponowne jego utworzenie (nie wznowienie)

0

Witam
Jak w delphi zatrzymać całkowicie wątek (czyt. usunąć?) i ponownie go utworzyć - tak jakby był on uruchamiany za pierwszym razem? Do "zatrzymywania" używam watek.Suspend a do utworzenia watek := Twatek.Create(False); - jednakże po ponownym uruchomieniu wątku nie działa mi on w pełni. Myślałem nad watek.Terminate; i w wątku dać while not Terminate and Application.Terminate ale niestety - w takiej sytuacji wątek cały czas się wykonuje a powinien się zatrzymać po wykonaniu zadania.

0

nie masz podstaw a bierzesz się za jeden z najtrudniejszych elementów programowania - wielowątkowość. Uzupełnij najpierw braki w podstawach

0

Właśnie chcę je uzupełnić. Wątek jest mi potrzebny jedynie do pobrania strony przez komponent idhttp pakietu indy, a niestety bez wątku program się "przycina".

0

Nikt nie pomoze?

0

Zamiast Watek.Suspend; użyj Watek.Free;.

0

Masz przykład taki nie do końca przemyślany, bez sprawdzania pewnych koniecznych warunków (bo to tylko przykład) itd. ale jednak działający i robiący to o co (chyba?) Ci chodzi w btnReloadClick.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, IdComponent, IdHTTP, ComCtrls;

type
 TSetProgress = procedure (Sender: TObject; Current, Total: Integer) of object;

 TDownThread = class (TThread)
 private
  fSetProgress: TSetProgress;
  fCanceled: Boolean;
  fIdHTTP: TIdHTTP;
  fFileName: string;
  fFileUrl: string;

  fCurrentDow: Integer;
  fTotalDow: Integer;

  procedure WorkBegin(ASender: TObject; AWorkMode: TWorkMode; AWorkCountMax: Integer);
  procedure Work(ASender: TObject; AWorkMode: TWorkMode; AWorkCount: Integer);

  procedure DoSetProgress;
 protected
  procedure Execute; override;
 public
  constructor Create;
  destructor Destroy; override;
  procedure Start;
  procedure Cancel;
 published
  property FileName: string read fFileName write fFileName;
  property FileURL: string read fFileURL write fFileURL;
  property OnSetProgress: TSetProgress read fSetProgress write fSetProgress;
 end;

 TForm1 = class(TForm)
  btnStart: TButton;
  btnReload: TButton;
  ProgressBar1: TProgressBar;
  procedure btnStartClick(Sender: TObject);
  procedure btnReloadClick(Sender: TObject);

  procedure StartDownload;
 private
  { Private declarations }
  dt: TDownThread;
  procedure OnProgress(Sender: TObject; Current, Total: Integer);
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TDownThread.DoSetProgress;
begin
 OnSetProgress(Self, fCurrentDow, fTotalDow);
end;

procedure TDownThread.WorkBegin(ASender: TObject; AWorkMode: TWorkMode;
 AWorkCountMax: Integer);
begin
 fTotalDow:= AWorkCountMax;
end;

procedure TDownThread.Work(ASender: TObject; AWorkMode: TWorkMode;
 AWorkCount: Integer);
begin
 if fCanceled then
  raise EAbort.Create(''); //nie ma co sie piescic
 if Assigned(OnSetProgress) and (AWorkMode = wmRead) then
 begin
  fCurrentDow:= AWorkCount;
  Synchronize(DoSetProgress)
 end;
end;

procedure TDownThread.Execute;
var
 fFS: TFileStream;
begin
 fFS:= TFileStream.Create(fFileName, fmCreate or fmOpenWrite);
 try
 try
  fIdHTTP.Get(fFileUrl, fFS);
 except
  on E: EAbort do
  begin
   fFS.Size:= 0;
   if (not Terminated) then
    Terminate;
  end;
  on E: Exception do
  begin
   if (not Terminated) then
    Terminate;
    ShowMessage(E.Message);
  end;
 end;
 finally
  fFS.Free;
 end;
end;

constructor TDownThread.Create;
const
 UA = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0';
begin
 inherited Create(True);
 Self.FreeOnTerminate:= True;
 fCanceled:= False;
 fIdHTTP:= TIdHTTP.Create();
 fIdHTTP.HandleRedirects:= True;
 fIdHTTP.Request.UserAgent:= UA;
 fIdHTTP.OnWorkBegin:= WorkBegin;
 fIdHTTP.OnWork:= Work;
end;

destructor TDownThread.Destroy;
begin
 fCanceled:= True;
 if fIdHTTP.Connected then
  fIdHTTP.Disconnect;
 fIdHTTP.Free;
 inherited Destroy;
end;

procedure TDownThread.Start;
begin
 Self.Resume;
end;

procedure TDownThread.Cancel;
begin
 fCanceled:= True;
end;

procedure TForm1.OnProgress(Sender: TObject; Current, Total: Integer);
begin
 ProgressBar1.Max:= Total;
 ProgressBar1.Position:= Current;
end;

procedure TForm1.StartDownload;
const
 DOWNLOAD_URL = 'http://download.winzip.com/winzip160.exe';
 DOWNLOAD_FILE = 'F:\winzip160.exe';
begin
 ProgressBar1.Position:= 0;
 dt:= TDownThread.Create;
 dt.FileURL:= DOWNLOAD_URL;
 dt.FileName:= DOWNLOAD_FILE;
 dt.OnSetProgress:= OnProgress;
 dt.Start;
end;

procedure TForm1.btnStartClick(Sender: TObject);
begin
 StartDownload;
end;

procedure TForm1.btnReloadClick(Sender: TObject);
var
 ThreadHandle: THandle;
begin
 ThreadHandle:=dt.Handle;
 dt.Cancel;//zakoncz watek (przerwij pobieranie)
 WaitForSingleObject(ThreadHandle, INFINITE); //poczekaj jezeli trzeba na zakonczenie
 StartDownload; //utworz nowy
end;

end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0