jak użyć obrazka jako tła w NB

0

Jak zastosować obrazek.jpg jako tło projektu w NetBeans?

0

Tło projektu? O co chodzi? Konsola ma ci wyświetlać JPGa?

0

Na tle obrazek.jpg mają być kompomenty, a nie obok tła. Robie aplikacje w formie Java Desktop Application (FrameView).

Pytanie:
Jak wstawić tło do tego projektu, aby komponenty wrzucone do tej mojej formy były na tle obrazku.jpg, a nie obok.

0

Jeśli nie zależy Ci na korzystaniu z menadżeró rozkładu, to możesz zrobić tak:

    setLayout(null);
    setPreferredSize(new Dimension(750,406));

    JButton b=new JButton("Abrakadabra");
    b.setBounds(10,10,120,25);
    b.addActionListener(this);
    add(b);

    b=new JButton("Hokus-pokus");
    b.setBounds(10,110,120,25);
    add(b);

    JTextField tf=new JTextField(10);
    tf.setBounds(10,210,120,25);
    add(tf);

    JLabel l=new JLabel("Abrakadabra");
    l.setBounds(10,310,120,25);
    add(l);

    JLabel tlo=new JLabel(new ImageIcon("images/ayers.jpeg"));
    tlo.setOpaque(true);
    tlo.setBounds(0,0,750,406);
    add(tlo);

JLabel z obrazkiem tła musi być ostatnim dodawanym elementem i musi być przezroczysta (setOpaque(true);).

0

a jakiś inny sposób?

kod programu


package programik;

import org.jdesktop.application.Action;
import org.jdesktop.application.ResourceMap;
import org.jdesktop.application.SingleFrameApplication;
import org.jdesktop.application.FrameView;
import org.jdesktop.application.TaskMonitor;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.Timer;
import javax.swing.Icon;
import javax.swing.JDialog;
import javax.swing.JFrame;

/**
 * The application's main frame.
 */
public class ProgramikView extends FrameView {

  public programikView(SingleFrameApplication app) {
    super(app);

    initComponents();

    // status bar initialization - message timeout, idle icon and busy animation, etc
    ResourceMap resourceMap = getResourceMap();
    int messageTimeout = resourceMap.getInteger("StatusBar.messageTimeout");
    messageTimer = new Timer(messageTimeout, new ActionListener() {

      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        statusMessageLabel.setText("");
      }
    });
    messageTimer.setRepeats(false);
    int busyAnimationRate = resourceMap.getInteger("StatusBar.busyAnimationRate");
    for (int i = 0; i < busyIcons.length; i++) {
      busyIcons[i] = resourceMap.getIcon("StatusBar.busyIcons[" + i + "]");
    }
    busyIconTimer = new Timer(busyAnimationRate, new ActionListener() {

      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        busyIconIndex = (busyIconIndex + 1) % busyIcons.length;
        statusAnimationLabel.setIcon(busyIcons[busyIconIndex]);
      }
    });
    idleIcon = resourceMap.getIcon("StatusBar.idleIcon");
    statusAnimationLabel.setIcon(idleIcon);
    progressBar.setVisible(false);

    // connecting action tasks to status bar via TaskMonitor
    TaskMonitor taskMonitor = new TaskMonitor(getApplication().getContext());
    taskMonitor.addPropertyChangeListener(new java.beans.PropertyChangeListener() {

      public void propertyChange(java.beans.PropertyChangeEvent evt) {
        String propertyName = evt.getPropertyName();
        if ("started".equals(propertyName)) {
          if (!busyIconTimer.isRunning()) {
            statusAnimationLabel.setIcon(busyIcons[0]);
            busyIconIndex = 0;
            busyIconTimer.start();
          }
          progressBar.setVisible(true);
          progressBar.setIndeterminate(true);
        } else if ("done".equals(propertyName)) {
          busyIconTimer.stop();
          statusAnimationLabel.setIcon(idleIcon);
          progressBar.setVisible(false);
          progressBar.setValue(0);
        } else if ("message".equals(propertyName)) {
          String text = (String) (evt.getNewValue());
          statusMessageLabel.setText((text == null) ? "" : text);
          messageTimer.restart();
        } else if ("progress".equals(propertyName)) {
          int value = (Integer) (evt.getNewValue());
          progressBar.setVisible(true);
          progressBar.setIndeterminate(false);
          progressBar.setValue(value);
        }
      }
    });
  }

  @Action
  public void showAboutBox() {
    if (aboutBox == null) {
      JFrame mainFrame = ProgramikApp.getApplication().getMainFrame();
      aboutBox = new ProgramikAboutBox(mainFrame);
      aboutBox.setLocationRelativeTo(mainFrame);
    }
    ProgramikApp.getApplication().show(aboutBox);
  }

  /** This method is called from within the constructor to
   * initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
   * always regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
  private void initComponents() {

    mainPanel = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    menuBar = new javax.swing.JMenuBar();
    javax.swing.JMenu fileMenu = new javax.swing.JMenu();
    javax.swing.JMenuItem exitMenuItem1 = new javax.swing.JMenuItem();
    javax.swing.JMenu helpMenu = new javax.swing.JMenu();
    javax.swing.JMenuItem aboutMenuItem = new javax.swing.JMenuItem();
    statusPanel = new javax.swing.JPanel();
    javax.swing.JSeparator statusPanelSeparator = new javax.swing.JSeparator();
    statusMessageLabel = new javax.swing.JLabel();
    statusAnimationLabel = new javax.swing.JLabel();
    progressBar = new javax.swing.JProgressBar();

    mainPanel.setName("mainPanel"); // NOI18N
    mainPanel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(480, 310));

    org.jdesktop.application.ResourceMap resourceMap = org.jdesktop.application.Application.getInstance(Programik.ProgramikApp.class).getContext().getResourceMap(ProgramikView.class);
    jLabel1.setFont(resourceMap.getFont("jLabel1.font")); // NOI18N
    jLabel1.setForeground(resourceMap.getColor("jLabel1.foreground")); // NOI18N
    jLabel1.setIcon(resourceMap.getIcon("jLabel1.icon")); // NOI18N
    jLabel1.setText(resourceMap.getString("jLabel1.text")); // NOI18N
    jLabel1.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.DEFAULT_CURSOR));
    jLabel1.setName("jLabel1"); // NOI18N

    jLabel2.setText(resourceMap.getString("jLabel2.text")); // NOI18N
    jLabel2.setName("jLabel2"); // NOI18N

    jLabel3.setIcon(resourceMap.getIcon("jLabel3.icon")); // NOI18N
    jLabel3.setText(resourceMap.getString("jLabel3.text")); // NOI18N
    jLabel3.setName("jLabel3"); // NOI18N

    jLabel4.setIcon(resourceMap.getIcon("jLabel4.icon")); // NOI18N
    jLabel4.setText(resourceMap.getString("jLabel4.text")); // NOI18N
    jLabel4.setName("jLabel4"); // NOI18N

    jLabel5.setIcon(resourceMap.getIcon("jLabel5.icon")); // NOI18N
    jLabel5.setText(resourceMap.getString("jLabel5.text")); // NOI18N
    jLabel5.setName("jLabel5"); // NOI18N
    jLabel5.setOpaque(true);

    javax.swing.GroupLayout mainPanelLayout = new javax.swing.GroupLayout(mainPanel);
    mainPanel.setLayout(mainPanelLayout);
    mainPanelLayout.setHorizontalGroup(
      mainPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 650, Short.MAX_VALUE)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, mainPanelLayout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 630, Short.MAX_VALUE)
        .addContainerGap())
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, mainPanelLayout.createSequentialGroup()
        .addGap(30, 30, 30)
        .addComponent(jLabel3)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 173, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jLabel4)
        .addGap(33, 33, 33))
      .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );
    mainPanelLayout.setVerticalGroup(
      mainPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(mainPanelLayout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jLabel1)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jLabel2)
        .addGap(28, 28, 28)
        .addGroup(mainPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(jLabel4))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 334, Short.MAX_VALUE))
    );

    menuBar.setName("menuBar"); // NOI18N

    fileMenu.setText(resourceMap.getString("fileMenu.text")); // NOI18N
    fileMenu.setName("fileMenu"); // NOI18N

    javax.swing.ActionMap actionMap = org.jdesktop.application.Application.getInstance(Programik.ProgramikApp.class).getContext().getActionMap(ProgramikView.class, this);
    exitMenuItem1.setAction(actionMap.get("quit")); // NOI18N
    exitMenuItem1.setIcon(resourceMap.getIcon("exitMenuItem1.icon")); // NOI18N
    exitMenuItem1.setText(resourceMap.getString("exitMenuItem1.text")); // NOI18N
    exitMenuItem1.setToolTipText(resourceMap.getString("exitMenuItem1.toolTipText")); // NOI18N
    exitMenuItem1.setName("exitMenuItem1"); // NOI18N
    fileMenu.add(exitMenuItem1);

    menuBar.add(fileMenu);

    helpMenu.setText(resourceMap.getString("helpMenu.text")); // NOI18N
    helpMenu.setName("helpMenu"); // NOI18N

    aboutMenuItem.setAction(actionMap.get("showAboutBox")); // NOI18N
    aboutMenuItem.setText(resourceMap.getString("aboutMenuItem.text")); // NOI18N
    aboutMenuItem.setName("aboutMenuItem"); // NOI18N
    helpMenu.add(aboutMenuItem);

    menuBar.add(helpMenu);

    statusPanel.setName("statusPanel"); // NOI18N

    statusPanelSeparator.setName("statusPanelSeparator"); // NOI18N

    statusMessageLabel.setName("statusMessageLabel"); // NOI18N

    statusAnimationLabel.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.LEFT);
    statusAnimationLabel.setName("statusAnimationLabel"); // NOI18N

    progressBar.setName("progressBar"); // NOI18N

    javax.swing.GroupLayout statusPanelLayout = new javax.swing.GroupLayout(statusPanel);
    statusPanel.setLayout(statusPanelLayout);
    statusPanelLayout.setHorizontalGroup(
      statusPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(statusPanelSeparator, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 650, Short.MAX_VALUE)
      .addGroup(statusPanelLayout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(statusMessageLabel)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 480, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(progressBar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(statusAnimationLabel)
        .addContainerGap())
    );
    statusPanelLayout.setVerticalGroup(
      statusPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(statusPanelLayout.createSequentialGroup()
        .addComponent(statusPanelSeparator, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(statusPanelLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(statusMessageLabel)
          .addComponent(statusAnimationLabel)
          .addComponent(progressBar, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(3, 3, 3))
    );

    setComponent(mainPanel);
    setMenuBar(menuBar);
    setStatusBar(statusPanel);
  }// </editor-fold>
  // Variables declaration - do not modify
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel mainPanel;
  private javax.swing.JMenuBar menuBar;
  private javax.swing.JProgressBar progressBar;
  private javax.swing.JLabel statusAnimationLabel;
  private javax.swing.JLabel statusMessageLabel;
  private javax.swing.JPanel statusPanel;
  // End of variables declaration
  private final Timer messageTimer;
  private final Timer busyIconTimer;
  private final Icon idleIcon;
  private final Icon[] busyIcons = new Icon[15];
  private int busyIconIndex = 0;
  private JDialog aboutBox;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0