Kalkulator w Turbo Pascal: liczenie ilorazu

1

Witam, piszę dla treningu kalkulator, wykonujący 8 działań na dowolnej liczbie liczb. Oto kod programu:

program kalkulator;

uses
 crt;

type
 tab = array[1..1000] of real;

var
 a : tab;
 wybor : byte;
 odp : char;

function suma1(a : tab) : real;

var
 i, n : word;
 l, suma : real;
 nap : string;
 kod : integer;

begin
 clrscr;
 writeln('Ile liczb chcesz dodac?');
 writeln('Podaj liczbe wieksza od 1 i mniejsza od 1001.');
 repeat
  readln(n);
  if n > 1000 then writeln('Liczb ma byc nie wiecej jak 1000!');
  if n < 2 then writeln('Liczb ma byc minimum 2!');
 until ((n <= 1000) and (n >= 2));
 suma := 0;
 for i := 1 to n do
 begin
  writeln('Podaj ',i,' liczbe');
  repeat
   readln(nap);
   val(nap,l,kod);
   if kod <>0 then writeln('Podaj liczbe!');
  until kod = 0;
  a[i] := l;
  suma := a[i] + suma;
  suma1 := suma;
 end;
 write('Suma ',i,' liczb wynosi ');

end;

function roznica1(a : tab) : real;

var
 i, n : word;
 l, l1, roznica : real;
 nap : string;
 kod : integer;

begin
 clrscr;
 writeln('Ile liczb chcesz odjac?');
 writeln('Podaj liczbe wieksza od 1 i mniejsza od 1001.');
 repeat
  readln(n);
  if n > 1000 then writeln('Liczb ma byc nie wiecej jak 1000!');
  if n < 2 then writeln('Liczb ma byc minimum 2!');
 until ((n <= 1000) and (n >= 2));
 roznica := 0;
 writeln('Podaj 1 liczbe');
 repeat
  readln(nap);
  val(nap,l1,kod);
  if kod <>0 then writeln('Podaj liczbe!');
 until kod = 0;
 for i := 2 to n do
 begin
  writeln('Podaj ',i,' liczbe');
  repeat
   readln(nap);
   val(nap,l,kod);
   if kod <>0 then writeln('Podaj liczbe!');
  until kod = 0;
  a[i] := l;
  roznica := roznica + a[i];
 end;
 roznica1 := l1 - roznica;
 write('Roznica ',i,' liczb wynosi ');
end;

function iloczyn1(a : tab) : real;

var
 i, n : word;
 l, iloczyn : real;
 nap : string;
 kod : integer;

begin
 clrscr;
 writeln('Ile liczb chcesz pomnozyc?');
 writeln('Podaj liczbe wieksza od 1 i mniejsza od 1001.');
 repeat
  readln(n);
  if n > 1000 then writeln('Liczb ma byc nie wiecej jak 1000!');
  if n < 2 then writeln('Liczba ma byc minimum 2!');
 until ((n <= 1000) and (n >= 2));
 iloczyn := 1;
 for i := 1 to n do
 begin
  writeln('Podaj ',i,' liczbe');
  repeat
   readln(nap);
   val(nap,l,kod);
   if kod <>0 then writeln('Podaj liczbe!');
  until kod = 0;
  a[i] := l;
  iloczyn := a[i] * iloczyn;
  iloczyn1 := iloczyn;
 end;
 write('Iloczyn ',i,' liczb wynosi ');
end;

function iloraz1(a : tab) : real;

var
 i, n : word;
 l, l1, iloraz : real;
 nap : string;
 kod : integer;

begin
 clrscr;
 writeln('Ile liczb chcesz podzielic?');
 writeln('Podaj liczbe wieksza od 1 i mniejsza od 1001.');
 repeat
  readln(n);
  if n > 1000 then writeln('Liczb ma byc nie wiecej jak 1000!');
  if n < 2 then writeln('Liczba ma byc minimum 2!');
 until ((n <= 1000) and (n >=2));
 iloraz := 1;
 writeln('Podaj 1 liczbe');
 repeat
  readln(nap);
  val(nap,l1,kod);
  if kod <>0 then writeln('Podaj liczbe!');
 until kod = 0;
 for i := 2 to n do
 begin
  writeln('Podaj ',i,' liczbe');
  repeat
   readln(nap);
   val(nap,l,kod);
   if kod <>0 then writeln('Podaj liczbe!');
  until kod = 0;
  a[i] := l;
  iloraz := iloraz * a[i];
 end;
 iloraz1 := l1 / iloraz;
 write('Iloraz ',i,' liczb wynosi ');
end;

function logarytm1 : real;

var
 l, logarytm : real;
 nap : string;
 kod : integer;

begin
 clrscr;
 writeln('Logarytm naturalny z jakiej liczby chcesz policzyc?');
 repeat
  readln(nap);
  val(nap,l,kod);
  if kod <>0 then writeln('Podaj liczbe!');
 until kod = 0;
 logarytm := ln(l);
 logarytm1 := logarytm;
 write('Logarytm naturalny z ',l:0:2,' wynosi ');
end;

function potega1 : real;

var
 l, x, potega : real;
 nap : string;
 kod : integer;

begin
 clrscr;
 writeln('Potege jakiej liczby chcesz policzyc?');
 repeat
  readln(nap);
  val(nap,l,kod);
  if kod <>0 then writeln('Podaj liczbe!');
 until kod = 0;
 writeln('Do jakiej potegi ma zostac podniesiona ta liczba? Podaj liczbe wieksza od 0 i mniejsza niz 1000.');
 repeat
  readln(nap);
  val(nap,x,kod);
  if kod <>0 then writeln('Podaj liczbe!');
 until kod = 0;
 potega := exp(x*ln(l));
 potega1 := potega;
 write(l:0:2,' do potegi ',x:0:2,' wynosi ');
end;

function pierwiastek1 : real;

var
 l, pierwiastek : real;
 nap : string;
 kod : integer;

begin
 clrscr;
 writeln('Pierwiastek z jakiej liczby chcesz policzyc?');
 repeat
  readln(nap);
  val(nap,l,kod);
  if kod <>0 then writeln('Podaj liczbe!');
 until kod = 0;
 pierwiastek := sqrt(l);
 pierwiastek1 := pierwiastek;
 write('Pierwiastek z ',l:0:2,' wynosi ');
end;

function silnia1 : word;

var
 l, silnia : word;
 i : byte;
 nap : string;
 kod : integer;

begin
 clrscr;
 writeln('Silnie z jakiej liczby chcesz policzyc?');
 silnia := 1;
 repeat
  readln(nap);
  val(nap,l,kod);
  if kod <>0 then writeln('Podaj liczbe!');
 until kod = 0;
 for i := 1 to (l-1) do
 silnia := silnia * (i+1);
 silnia1 := silnia;
 write('Silnia z ',l,' wynosi ');
end;

begin
 repeat
  clrscr;
  writeln('Program kalkulator');
  writeln;
  writeln('Jakie dzialanie chcesz wykonac? Wybierz z ponizszych dzialan');
  writeln('1 - dodawanie');
  writeln('2 - odejmowanie');
  writeln('3 - mnozenie');
  writeln('4 - dzielenie');
  writeln('5 - logarytm naturalny');
  writeln('6 - potega');
  writeln('7 - pierwiastek');
  writeln('8 - silnia');
  writeln('9 - wyjscie');
  readln(wybor);
  case wybor of
  1 : repeat
     writeln(suma1(a):0:2);
     writeln;
     writeln('Czy chcesz wykonac to dzialanie ponownie?');
     writeln('T - Tak, N - Nie (Powrot do menu glownego');
     odp := readkey;
    until ((odp = 'n') or (odp = 'N'));
  2 : repeat
     writeln(roznica1(a):0:2);
     writeln;
     writeln('Czy chcesz wykonac to dzialanie ponownie?');
     writeln('T - Tak, N - Nie (Powrot do menu glownego');
     odp := readkey;
    until ((odp = 'n') or (odp = 'N'));
  3 : repeat
     writeln(iloczyn1(a):0:2);
     writeln;
     writeln('Czy chcesz wykonac to dzialanie ponownie?');
     writeln('T - Tak, N - Nie (Powrot do menu glownego');
     odp := readkey;
    until ((odp = 'n') or (odp = 'N'));
  4 : repeat
     writeln(iloraz1(a):0:2);
     writeln;
     writeln('Czy chcesz wykonac to dzialanie ponownie?');
     writeln('T - Tak, N - Nie (Powrot do menu glownego');
     odp := readkey;
    until ((odp = 'n') or (odp = 'N'));
  5 : repeat
     writeln(logarytm1:0:2);
     writeln;
     writeln('Czy chcesz wykonac to dzialanie ponownie?');
     writeln('T - Tak, N - Nie (Powrot do menu glownego');
     odp := readkey;
    until ((odp = 'n') or (odp = 'N'));
  6 : repeat
     writeln(potega1:0:2);
     writeln;
     writeln('Czy chcesz wykonac to dzialanie ponownie?');
     writeln('T - Tak, N - Nie (Powrot do menu glownego');
     odp := readkey;
    until ((odp = 'n') or (odp = 'N'));
  7 : repeat
     writeln(pierwiastek1:0:2);
     writeln;
     writeln('Czy chcesz wykonac to dzialanie ponownie?');
     writeln('T - Tak, N - Nie (Powrot do menu glownego');
     odp := readkey;
    until ((odp = 'n') or (odp = 'N'));
  8 : repeat
     writeln(silnia1);
     writeln;
     writeln('Czy chcesz wykonac to dzialanie ponownie?');
     writeln('T - Tak, N - Nie (Powrot do menu glownego');
     odp := readkey;
    until ((odp = 'n') or (odp = 'N'));
  9 : halt;
  else
  begin
   write('Nie wybrales zadnego z powyzszych dzialan, program zakonczy');
   writeln(' automatycznie swoje dzialanie za 5 sekund');
   delay(5000);
   halt;
  end;
  end;
  until wybor = 9;
  readln;
end.

Mam następujące problemy. Nie mam bardzo pomysłu co zrobić, aby program liczył poprawnie iloraz. Chcę również w programie zrobić takie jakby menu, tzn. aby np. wykonując dodawanie, móc potem wrócić do menu głównego i np. wybrać inne działanie do wykonania. Zrobiłem na próbę na razie tylko takie coś przy dodawaniu. Zastosowałem tutaj goto, ale z tego co wiem wszędzie odradza się stosowanie tej funkcji. Tylko nie mam bardzo pomysłu jak to inaczej zrobić. Może funkcje zamienić na procedury i spróbować z jakimiś pętlami? Bo przy funkcjach nie bardzo widzę taką możliwość. Ostatnie moje pytanie dotyczy fragmentu, w którym program pyta "Czy chcesz wykonac to dzialanie jeszcze raz?" Jeśli nacisnę T to muszę to potwierdzić dwukrotnym przyciśnięciem klawisza enter. Dlaczego tak się dzieje? Chciałbym, aby program reagował na jedno naciśnięcie entera. Domyślam się, że jest to związane z umieszczeniem w nieodpowiednim miejscu w kodzie instrukcji przypisania odp := readkey;, ale gdzie ją w takim razie przenieść?

0

Spróbuj wrzucić zawartość funkcji głównej (poza ostatnim poleceniem Readln) do pętli repeat-until, z której wyjdziesz, jeśli wczytana cyfra=9.

0

kalkulator, wykonujący 8 działań na dowolnej liczbie liczb.

if n > 1000 then writeln('Liczb ma byc nie wiecej jak 1000!');

a miała być dowolna.

2

Mały przykład, jak można można stworzyć coś w rodzaju menu:

program Project1;

uses Crt;

var Koniec: Boolean;
  Wybor, Jeszcze: Char;

begin
 Koniec:= false;
 repeat
  ClrScr;
  Writeln('1 - dodawanie');
  Writeln('2 - odejmowanie');
  Writeln('3 - koniec programu');
  Write('Twoj wybor: ');
  Wybor:= Readkey;
  Writeln;
  case Ord(Wybor) - 48 of  { Ord('0') = 48, Ord('1') = 49 itd. }
   1: repeat
      Writeln('Dodawanie');
      Write('Jeszcze raz (t/n) ');
      Jeszcze:= Readkey;
      Writeln;
     until UpCase(Jeszcze) = 'N';
   2: repeat
      Writeln('Odejmowanie');
      Write('Jeszcze raz t/n ');
      Jeszcze:= Readkey;
      Writeln;
     until UpCase(Jeszcze) = 'N';
   3: Koniec:= true;
  end;
 until Koniec;
end.

Jeszcze mała uwaga odnośnie "liczenia ilorazu". Sumę lub iloczyn kilku liczb każdy zrozumie intuicyjnie, ale różnica lub iloraz kilku liczb już nie są tak jednoznaczne. Przy ilorazie więcej niż 2 liczb nie wiadomo, która liczba (czy może liczby) to dzielna, a które to dzielniki. Zastanów się, czy może nie przebudować programu w tym miejscu

0

Simplex dzięki za odpowiedź. Z tym menu już sobie poradziłem (zedytowałem już kod programu w pierwszym poście) i chyba jest z tym już wszystko ok. Pozostaje jeszcze ten problem z różnicą i ilorazem, nadal nie wiem bardzo jak to zrobić.

0

Taka mała sugestia: Zeruj zmienne suma, roznica przed pętlą, bo nie zawsze będą równe zero. Przynajmniej u mnie po kilku uruchomieniach suma nie była obliczana prawidłowo.

0

Ja cały czas zastanawiam się, co to jest iloraz kilku liczb. Mamy dla przykładu 5 liczb: a1, a2, a3, a4, a5. Pokaż zapis matematyczny, co rozumiesz przez pojęcie ilorazu tych liczb (od tego oczywiście będzie zależał algorytm)

Chodzi mi o coś takiego a1/a2/a3/a4/a5 np. 32/2/2/2/2 = 2
Już chyba jednak doszedłem jak zrobić ten iloraz i różnicę (zedytowałem pierwszy post). Zrobiłem tak, że np. w przypadku różnicy od pierwszej wczytywanej liczby odjąłem sumę pozostałych, podobnie zrobiłem z ilorazem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0