Cześć wszystkim! Jestem nowy na forum i w Kotlinie, chciałem uzyskać dostęp do aktualnej lokalizacji użytkownika natomiast po odpaleniu mojej apki mam widok tylko na mapę. Podejrzewam, że wyświetla właśnie punkt lat=0.0; lon=0.0. Podejrzewam, ponieważ ikonki użytkownika też teraz nie wyświetla (jak ustawiłem na sztywno wcześniej jakiś punkt to było wszystko ok). Nie używam emulatora, apkę testuje na moim telefonie. Wszelkie rady mile widziane, dzięki.

class MapsActivity : FragmentActivity(), OnMapReadyCallback {

private var mMap: GoogleMap? = null

private val USER_LOCATION_REQUEST_CODE = 1000

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_maps)
  // Obtain the SupportMapFragment and get notified when the map is ready to be used.
  val mapFragment = supportFragmentManager
    .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
  mapFragment.getMapAsync(this)

  requestLocationPermission()
}

/**
 * Manipulates the map once available.
 * This callback is triggered when the map is ready to be used.
 * This is where we can add markers or lines, add listeners or move the camera. In this case,
 * we just add a marker near Sydney, Australia.
 * If Google Play services is not installed on the device, the user will be prompted to install
 * it inside the SupportMapFragment. This method will only be triggered once the user has
 * installed Google Play services and returned to the app.
 */
override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
  mMap = googleMap
}

//ask permission
private fun requestLocationPermission() {
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {
    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this, android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) !=
      PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

      requestPermissions(
        arrayOf(android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION),
        USER_LOCATION_REQUEST_CODE
      )
    }
  }
}

fun GetPlayerLocation() {
  Toast.makeText(this, "User location access on", Toast.LENGTH_LONG).show()

  var playerLocation = PlayerLocationListener()

  var locationManager = getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE) as LocationManager

  locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER, 3, 3f, playerLocation)

  var mythread = myThread()
  mythread.start()
}

override fun onRequestPermissionsResult(requestCode: Int, permissions: Array<out String>, grantResults: IntArray) {

  when (requestCode) {

    USER_LOCATION_REQUEST_CODE -> {

      if (grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        GetPlayerLocation()
      } else {
        Toast.makeText(this, "We cannot access to your location", Toast.LENGTH_LONG).show()
      }
    }
  }
  super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults)
}

var location: Location? = null

// Get player location
inner class PlayerLocationListener : LocationListener {

  constructor() {
    location = Location("Start")
    location!!.latitude = 0.0
    location!!.longitude = 0.0
  }

  override fun onStatusChanged(p0: String?, p1: Int, p2: Bundle?) {
  }

  override fun onProviderEnabled(p0: String?) {
  }

  override fun onProviderDisabled(p0: String?) {
  }

  override fun onLocationChanged(p0: Location?) {
    location = p0
  }

}

inner class myThread : Thread {
  constructor() : super(){

  }
  override fun run() {

    while (true) {

      try {
        runOnUiThread {

          mMap!!.clear()
          val sydney = LatLng(location!!.latitude, location!!.longitude)
          mMap!!.addMarker(
            MarkerOptions().position(sydney).title("Hi!")
              .snippet("Let's go!")
              .icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.player)))
          mMap!!.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(sydney, 14f))
        }
        Thread.sleep(1000)

      } catch (ex: Exception) {
      }
    }
  }

} 
}