Mam problem z dodaniem użytkownika do bazy. Sama operacja dodawania kończy się pomyślnie, bo użytkownik zostaję dodany, natomiast w Console w przeglądarce pojawia się błąd taki jak w tytule.

Service z metodą POST:

 var ApiService = function ($http) {
  var result;

 this.PostApiCall = function (controllerName, methodName, obj, callback) {
    var result = $http.post('api/' + controllerName + '/' + methodName, obj).success(
      function (data, status) {
        var event = {
          result: data,
          hasErrors: false
        };
        callback(event);
      }).error(function () {
        var event = {
          result: "",
          hasErrors: true,
          error: status
        };
        callback(event);
      })
    return result;
  };
}

Metoda dodania użytkownika z kontrolera

 $scope.CreateUser = function () {
    var request = {
      Login: $scope.login,
      Password: $scope.password,
      Name: $scope.name,
      Surname: $scope.surname,
      Email: $scope.email,
      PhoneNumber: $scope.phoneNumber,
      DateOfBirth: $scope.dateofBirth,
      AccountTypeId: 1
    }

    Api.PostApiCall("Users", "PostUser", request, function (event) {
      if (event.hasErrors == true) {
        alert("Error!" + event.error);
      }
      else {
        alert("Hello" + $scope.name);
      }
    });
  }

i metoda z kontrolera API

 public IHttpActionResult PostUser(User user) 
 {
    if (!ModelState.IsValid) 
    { 
          return BadRequest(ModelState); 
     }

    db.Users.Add(user);
    db.SaveChanges();

    return CreatedAtRoute("DefaultApi", new { id = user.Id }, user);
  }