Obsługa połączenia Bluetooth w Androidzie a wiele Aktywności

0

Witajcie.

Mam problem z Bluetoothem w Androidzie. Czytałem dokumentację ze strony http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth.html i wiem jak to się odbywa, ale nie potrafię umieścić przykładowego kodu w mojej aplikacji, ponieważ w 1 aktywności chcę nawiązać połączenie, a w innej je obsłużyć.

Połączenie jest nawiązywane w 1 aktywności, która uruchamiana jest buttonem w Menu głównym. Obejmuje ona listę urządzeń sparowanych i tych, które da się wyszukać. Po kliknięciu na listę aplikacja ma połączyć się z wybranym urządzeniem i następuje powrót do Menu. Tam wybieram kolejną aktywność, która ma jedynie kilka TextView. Chciałbym, aby w momencie wyświetlania aktywności automatycznie były wysyłane komendy Bluetooth do połączonego urządzenia i odpowiedzi wyświetlane w TextView. Mam kilka takich aktywności. Zbiór komend wysyłanych jest stały i zależny od tego, która aktywność jest w danej chwili wyświetlana. Nie wiem gdzie wywoływać poszczególne klasy tym bardziej, że wg dokumentacji w klasie ConnectThread jest tworzony obiekt klasy ConnectedThread, a ja chciałbym to rozdzielić. Czytałem, że można stworzyć klasę rozszerzającą Application i tam tworzyć obiekt klasy ConnectThread, a w poszczególnych aktywnościach się do niego odwoływać. To rozumiem, ale nadal nie do końca zrozumiałem tworzenie tego 2 obiektu w tej klasie. Miałem tylko kilka zajęć z Javy, gdzie wątki tworzyłem poprzez new Thread(new Runnable() {tutaj metoda run itd});

1
mbar254 napisał(a):

[...]
Czytałem, że można stworzyć klasę rozszerzającą Application i tam tworzyć obiekt klasy ConnectThread, a w poszczególnych aktywnościach się do niego odwoływać. To rozumiem, ale nadal nie do końca zrozumiałem tworzenie tego 2 obiektu w tej klasie.
[...]

Dokładnie o to chodzi. Tworzysz ten obiekt jeden raz w klasie dziedziczącej po Application np. w metodzie onCreate(). Następnie przypisujesz ten obiekt do jakiegoś atrybutu (zmiennej) w tej klasie i tworzysz metodę publiczną typu ConnectThread getConnnectThread(). Potem definiujesz tę klasę w Manifeście w atrybucie name w tagu <application>.

Można ten problem rozwiązać jeszcze w inny sposób tworząc klasę typu Singleton (ręcznie lub za pomocą annotacji @Singleton jeśli korzystamy z biblioteki Google Guice), wstrzykując tę klasę do poszczególnych klas typu Activity i wykonywać w klasie typu Singleton te same operacje, co w klasie dziedziczącej po Application.

Niemniej jednak, pierwsze rozwiązanie z klasą dziedziczącą po Application jest chyba najprostsze i zalecane w większości przypadków.

0

W ConnectedThread jest używany Handler

mHandler.obtainMessage(MESSAGE_READ, bytes, -1, buffer).sendToTarget();

. Mojego Handlera mam stworzyć w klasie dziedziczącej po Application? Nie do końca rozumiem jak mam tą wiadomość przechwytywać. Mam je zczytać do jakiejść zmiennej? W każdej aktywności mam kilka TextView, w któych będą wyświetlane wartości zwracane przez moduł Bluetooth. Mam też klasę Dane, gdzie są wszystkie zmienne, które mają być wyświetlone w Aktywnościach i metody set/get. Zmienna, w której będą dane z Handlera ma ustawiać mi zmienne w klasie Dane? Mógłby ktoś to wyjaśnić/ew. jakiś szkielet kodu?

1

Nie widziałem Twojego kodu, ale wydaje mi się, że połączenie Bluetooth powinno być inicjowane w metodzie onResume() w Activity, w którym nawiązujesz połączenie. Możesz ten kod wsadzić do jakiejś oddzielnej klasy.Twój handler najlepiej stwórz w osobnym pliku. Obiekt handlera możesz tworzyć w klasie dziedziczącej po Application lub w metodzie onResume() w Activity przed nawiązaniem połączenia Bluetooth.
Handler, to pętla, która odczytuje wiadomości wysyłane gdzieś w projekcie i przechwytuje je w wątku UI.

Możesz zrobić w ten sposób:

Najpierw tworzysz interfejs:

public interface GenericActivitySignalContract {
  void setMessageFromDevice(String string);
}

Tego interfejsu użyjesz w celu przekazania sygnału z Handlera do Activity.
Twoje Activity powinno implementować ten interfejs.

class MyActivity extends Activity implements GenericActivitySignalContract {
  // ...
  private void setMessageFromDevice(String string) {
    myTextView.setText("message from bluetooth device: " + string);
  }
  // ...

  @Override
  public void onResume() {
    GenericApplication.setActivityViewContract(this); // przypięcie bieżącego activity do Handlera - wyjaśnienie jest w dalszej części wypowiedzi
    GenericApplication.initializeHandler();      // inicjacja handlera - metoda jest opisana w dalszej części wypowiedzi
  }
}

W Twojej klasie handlera możesz stworzyć taką metodę:

  public void setActivityViewContract(GenericActivitySignalContract activityForUiUpdates) {
    this.activityViewContract = activityForUiUpdates;
  }

Ta metoda będzie służyła do ustawiania Activity dla Handlera. Dzięki temu zabiegowi będziemy mogli ustawiać różne klasy Activity implementujące interfejs GenericActivitySignalContract dla Handlera.

Cała klasa Handlera może wyglądać następująco:

public final class MyHandler extends Handler {

  private final static MESSAGE_ONE = "one";
  private final static MESSAGE_TWO = "two";

  public void setActivityViewContract(GenericActivitySignalContract activityForUiUpdates) {
    this.activityViewContract = activityForUiUpdates;
  }
  
  @Override
  public void handleMessage(Message msg) {
    if(msg.what == MESSAGE_ONE) {               // nie pamiętam, który dokładnie parametr powinien posiadać dane odczytywane z urządzenia
      activityViewContract.setMessageFromDevice(msg.what); // możesz poeksperymentować z msg.what, msg.arg1, msg.arg2, etc.
    } else if(msg.what == MESSAGE_TWO) {           // IDE podpowie Ci, jakie metody są dostępne
      activityViewContract.setMessageFromDevice(msg.what); // tutaj można też wywołać inną metodę z interfejsu, jeśli zostanie stworzona
    }
  }
}

Oczywiście zamiast tych if-ów możesz sobie zrobić instrukcję switch, a najlepiej HashMapę i obiekty dla każdego sygnału (wiadomości).
Można to bardziej elegancko napisać, ale nie bawiłem się w takie rzeczy dla celów tego przykładu, żeby nie zaciemniać obrazu.
Wartości w zmiennych statycznych są przykładowe. Nie wiem, jakie wiadomości wysyła Twoje urządzenie. Ten element trzeba dostosować do projektu.
Możesz też w ogóle zrezygnować z rozdzielania wiadomości na typy, jeśli obsługujesz tylko jeden typ lub jeśli chcesz za każdym razem robić to samo (np. odczytać jednego Stringa i przekazać go do jednego TextView).
Nadpisana metoda handleMessage() służy do przechwytywania wiadomości z urządzenia. Następnie za pomocą interfejsu, będziesz mógł przekazać tę wiadomość do Activity.
Nie wiem, dlaczego w przykładzie ze strony Google jest wywołanie metody obtainMessage(). Nie jest to metoda wbudowana w generyczną klasę Handler. Być może w tym przykładowym programie dane są przekazywane w inny sposób lub jest to rozwiązane inaczej.

Następnie w klasie dziedziczącej po Application (nazwijmy ją GenericApplication) tworzymy taką metodę:

class GenericApplication extends Application {
  private MyHandler mHandler;

  public initializeHandler() {
    this.mHandler= new MyHandler();
  }

  public void setActivityViewContract(GenericActivitySignalContract activity) {
    mHandler.setActivityViewContract(activity);
  }
}

Teraz po odebraniu wiadomości z urządzenia Bluetooth, w Activity w wątku UI zostanie wywołana metoda void setMessageFromDevice(String string) i w niej będziesz mógł obsłużyć odebraną wiadomość. Np. wstawić ją do TextView lub zrobić cokolwiek innego w wątku graficznym.

Pisałem to na poczekaniu. Możliwe, że gdzieś w mojej wypowiedzi są jakieś drobne błędy. W każdym razie, mam nadzieję, że to pomoże, choć jeśli piszesz na Androida od niedawna, to nie wszystko może być jasne. Zawsze pozostaje Google, StackOverflow i eksperymenty. ;)

0

Podziękowałem na PW, ale dzięki jeszcze raz. W takim razie obiekt klasy ConnectThread mam stworzyć w metodzie onResume() Activity, w którym obsługuje Bluetootha, czy w klasie dziedziczącej po Application i w Activity Bluetootha podpiąć wskaźnik na obiekt klasy ConnectThread? Nie rozumiem jeszcze tej kwestii. Mógłby ktoś pomóc?

Tutaj kod Activity, w którym obsługuje Bluetooth:

import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Set;
import java.util.UUID;

import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.app.Activity;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.BluetoothSocket;
import android.content.BroadcastReceiver;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.IntentFilter;
import android.util.Log;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;

public class Bluetooth extends Activity 
{
  private static final String TAG = "BTD";
  private static final boolean D = true;

  // Return Intent extra
  public static String EXTRA_DEVICE_ADDRESS = "device_address";

  // Member fields
  private BluetoothAdapter mBtAdapter;
  private BluetoothDevice mBtDevice;
  private ArrayAdapter<String> mPairedDevicesArrayAdapter;
  private ArrayAdapter<String> mNewDevicesArrayAdapter;
  private ListView pairedListView, newDevicesListView;
  private String address;
  public static final int MESSAGE_READ = 2;
  private static final UUID MY_UUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb");
  private BluetoothSocket socket;
  private BluetoothDevice connect_device;
  
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_bluetooth);
    // Set result CANCELED incase the user backs out
    setResult(Activity.RESULT_CANCELED);

     //Initialize the button to perform device discovery
    Button scanButton = (Button) findViewById(R.id.button1);
    scanButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
      public void onClick(View v) 
      {
          doDiscovery();
      }
    });

    // Initialize array adapters. One for already paired devices and
    // one for newly discovered devices
    mPairedDevicesArrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.simplerow);
    mNewDevicesArrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.simplerow);

    // Find and set up the ListView for paired devices
    pairedListView = (ListView) findViewById(R.id.listView1);
    pairedListView.setAdapter(mPairedDevicesArrayAdapter);
    pairedListView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {

      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2,
          long arg3) {
         mBtAdapter.cancelDiscovery();

          // Get the device MAC address, which is the last 17 chars in the View
          String info = ((TextView) arg1).getText().toString();
          address = info.substring(info.length() - 17);
          int itemPosition   = arg2;
          
          // ListView Clicked item value
          String itemValue  = (String) pairedListView.getItemAtPosition(arg2);
          Toast.makeText(getApplicationContext(),
              "Position :"+itemPosition+" ListItem : " +itemValue , Toast.LENGTH_LONG)
              .show();
          // Create the result Intent and include the MAC address
          Intent intent = new Intent();
          intent.putExtra(EXTRA_DEVICE_ADDRESS, address);

          // Set result and finish this Activity
          setResult(Activity.RESULT_OK, intent);
          finish();
        
      }
    });

    // Find and set up the ListView for newly discovered devices
    newDevicesListView = (ListView) findViewById(R.id.listView2);
    newDevicesListView.setAdapter(mNewDevicesArrayAdapter);
    newDevicesListView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {

      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int arg2,
          long arg3) {
           mBtAdapter.cancelDiscovery();

          // Get the device MAC address, which is the last 17 chars in the View
          String info = ((TextView) arg1).getText().toString();
          String address = info.substring(info.length() - 17);
          int itemPosition   = arg2;
          
          
          // ListView Clicked item value
          String itemValue  = (String) newDevicesListView.getItemAtPosition(arg2);
          Toast.makeText(getApplicationContext(),
              "Position :"+itemPosition+" ListItem : " +itemValue , Toast.LENGTH_LONG)
              .show();
          // Create the result Intent and include the MAC address
          Intent intent = new Intent();
          intent.putExtra(EXTRA_DEVICE_ADDRESS, address);

          // Set result and finish this Activity
          setResult(Activity.RESULT_OK, intent);
          finish();
        
      }
    });

    // Register for broadcasts when a device is discovered
    IntentFilter filter = new IntentFilter(BluetoothDevice.ACTION_FOUND);
    this.registerReceiver(mReceiver, filter);

    // Register for broadcasts when discovery has finished
    filter = new IntentFilter(BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED);
    this.registerReceiver(mReceiver, filter);

    // Get the local Bluetooth adapter
    mBtAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();

    // Get a set of currently paired devices
    Set<BluetoothDevice> pairedDevices = mBtAdapter.getBondedDevices();

    // If there are paired devices, add each one to the ArrayAdapter
    if (pairedDevices.size() > 0) {
      findViewById(R.id.textView1).setVisibility(View.VISIBLE);
      for (BluetoothDevice device : pairedDevices) {
        mPairedDevicesArrayAdapter.add(device.getName() + "\n" + device.getAddress());
      }
    } else {
      String noDevices = "no devices";
      mPairedDevicesArrayAdapter.add(noDevices);
    }
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.bluetooth, menu);
    return true;
  }  

  @Override
  protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();

    // Make sure we're not doing discovery anymore
    if (mBtAdapter != null) {
      mBtAdapter.cancelDiscovery();
    }

    // Unregister broadcast listeners
    this.unregisterReceiver(mReceiver);
  }

  /**
   * Start device discover with the BluetoothAdapter
   */
  private void doDiscovery() {
    if (D) Log.d(TAG, "doDiscovery()");

    // Indicate scanning in the title
    setTitle("Scanning... Please wait");

    // Turn on sub-title for new devices
    findViewById(R.id.textView2).setVisibility(View.VISIBLE);

    // If we're already discovering, stop it
    if (mBtAdapter.isDiscovering()) {
      mBtAdapter.cancelDiscovery();
    }

    // Request discover from BluetoothAdapter
    mBtAdapter.startDiscovery();
  }

 
  // The BroadcastReceiver that listens for discovered devices and
  // changes the title when discovery is finished
  private final BroadcastReceiver mReceiver = new BroadcastReceiver() {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
      String action = intent.getAction();

      // When discovery finds a device
      if (BluetoothDevice.ACTION_FOUND.equals(action)) {
        // Get the BluetoothDevice object from the Intent
        BluetoothDevice device = intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE);
        // If it's already paired, skip it, because it's been listed already
        if (device.getBondState() != BluetoothDevice.BOND_BONDED) {
          mNewDevicesArrayAdapter.add(device.getName() + "\n" + device.getAddress());
        }
      // When discovery is finished, change the Activity title
      } else if (BluetoothAdapter.ACTION_DISCOVERY_FINISHED.equals(action)) {
        setProgressBarIndeterminateVisibility(false);
        setTitle("Select device");
        if (mNewDevicesArrayAdapter.getCount() == 0) {
          String noDevices = "none found";
          mNewDevicesArrayAdapter.add(noDevices);
        }
      }
    }
  };
  
  
  
}

Póki co to wersja robocza z nie usuniętymi wszystkimi niepotrzebnymi rzeczami. 

Doczytałem trochę właśnie i wydaje mi się, że obiekt klasy ConnectThread powinienem utworzyć w klasie GenericApplication dziedzidziącej po Application, natomiast w obsłudze listy urządzeń Bluetooth, po wybraniu jakiegoś urządzenia powinien się utworzyć obiekt klasy GenericApplication z parametrem będącym urządzeniem, z którym chcę się połączyć. Mógłby ktoś to potwierdzić/nakierować mnie na inną drogę?

0

Możesz spróbować stworzyć obiekt ConnectThread w metodzie onCreate() w klasie dziedziczącej po Application (tutaj GenericApplication) i później w klasach typu Activity odwoływać się do tego obiektu.
Gdyby to nie zaskoczyło, możesz spróbować pokombinować z tworzeniem tego obiektu w metodzie onResume() w Activity.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1