Witam mam problem z uzyskaniem kolorowego przycisku z aktualnym dniem w kalendarzu. Próbuje na różne sposoby uzyskać ten efekt ale nic z tego nie wychodzi.
Myślę,że coś tak mniej wiecej to powinno wygladac.

 if (button[x]!=null && mies==month && rok==year && Integer.parseInt(button[x].toString())==today) {

    button[x].setBackground(Color.blue);

  } 

Cały kod pliku klasy poniżej, pliku main nie wklejam bo on za to nie odpowiada.

 package lars;
import java.util.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

class DatePicker {

  GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar();

  int month = cal.get(GregorianCalendar.MONTH);
 int da = cal.get(java.util.GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH);
  int year = java.util.GregorianCalendar.getInstance().get(java.util.GregorianCalendar.YEAR);;
 JLabel l = new JLabel("", JLabel.CENTER);
 String day = "";
 JDialog d;
 JButton[] button = new JButton[49];

 public DatePicker(JFrame parent) {
  d = new JDialog();
  d.setModal(true);
  String[] header = { "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thur", "Fri", "Sat" };
  JPanel p1 = new JPanel(new GridLayout(7, 7));
  p1.setPreferredSize(new Dimension(430, 120));

  for (int x = 0; x < button.length; x++) {
   final int selection = x;
   button[x] = new JButton();
   button[x].setFocusPainted(false);
   button[x].setBackground(Color.white);
   if (x > 6) {
    button[x].addActionListener(new ActionListener() {
     public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
      day = button[selection].getActionCommand();
      d.dispose();
     }
    });
   }
   if (x < 7) {
    button[x].setText(header[x]);
    button[x].setForeground(Color.red);
   }
   p1.add(button[x]);
  }
  JPanel p2 = new JPanel(new GridLayout(1, 3));

  // Previous month button
  JButton previous = new JButton("<< Previous");
  previous.addActionListener(new ActionListener() {
   public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
    month--;
    displayDate();
   }
  });
  p2.add(previous);

  // Current month label between the previous and next buttons
  p2.add(l);

  // Next month button
  JButton next = new JButton("Next >>");
  next.addActionListener(new ActionListener() {
   public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
    month++;
    displayDate();
   }
  });
  p2.add(next);

  d.add(p1, BorderLayout.CENTER);
  d.add(p2, BorderLayout.SOUTH);
  d.pack();
  d.setLocationRelativeTo(parent);
  displayDate();
  d.setVisible(true);
 }

 public void displayDate() {
  for (int x = 7; x < button.length; x++) {
   button[x].setText("");
  }

  java.text.SimpleDateFormat sdf = new java.text.SimpleDateFormat("MMMM yyyy");
  GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar(year, month, 1);

  int dayOfWeek = cal.get(java.util.GregorianCalendar.DAY_OF_WEEK);
  int today = cal.get(java.util.GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH);
  int mies = month;

    int rok = year;

  int daysInMonth = cal.getActualMaximum(java.util.GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH);

  for (int x = 6 + dayOfWeek, day = 1; day <= daysInMonth; x++, day++) {
   button[x].setText("" + day);
  if (button[x]!=null && mies==month && rok==year && day==today) {

    button[x].setBackground(Color.blue);

  }}

  l.setText(sdf.format(cal.getTime()));
  d.setTitle("Date Picker");
 }

 public String setPickedDate() {
  if (day.equals("")) {
   return day;
  }

  // Set the return date format
  java.text.SimpleDateFormat sdf = new java.text.SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");

  GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar();
  cal.set(year, month, Integer.parseInt(day));
  return sdf.format(cal.getTime());
 }
}