Mam do zrobienia takie zadanie:
Napisz skrypt porównujący działanie dwóch iteracyjnych metod rozwiązywania układów równań liniowych: metoda
iteracji prostej oraz Gaussa-Siedla. Program powinien działać dla dowolnej liczby zmiennych. Oprócz wyników liczbowych
program powinien rysować wykres zbieżności dla obu metod.
Na razie mam(poniżej), tylko nie wiem czy to jest wgl to co powinno być i co zrobić dalej.

%Gauss Elimination
clc;
disp('Ax=b');
disp('Gauss Elimination');
A=input('A=')
B=input('B=')
G=[A,B];
disp('G');
disp('G');

row=size(G,1);
col=length(G);
a=1; b=2;

for j=a:col
for j=b:row
G(j,:)=G(j,:) - G(a,:)G(j,a)/G(a,a);
end
a=a+1;
b=b+1;
end
G
a1=G;
b1=G(:,col);
a1(:,col)=[];
X=zeros(row,1);
j=row;
while j>0
X(j)=(b1(j)-a1(j,:)
X)/a1(j,j)
j=j-1;
end
X

  %iteracja prosta 
  n=input('(n):');
  A=input('A:');
  b=input('b:');
  m=input('m:');
  E=input('ERROR');
  X0=zeros(1,n);
  X=X0;
  X=0;
  Norma=1;
  while Norma>E
    K=K+1;
    fprintf('%d',K);
    for i=1:n
      suma=0;
      for j=1:n
        if i~=j
          suma=suma+A(i,j)*X(j);
        end
      end
      X(i)=(b(i)-suma)/A(i,i);
      fprintf('%10.6f',X(i));
    end
    Norma=norm(X0-X);
    fprintf('%10.6f\n',Norma);
    X0=X;
    if K>=m
      break
    end
  end