uchwyt wskazanego elementu

0

Był kiedys taki program ktory podawal uchwyt wskazanego myszka elementu.Wie ktos moze jak sie nazywal

0
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  Memo2: TMemo;
  Timer1: TTimer;
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}


procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);  //timer na jakies 325ms
var
 uchwyt: HWND;  //uchwyt do okna
 nazwa, klasa: array[0..144]of Char;  //tablice do przechowania klasy i nazwy
begin
 uchwyt := WindowFromPoint(Mouse.CursorPos);  //uchwyt do okna pod kursorem
 getwindowtext(uchwyt,nazwa,144);  //nazwa okna
 getclassname(uchwyt,klasa,144);   //klasa okna

 form1.Memo1.Text := nazwa;
 form1.Memo2.Text := klasa;
end;

end.
0

Tamten program pokazywal raczej ID uchwytu(jakies liczby)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1