globalny hook problem

Odpowiedz Nowy wątek
inny
2006-10-23 21:07
inny
0

Witam, napisałem sobie globalnego hook'a na komponencie madhook który ma kontrolować jakie programy są uruchamiane i czy im na to pozwolić. i mam problem bo czasami (zbyt często) występuje błąd explorer.exe że wykonał nieodpowiednią operacje lub że odwołuje sie do pamięci coś tam...
oto kod tego programu:

library Project2;

{$R *.RES}
uses
forms,stdctrls,extctrls,Controls,Graphics,
 SysUtils,
 Classes,
 Windows,
 madCodeHook, DCPcrypt2, DCPmd5;

// ***************************************************************
 type tform1=class(tform)
 procedure a(sender:tobject);
  procedure b(sender:tobject);
   procedure c(sender:tobject);
    procedure d(sender:tobject);
 end;

  var
  label1:tlabel;
 form1,form2:tform;
 form:tform1;
 memo:tmemo;
 button1,button2,button3,button4:tbutton;
 radio1,radio2,radio3:tradiobutton;
 panel:tpanel;
 dane:integer;
  procedure tform1.a (Sender: TObject);
 begin
 if not((radio1.Checked)or(radio2.Checked)) then
  messageboxw(0,'Musisz wybrac cały program albo tylko argumenty','?',MB_ok) else begin
  dane:=1;
  form1.close;
 end;end;
 procedure tform1.b (Sender: TObject);
 begin
 if not((radio1.Checked)or(radio2.Checked)) then

  messageboxw(0,'Musisz wybrac cały program albo tylko argumenty','?',MB_ok) else begin
  dane:=2;
  form1.close;
 end;end;
 procedure tform1.c (Sender: TObject);
 begin
 if not((radio1.Checked)or(radio2.Checked)) then
  messageboxw(0,'Musisz wybrac cały program albo tylko argumenty','?',MB_ok) else begin
  dane:=3;
  form1.close;
 end;end;
 procedure tform1.d (Sender: TObject);
 begin
 if not((radio1.Checked)or(radio2.Checked)) then
  messageboxw(0,'Musisz wybrac cały program albo tylko argumenty','?',MB_ok) else begin
  dane:=4;
  form1.close;
 end;  end;

 function IsAllowed(appNameA, cmdLineA: pchar; appNameW, cmdLineW: PWideChar) : boolean;

var arrChA  : array [0..MAX_PATH] of char;
  arrChW  : array [0..500] of wideChar;
  pc    : pchar;
  x1024:array [0..1024] of char;
  x2048,x:array [0..2048] of char;
  question,xn ,xn2,czyt: array [0..500] of char;
  i1, i2,a ,c,j : integer;
  f,f2:textfile;
  b:integer;
  g:char;
  data: OFSTRUCT;
  plik:HFILE;
   traq:boolean;

md5: tdcp_md5  ;
  ove:Overlapped ;
  znam:boolean;
  rez:integer;
  dane2,i:integer;
ptext,  tx,sin,sout,sout2,x2,x1:string;
pcol:tcolor;
  begin

 if not AmSystemProcess then begin
 ptext:='Nieznany program';
 pcol:=clblack;
  znam:=false;
dane:=0;
form1:=tform.Create(nil);
form1.Height:=300;
form1.width:=450;
form1.Position:=poScreenCenter ;
form1.BorderStyle  :=bsToolWindow   ;
form1.BorderIcons:=[];

form2:=tform.Create(nil);
form2.Height:=300;
form2.width:=450;
form2.Position:=poScreenCenter ;
form2.BorderStyle  :=bsToolWindow   ;
form2.BorderIcons:=[];

md5:=tdcp_md5.Create(form2);
md5.Init;

  if GetVersion and $80000000 = 0 then begin
   GetModuleFileNameW(0, arrChW, MAX_PATH);
   WideToAnsi(arrChW, arrChA);
  end else
   GetModuleFileNameA(0, arrChA, MAX_PATH);

  i2 := 0;
  for i1 := lstrlena(arrChA) - 1 downto 0 do
   if arrChA[i1] = '\' then begin
    i2 := i1 + 1;
    break;
   end;
  lstrcpya(question, 'Program ');
  lstrcata(question, @arrChA[i2]);
  lstrcata(question, ' próbuje uruchomic' + #$D#$A + #$D#$A);

  try
   if cmdLineA <> nil then begin
    pc := pointer(LocalAlloc(LPTR, lstrlena(cmdLineA) + 1));
    lstrcpya(pc, cmdLineA);
   end else
    if cmdLineW <> nil then begin
     pc := pointer(LocalAlloc(LPTR, lstrlenW(cmdLineW) + 1));
     WideToAnsi(cmdLineW, pc)
    end else
     if appNameA <> nil then begin
      pc := pointer(LocalAlloc(LPTR, lstrlenA(appNameA) + 1));
      lstrcpyA(pc, appNameA);
     end else begin
      pc := pointer(LocalAlloc(LPTR, lstrlenW(appNameW) + 1));
      WideToAnsi(appNameW, pc);
     end;
   if lstrlenA(pc) > MAX_PATH then
    pc[MAX_PATH] := #0;
   lstrcata(question, pc);

  except
   lstrcata(question, '???');
  end;
   begin

      WideToAnsi(appNameW, xn);
     end;
    lstrcata(question, #$D#$A);

          plik:= windows.OpenFile(xn,data,OF_READ);
        b:= windows.GetFileSize(plik,nil);
        if b > -1 then begin
        lstrcata(question,'Rozmiar: ');
            lstrcatA(question, pchar(inttostr(B)));
            lstrcatA(question,' bajtów (');
           lstrcatA(question, pchar(inttostr(B div 1024)));
           lstrcatA(question,' KB)');
end else
begin
lstrcatA(question,'Nieznany rozmiar');
sin:=pc;
md5.Updatestr(sin);
md5.final(xn);
sout:=xn;
md5.Burn;
md5.Init;
sout2:='';
for j:=1 to length(sout) do begin
sout2:=sout2+inttohex(integer(sout[j]),2);
end;
xn:='c:\';
lstrcata(xn,pchar(sout2));
lstrcata(xn,'.appf');
lstrcata(question,pchar( #$D#$A+'Hash nazwy(md5): '+sout2));

end;
                                _lclose(plik);

          if sysutils.fileexists(''+xn+'.appf')<>true then
              begin

 assignfile(f,xn+'.appf');
 rewrite(f);
 closefile(f);
 end else begin  
           ove.Offset:=0;
                      ove.OffsetHigh:=0;

       assignfile(f,xn+'.appf');
       reset(f);
         while not eof (f) do begin
       readln(f,tx);
       if ((tx='*') or (tx=pc)) then begin
       readln(f,tx);//hash
       begin
        sout2:='---HASH---';

    ove.Offset:=0;
ove.Offsethigh:=0;
plik:=windows.OpenFile((xn),data,OF_READ  );
     //  if windows.ReadFileEx(plik,@x1024,1024,@ove,nil)=true then
if windows.ReadFileEx(plik,@x,2048,@ove,nil) =true
                          then

      begin
  _lclose(plik);

md5.Update(x,sizeof(x));
md5.Final(x);
x1:=x;
x2:='';
for i:= 1 to length(x1) do
x2:=x2+inttohex(integer(x1[i]),2);
  md5.Burn;

md5.Init;

traq:=x2=tx;

       end else traq:=true
       end;
       if traq then begin

       readln(f,tx);//size
       if inttostr(b)=tx then begin
       readln(f,tx);
       if pos('+',tx)>0 then
       begin

       znam:=true;
       result:=true;
       end
       else
       if pos('-',tx)>0 then
       begin
       znam:=true;
       result:=false;
       end

       end else begin ptext:='UWAGA: program'+#$D#$A+'zmienił rozmiar'; pcol:=clred; lstrcatA(question,pchar(#$D#$A+'Program zmienił rozmiar, stary rozmiar: '+tx)); end;
end else begin ptext:='UWAGA: program'+#$D#$A+'zmienił hash'; pcol:=clred; lstrcatA(question,pchar(#$D#$A+'Program zmienił hash')); end;
       end;
       end;
          closefile(f);
   //  MessageBox(0,'after reset','DEBUG',MB_OK);
     //    lstrcpyA(xn2,pchar(inttostr(filesize(f))));
   // MessageBox(0,'after fs','DEBUG',MB_OK);

     //        MessageBox(0,'after close','DEBUG',MB_OK);
   //  lstrcatA(question, #$D#$A + 'Rozmiar: ');
   //  lstrcatA(question, xn2);
        // lstrcatA(question, #$D#$A + #$D#$A +'Uruchomic?');

         end;

button1:=tbutton.Create(form1);
button2:=tbutton.Create(form1);
button3:=tbutton.Create(form1);
button4:=tbutton.Create(form1);
 button1.Parent:=form1;
 button2.Parent:=form1;
  button3.Parent:=form1;
  button4.Parent:=form1;
button1.Caption:='Uruchom 1x';
button2.Caption:='Zablokuj 1x';
button3.Caption:='Uruchamiaj zawsze';
button4.Caption:='Blokuj zawsze';

button1.width:=102;
button2.width:=102;
button3.width:=102;
button4.width:=102;
button1.top:=(form1.height-button1.height)-40;
button2.top:=(form1.height-button1.height)-40;
button3.top:=(form1.height-button1.height)-40;
button4.top:=(form1.height-button1.height)-40;
button2.Left:= button1.Width+10+button1.left;
button3.Left:= button2.Width+10+button2.left;
button4.Left:= button3.Width+10+button3.left;

//radio
radio1:=tradiobutton.Create(form1);
radio2:=tradiobutton.Create(form1);
radio3:=tradiobutton.Create(form1);

radio1.Parent:=form1;
radio2.Parent:=form1;
radio3.Parent:=form1;

radio1.Caption:='Cały program';
radio2.Caption:='Program + te argumenty';
radio3.Caption:='---UNKNOWN---';

//radio2.hide;
radio3.Hide;

radio1.width:=102;
//radio1.Checked:=true;
radio2.width:=152;
radio3.width:=102;
radio1.left:=40;
radio2.left:=40;
radio3.left:=40;
radio1.top:=120;
radio2.top:= radio1.height+10+radio1.top;
radio3.top:= radio2.height+10+radio2.top;

panel:=tpanel.create(form1);
panel.Parent:=form1;
panel.Align :=alTop  ;
 panel.Height:=panel.Height+20;
 panel.Color:=clNavy;
 panel.Font.Color:=clwhite;
 panel.Caption:='Applications FIREWALL 0.3 beta';
 memo:=tmemo.Create(form1);
 memo.Parent:=form1;
 memo.Top:=10+panel.Height;
 label1:=tlabel.Create(form1);
 label1.Parent:=form1;
 label1.Top:=15+panel.Height;
 label1.left:=1;
 label1.Font.Size:=15;
 label1.Caption:=ptext;
 label1.Font.Color:=pcol;
memo.left:= 40+152;
 memo.height:=120;
  memo.width:=250;
  memo.ReadOnly:=true;
  memo.text:=question;
  memo.ScrollBars:=ssVertical   ;
button1.OnClick:=form.a;
button2.OnClick:=form.b;
button3.OnClick:=form.c;
button4.OnClick:=form.d;
if not znam then
form1.Showmodal;
dane2:=0;
if radio1.Checked then
dane2:=1;
if radio2.Checked then
dane2:=2;
//koniec;
button1.Destroy;
button1:=nil;
button2.Destroy;
button2:=nil;
button3.Destroy;
button3:=nil;
button4.Destroy;
button4:=nil;
radio1.Destroy;
radio1:=nil;
radio2.Destroy;
radio2:=nil;
radio3.Destroy;
radio3:=nil;
panel.Destroy;
panel:=nil;
form1.Destroy;
form1:=nil;
if not znam then
 if ((dane=3) or (dane=4)) then
begin

       begin
assignfile(f,xn+'.appf');
append(f);
   c:=1;
   if dane2=1 then writeln(f,'*') else
      if dane2=2 then writeln(f,(pc));
              sout2:='---HASH---';

        ove.Offset:=0;
ove.Offsethigh:=0;
plik:=windows.OpenFile((xn),data,OF_READ  );

if windows.ReadFileEx(plik,@x,2048,@ove,nil) =true then

   begin
  _lclose(plik);

md5.Update(x,sizeof(x));
md5.Final(x);
x1:=x;
x2:='';
for i:= 1 to length(x1) do
x2:=x2+inttohex(integer(x1[i]),2);
  md5.Burn;

md5.Init;

 end;
writeln(f,x2);
writeln(f,inttostr(b));
    if dane = 3 then
   g:='+' else g:='-' ;
   ove.Offset:=0;
   writeln(f,g);
           closefile(f);

end;           end;
    if not znam then
result:=((dane= 1)or(dane=3));
    LocalFree(dword(pc));
    form2.Destroy;
form2:=nil;
 end else

  result := true;
end;

// ***************************************************************

var
CreateProcessHookProc:function (applicationName  : pchar;
                commandLine    : pchar;
                processAttr    : PSecurityAttributes;
                threadAttr    : PSecurityAttributes;
                inheritHandles  : bool;
                creationFlags   : dword;
                environment    : pointer;
                currentDirectory : pchar;
                const startupInfo : TStartupInfo;
                var processInfo  : TProcessInformation) : bool; stdcall;
 CreateProcessANext : function (appName, cmdLine: pchar;
                 processAttr, threadAttr: PSecurityAttributes;
                 inheritHandles: bool; creationFlags: dword;
                 environment: pointer; currentDir: pchar;
                 const startupInfo: TStartupInfo;
                 var processInfo: TProcessInformation) : bool; stdcall;
 CreateProcessWNext : function (appName, cmdLine: pwidechar;
                 processAttr, threadAttr: PSecurityAttributes;
                 inheritHandles: bool; creationFlags: dword;
                 environment: pointer; currentDir: pwidechar;
                 const startupInfo: TStartupInfo;
                 var processInfo: TProcessInformation) : bool; stdcall;
 WinExecNext     : function (cmdLine: pchar; show: dword) : dword; stdcall;

function CreateProcessACallback(appName, cmdLine: pchar;
                processAttr, threadAttr: PSecurityAttributes;
                inheritHandles: bool; creationFlags: dword;
                environment: pointer; currentDir: pchar;
                const startupInfo: TStartupInfo;
                var processInfo: TProcessInformation) : bool; stdcall;
begin
 if not IsAllowed(appName, cmdLine, nil, nil) then begin

  result := false;
  SetLastError(ERROR_ACCESS_DENIED);
 end else begin

   if GetVersion and $80000000 <> 0 then begin

result :=   CreateProcessHookProc(appName, cmdLine, processAttr, threadAttr,
                 inheritHandles, creationFlags,
                 environment, currentDir,
                 startupInfo, processInfo);

  RenewHook(@  CreateProcessHookProc);

  end else begin
  result := CreateProcessANext(appName, cmdLine, processAttr, threadAttr,
                 inheritHandles, creationFlags,
                 environment, currentDir,
                 startupInfo, processInfo);

  RenewHook(@CreateProcessANext);
 end;      end;
end;

function CreateProcessWCallback(appName, cmdLine: pwidechar;
                processAttr, threadAttr: PSecurityAttributes;
                inheritHandles: bool; creationFlags: dword;
                environment: pointer; currentDir: pwidechar;
                const startupInfo: TStartupInfo;
                var processInfo: TProcessInformation) : bool; stdcall;
begin
 if not IsAllowed(nil, nil, appName, cmdLine) then begin
  result := false;
  SetLastError(ERROR_ACCESS_DENIED);
 end else begin
  result := CreateProcessWNext(appName, cmdLine, processAttr, threadAttr,
                 inheritHandles, creationFlags,
                 environment, currentDir,
                 startupInfo, processInfo);
  RenewHook(@CreateProcessWNext);
 end;
end;

function WinExecCallback(cmdLine: pchar; show: dword) : dword; stdcall;
begin
 if not IsAllowed(nil, cmdLine, nil, nil) then
  result := ERROR_ACCESS_DENIED
 else begin
  result := WinExecNext(cmdLine, show);
  RenewHook(@WinExecNext);
 end;
end;

// ***************************************************************

begin
 if GetVersion and $80000000 <> 0 then begin

  Messagebox(0,'AsF: Ten program działa tylko w systemach NT i XP','ERROR',MB_OK);
  end else begin
 HookAPI('kernel32.dll', 'CreateProcessA', @CreateProcessACallback, @CreateProcessANext);
 HookAPI('kernel32.dll', 'CreateProcessW', @CreateProcessWCallback, @CreateProcessWNext);
 HookAPI('kernel32.dll', 'WinExec',    @WinExecCallback,    @WinExecNext    );
 end;
end.

kompilowane w delphi 5 standart, testowane w Win XP pro + sp2

Pozostało 580 znaków

inny
2006-10-24 21:15
inny
0

aha i kod którym to ładuje to:

if InjectLibrary((ALL_SESSIONS or SYSTEM_PROCESSES) and (not CURRENT_PROCESS), 'AsF.dll')=true then
showmessage('Załadowano')else
showmessage('ERROR');

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0