próbuję wyznaczyć kolejny nr po dodaniu rekordu ale nie działa, proszę o pomoc gdzie zrobiłem błąd.
kod umieszczam w zdarzeniu OnCalcFields Tabeli2 a wynik w DBEdit

begin
if Table2.State <> dsInsert then
begin
Table2.FieldByName('nazwa_pola').AsInteger:=Table2.RecNo;
end
else
begin
Table2.FieldByName('nazwa_pola').AsInteger:=Table2.RecordCount+1;
end;
end