Witam,
Mam problem z implementacją algorytmu DES. Stworzełem małą klasę na podstawie opisu z tej strony:
http://db.tigra-system.pl/art.php?id=6
Poniżej przedstawiam kod źródłowy. Bardzo bym prosił żeby ktoś wskazał mi co robie źle.

{ Definicje typów }
 TBit = 0..1;
 TKey = String[8];
 TDesKey = array[0..7] of Byte;
 TDesSubKey = array[1..48] of TBit;
 TBinArray = array of Char;
 TDataBlock = array[0..7] of Byte;
 TBitsArray = array[1..32] of TBit;

{ kodowanie jednego bloku 64-bitowego }
procedure TDesCrypto.CipherBlock(var Block: TDataBlock; Encrypt: Boolean);
var
 L, R, XorResult: TBitsArray;
 i, n: Integer;
 CurrentBit: Byte;
begin
// 'zeruje' bufory poniewaz po permtuacji zostaje
// pare bitów (elementow tablicy) nieustawionych
// czyli np. 115 itp
 FillChar(L, Length(L), 0);
 FillChar(R, Length(R), 0);
 FillChar(XorResult, Length(XorResult), 0);

// odczytuje poszczegolne bity z bloku danych
// i poddaje odrazu permtuacji IP
// oraz wkladam do odpowiedniej tablicy (L lub R)
 for n := 0 to 7 do
 begin
  for i := 0 to 7 do
  begin
   CurrentBit := GetBit(Block[((n*8)+i) div 8], i+1);
   if IP[(n*8)+i] > 31 then
    R[IP[(n*8)+i] - 32] := CurrentBit
   else
    L[IP[(n*8)+i]] := CurrentBit;
  end;
 end;

// 16 rund transformacji
 for n := 1 to 16 do
 begin
 // jezeli ma byc szyfrowanie to funkcja F przyjmuje klucze od 1 do 16
 // a jezeli deszyfrowanie to zaczynam od ostatniego klucza i ide w dół (16 do 1)
  if Encrypt then
   F(R, FSubKeys[n])
  else
   F(R, FSubKeys[16-(n-1)]);

 // xorowanie ciągu L i wyniku funckji R
  for i := 1 to 32 do
   XorResult[i] := L[i] xor R[i];
 // przypisanie do L ciągu R, do R wyniku xorowania
  L := R;
  R := XorResult;
 end;

// permutacja IP-1 (odwrotna)
// odrazu złączam obydwa ciagi w jeden
 for i := 1 to 64 do
 begin
 // kazdy nowy bajt w bloku wynikowym
 // ustawiam na 128 by byly wszystkie 8 bitow
  if (i-1) mod 8 = 0 then
   Block[i div 8] := 128;

  if InvertedIP[i-1] <= 32 then
   n := L[InvertedIP[i-1]]
  else
   n := R[InvertedIP[i-1] - 32];
 // zapis do bloku wyjsciowego
  SetBit(Block[i div 8], i mod 8, n);
 end;
end;

{ funkcja F }
procedure TDesCrypto.F(var Block: TBitsArray; Key: TDesSubKey);
var
 TmpBlock: array[1..48] of Byte;
 RowByte, ColByte, NewNo: Byte;
 i, n: Integer;
begin
// czyszcze bufor
 FillChar(TmpBlock, Length(TmpBlock), 0);

// Przekształcenie bloku 32-bitowego przez macierz E
// oraz xorowanie z kluczem K[i]
 for i := 1 to 48 do
 begin
  TmpBlock[i] := Block[E[i]];
  TmpBlock[i] := TmpBlock[i] xor Key[i];
 end;

// dzielenie danych na skrzynki 6-bitowe
 for i := 0 to 7 do
 begin
  RowByte := 2;
 // wyciagniecie 1 i 6 bitu
  SetBit(RowByte, 7, TmpBlock[(i*6)+1]);
  SetBit(RowByte, 8, TmpBlock[(i*6)+6]);
  ColByte := 8;
 // wyciagniecie bitow 2-5
  SetBit(ColByte, 5, TmpBlock[(i*6)+2]);
  SetBit(ColByte, 6, TmpBlock[(i*6)+3]);
  SetBit(ColByte, 7, TmpBlock[(i*6)+4]);
  SetBit(ColByte, 8, TmpBlock[(i*6)+5]);
 // odczytanie wartosci z tabeli skrzynki i
  NewNo := SBoxes[i][RowByte][ColByte];
 // zapis do buforu wynikowego nowych bitow
  for n := 1 to 4 do
   TmpBlock[((i)*4)+n+(i*1)] := GetBit(NewNo, n+4);
 end;

// permutacja przez macierz P
 for i := 1 to 32 do
  Block[i] := TmpBlock[P[i]];
end;

{ Generowanie kluczy }
procedure TDesCrypto.GenerateKeys;
var
 C, D: array[1..28] of TBit;
 ClearKey: array[1..56] of TBit;
 CurrentBit: Byte;
 i, n: Integer;
begin
// czyszcze bufory
 FillChar(C, Length(C), 0);
 FillChar(D, Length(D), 0);

// odrzucam co 8 bit z klucza wejsciowego (głównego)
 for i := 1 to 64 do
 begin
  if i mod 8 = 0 then
   Continue;

  CurrentBit := GetBit(FKey[i div 8], i mod 8);
  ClearKey[i - (i div 8)] := CurrentBit;
 end;

// permutacja PC_1
// oraz dzielenie na 2 ciągi
 for i := 1 to 56 do
 begin
  if PC_1[i] > 28 then
   D[PC_1[i] - 28] := ClearKey[i]
  else
   C[PC_1[i]] := ClearKey[i];
 end;

// 16 rund transformacji
 for n := 1 to 16 do
 begin
 // w zaleznosci od liczby przesuniec przypadajacych na dana runde
 // o tyle przesuwam ciagi C i D
  for i := 1 to ShiftTable[n] do
  begin
   ShiftLeft(C, n);
   ShiftLeft(D, n);
  end;

// permutacja PC_2
// oraz zapis do klucza wyjsciowego
  for i := 1 to 48 do
  begin
   if PC_2[i] > 28 then
    FSubKeys[n][i] := D[PC_2[i shr 1]]
   else
    FSubKeys[n][i] := C[PC_2[i]];
  end;
 end;
end;

{ Inne procedury pomocnicze }
procedure TDesCrypto.ShiftLeft(var aSubKey; const Round: Byte);
var
 i, Tmp: Byte;
 KeyPart: TDesSubKey absolute aSubKey;
begin
 Tmp := KeyPart[1];
 for i := 1 to 27 do
  KeyPart[i] := KeyPart[i+1];
 KeyPart[28] := Tmp;
end;

function TDesCrypto.GetKey: TKey;
var
 i: Byte;
begin
 for i := 0 to 7 do
  Result[i+1] := Char(FKey[i]);
end;

procedure TDesCrypto.SetKey(Value: TKey);
var
 i: Byte;
begin
 for i := 0 to 7 do
  FKey[i] := Byte(Value[i+1]);
end;

Byłbym wdzięczny jeżeli ktoś pomógłby mi.

/////////////////////////////////////////////
edit
/////////////////////////////////////////////
ok, wszystko bylo zle :) zle zrozumialem ten opis, posluzylem sie tym i zrobilem wszystko od nowa:
http://www.aci.net/kalliste/des.htm