[ort!] procesów

0

Witam.
Czy jest jakiś prosty sposób na to, aby zakończyć dany proces? Próbowałem tak:
WinExec('TASKKILL explorer.exe'); ale jakoś nie działało, a poza tym nie o takie zamykanie mi chodzi. Na innym forum znalazłem takie rozwiązanie, lecz coś nie mogę go wykonać:

jak znasz klase:

function KillProc(const ClassName:AnsiString):Boolean;
var
 hWnd,hProc:THandle;
 pid:DWORD;

begin
 Result:=False;
 hWnd := FindWindow(PCHAR(ClassName),nil);
 if IsWindow(hWnd) then begin
  GetWindowThreadProcessId(hWnd, @pid);
  hproc := OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, FALSE, pid);
  if hproc<>0 then begin
   Result:=TerminateProcess(hProc,0);
   if Result then CloseHandle(hProc);
  end;
 end;
end;

KillProc('NOTEPAD');

# ścieżkę

uses TLHelp32;

var
 PHandle, FHandle: THandle;
 Process:TProcessEntry32;
 Done, Next: Boolean;
 EXE : String; // ścieżka programu
begin
 EXE := 'C:\Windows\Pulpit\prog.exe';
 FHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
 Process.dwSize := Sizeof(Process);
 Next := Process32First(FHandle,Process);
 while Next do
 begin{ jesli sciezka dostepu sie zgadza }
  if AnsiLowerCase(Process.szExeFile) = AnsiLowerCase(EXE) then
  begin
  PHandle:=OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, False,
  Process.th32ProcessID);
  { to probujemy zabic aplikacje }
  Done := TerminateProcess(PHandle,0);
  if not Done then
   MessageBox(Handle, 'Błąd', 'Błąd', MB_OK);
  end;
  Next := Process32Next(FHandle,Process);
 end;
 CloseHandle(FHandle);
end;

# caption

var
 H:Thandle;
begin
 H:=FindWindow(nil,'Caption Okna do zamknięcia');
 PostMessage(H,WM_QUIT,0,0);
end;

I chodzi o to, że nie chodzi, i poza tym ta metoda jast jakoś bardzo skomplikowana.
Proszę i z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam, gonet9

0
uses TlHelp32,

//Zabicie wybranego 
//podawać nazwę programu z rozszerzeniem ale bez pełnej ścieżki dostępu
function KillTask(ExeFileName: string): Integer;
const
 PROCESS_TERMINATE = $0001;
var
 ContinueLoop  :BOOL;
 FSnapshotHandle :THandle;
 FProcessEntry32 :TProcessEntry32;
begin
 Result:= 0;
 FSnapshotHandle:= CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
 FProcessEntry32.dwSize:= Sizeof(FProcessEntry32);
 ContinueLoop:= Process32First(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);
 while Integer(ContinueLoop) <> 0 do
 begin
  if ((UpperCase(ExtractFileName(FProcessEntry32.szExeFile)) = UpperCase(ExeFileName))
    or (UpperCase(FProcessEntry32.szExeFile) = UpperCase(ExeFileName))) then
     Result:= Integer(TerminateProcess(OpenProcess(
             PROCESS_TERMINATE, BOOL(0),
             FProcessEntry32.th32ProcessID), 0));
  ContinueLoop:= Process32Next(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);
  end;
end; 

//lub z podaniem pełnej ścieżki...
procedure Tform1.zabij(jaki:string);
var
 PHandle, FHandle: THandle;
 Process:TProcessEntry32;
 Done, Next: Boolean;
begin
 FHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
 Process.dwSize := Sizeof(Process);
 Next := Process32First(FHandle,Process);
 while Next do
 begin
 if AnsiLowerCase(Process.szExeFile) = AnsiLowerCase(jaki) then
 begin
  PHandle:=OpenProcess(PROCESS_TERMINATE, False,
  Process.th32ProcessID);
  Done := TerminateProcess(PHandle,0);
  if not Done then
  MessageBox(Handle, 'Błąd', 'Błąd', MB_OK);
  end;
 Next := Process32Next(FHandle,Process);
 end;
 CloseHandle(FHandle);
end;

For Windows 9x/ME/2000/XP }

uses
 Tlhelp32;

function KillTask(ExeFileName: string): Integer;
const
 PROCESS_TERMINATE = $0001;
var
 ContinueLoop: BOOL;
 FSnapshotHandle: THandle;
 FProcessEntry32: TProcessEntry32;
begin
 Result := 0;
 FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
 FProcessEntry32.dwSize := SizeOf(FProcessEntry32);
 ContinueLoop := Process32First(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);

 while Integer(ContinueLoop) <> 0 do
 begin
  if ((UpperCase(ExtractFileName(FProcessEntry32.szExeFile)) =
   UpperCase(ExeFileName)) or (UpperCase(FProcessEntry32.szExeFile) =
   UpperCase(ExeFileName))) then
   Result := Integer(TerminateProcess(
            OpenProcess(PROCESS_TERMINATE,
                  BOOL(0),
                  FProcessEntry32.th32ProcessID),
                  0));
   ContinueLoop := Process32Next(FSnapshotHandle, FProcessEntry32);
 end;
 CloseHandle(FSnapshotHandle);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 KillTask('notepad.exe');
end;

{ For Windows NT/2000/XP }

procedure KillProcess(hWindowHandle: HWND);
var
 hprocessID: INTEGER;
 processHandle: THandle;
 DWResult: DWORD;
begin
 SendMessageTimeout(hWindowHandle, WM_CLOSE, 0, 0,
  SMTO_ABORTIFHUNG or SMTO_NORMAL, 5000, DWResult);

 if isWindow(hWindowHandle) then
 begin
  // PostMessage(hWindowHandle, WM_QUIT, 0, 0);

  { Get the process identifier for the window}
  GetWindowThreadProcessID(hWindowHandle, @hprocessID);
  if hprocessID <> 0 then
  begin
   { Get the process handle }
   processHandle := OpenProcess(PROCESS_TERMINATE or PROCESS_QUERY_INFORMATION,
    False, hprocessID);
   if processHandle <> 0 then
   begin
    { Terminate the process }
    TerminateProcess(processHandle, 0);
    CloseHandle(ProcessHandle);
   end;
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 KillProcess(FindWindow('notepad',nil));
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0