ListView jak edytować tak jak w DBGrid

0

Pytanie jak najbardziej banalne ale jakoś nie znalazłem na to rozwiązania.
Kiedy w ListView RowSelect=false oraz ReadOlny=false mamy możliwość edycji 1 kolumny a jak zrobić aby można było edytować np. 3 lub 4 kolumnę w jakiejś tam lini tak jak np. w DBGrid???

Nie chodzi mi o edycje z poziomu kodu programu.

0

Myślę, że to Ci może pomóc ;)

procedure TForm1.ListView1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
 liTemp: TListItem;
 sSub: string;
begin
 liTemp := ListView1.GetItemAt(X,Y);
 if liTemp <> nil then
  xPos := x;
end;

procedure TForm1.ListView1DblClick(Sender: TObject);
var
 i,xs, xe, iCol: Integer;
 bFound: Boolean;
 ADefault: string;
begin
 if ListView1.Selected = nil then Exit;
 // default
 xs := 0;
 xe := 0;
 iCol := 0;
 bFound := False;
 for i := 0 to Pred(ListView1.Columns.Count) do
 begin
  xe := xs + ListView1.Columns[i].Width;
  if (xe > xPos) and (xs < xPos) then
  begin
   bFound := True;
   break
  end
  else
   Inc(iCol);
  xs := xe;
 end;
 if bFound then
 begin
  if iCol = 0 then
   ListView1.Selected.Caption :=
    InputBox('Change Value',
         'Enter new value',
         Trim(ListView1.Selected.Caption))
  else
   ListView1.Selected.SubItems[iCol-1] :=
    InputBox('Change Value',
         'Enter new value',
         Trim(ListView1.Selected.SubItems[iCol-1]));
 end;
end;

end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1