Witam

Nie dziala mi cos to sortowanie i niewiem dlaczego
Dla malej liczby elementow nmie dziala w ogole sortowanie a dla duzej sortuje ale na koncu dodaje jakies nieposegregowane liczby albo na poczatku ejst duza liczba 0.

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var i,c:integer;
k:integer;

pomoc: array [0..250000] of integer;
  a: string;
begin

for i:=1 to ilosc_el do pomoc[i]:=0;
for i:=1 to ilosc_el do inc(pomoc[tab_sort[i]]);
c:=1;
for i:=0 to ilosc_el do
    begin
    for k:=1 to pomoc[i] do
        begin
        tab_sort[c]:=i;
        inc(c);
        end;
    end;

for i:=1 to ilosc_el do a:= a + inttostr(tab_sort[i])+ ' ';
richedit5.Text:=a;
end;