Excel +ilosc wierszy

Odpowiedz Nowy wątek
2006-01-17 21:08
0

Witam chcialbym odczytac dane z excela i wrzucic je do listview..udalo mi sie to z jednym malym problemem...ilsoc wierszy wczytywanych z excela podaje recznie :(..w ten sposob:

var
  Excel           : OLEVariant;
  i               : integer;
  ListItem        : TListItem;
begin
  Frm_wzorcowa.ListView1.Clear;
  OpenDialog_baza.Execute;
  Excel := CreateOleObject('Excel.Application');
  Excel.Workbooks.Open(OpenDialog_baza.Filename);
  try
   for i:=1 to StrToInt(InputBox('Importowanie z MS Excel', 'Podaj ilość importowanych rekordów','')) do
      begin
          //w petli utworz kolejne rekordy
          ListItem := Frm_wzorcowa.ListView1.Items.Add;
          ListItem.Caption := IntToStr(i);//FloatToStr(Excel.Cells[i+1,1].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i,1].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i,2].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i,3].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i,4].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i,5].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i,6].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i,7].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i,8].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i,9].Value);
      end;
 
   finally
   Excel.Application.Visible := False;
   Excel.Quit;//    CloseFile(Baza);
   end;

prosze o pomoc odnoscnie tego co dodac do kodu ktory tutaj mam aby odczytywal mi z excela pola ktore sa wypelnione..(chodzi o ilosc wierszy)..pozdrawiam


To be the best ;)

Pozostało 580 znaków

2006-01-17 21:55
0

Nie chce mi się sprawdzać, ale moze coś takiego pomoże

if Excel.Cells[i,1].Value = '' then
//koniec

Pozostało 580 znaków

2006-01-17 21:58
0

tylko jeszcze jaki dac warunek tutaj:

for i:=0 to ...... do 
....

To be the best ;)

Pozostało 580 znaków

2006-01-17 22:00
0

zamienić pętle na while

i:=1;
while excell.cells[i,1].Value<>'' do
begin
// robisz te instrukcje co chcesz
i:=i+1;
end;

Pozostało 580 znaków

2006-01-17 22:05
0

hmm..wywala blad:
....raised exeption class EOleExeption with message 'OLE error 800A03EC'


To be the best ;)

Pozostało 580 znaków

2006-01-17 22:09
0

przepraszam jest ok..
po prostu zamiast i:=1 dalem i:=0..
tylko teraz robi ta petle i robi..tak jakby byla nieskonczona :/


To be the best ;)

Pozostało 580 znaków

2006-01-17 22:25
0

Mógłbyś wrzucić cały kod programu (pliki dfm, dpr i pas) to potestuję - bo nie chce mi sie tworzyc aplikacji od nowa


Pozostało 580 znaków

2006-01-17 22:39
0

prawdopodobnie chodzi o to ze excel nie rozpoznaje tego:

FloatToStr(Excel.Cells[i,1].Value) <> ''

pliik dfm

object Form1: TForm1
  Left = 19
  Top = 48
  Width = 1006
  Height = 660
  Caption = 'Analizator'
  Color = clBtnFace
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
  Font.Color = clWindowText
  Font.Height = -11
  Font.Name = 'MS Sans Serif'
  Font.Style = []
  Menu = MainMenu1
  OldCreateOrder = False
  Position = poDesktopCenter
  PixelsPerInch = 96
  TextHeight = 13
  object Panel1: TPanel
    Left = 0
    Top = 73
    Width = 241
    Height = 533
    Align = alLeft
    Caption = 'Panel1'
    TabOrder = 0
    object ListView1: TListView
      Left = 1
      Top = 1
      Width = 239
      Height = 463
      Align = alClient
      Columns = <
        item
          Caption = 'Lp'
        end
        item
          Caption = 'alpha'
        end
        item
          Caption = 'alpha2'
        end
        item
          Caption = 'intensywnosc'
          Width = 75
        end>
      GridLines = True
      TabOrder = 0
      ViewStyle = vsReport
    end
    object Panel4: TPanel
      Left = 1
      Top = 464
      Width = 239
      Height = 68
      Align = alBottom
      TabOrder = 1
      object Label_max: TLabel
        Left = 8
        Top = 32
        Width = 117
        Height = 13
        Caption = 'Najwi'#281'ksza wartosc piku'
        Visible = False
      end
      object ProgressBar1: TProgressBar
        Left = 8
        Top = 8
        Width = 225
        Height = 17
        TabOrder = 0
        Visible = False
      end
    end
  end
  object Panel2: TPanel
    Left = 241
    Top = 73
    Width = 757
    Height = 533
    Align = alClient
    TabOrder = 1
    object Chart1: TChart
      Left = 0
      Top = 8
      Width = 497
      Height = 465
      AnimatedZoom = True
      BackWall.Brush.Color = clWhite
      BackWall.Brush.Style = bsClear
      Title.Text.Strings = (
        'Wykres przedstawiaj'#261'cy dane pomiarowe')
      View3DWalls = False
      BorderStyle = bsSingle
      TabOrder = 0
    end
  end
  object Panel3: TPanel
    Left = 0
    Top = 0
    Width = 998
    Height = 73
    Align = alTop
    TabOrder = 2
    DesignSize = (
      998
      73)
    object Label1: TLabel
      Left = 805
      Top = 44
      Width = 53
      Height = 13
      Caption = 'Tolerancja:'
    end
    object Label2: TLabel
      Left = 806
      Top = 16
      Width = 18
      Height = 13
      Caption = 'Tlo:'
    end
    object Label_plik_pomiar: TLabel
      Left = 8
      Top = 32
      Width = 3
      Height = 13
    end
    object Edit_tolerancja: TEdit
      Left = 864
      Top = 40
      Width = 121
      Height = 21
      Anchors = [akTop, akRight]
      TabOrder = 0
      Text = '0,01'
    end
    object Edit_tlo: TEdit
      Left = 864
      Top = 8
      Width = 121
      Height = 21
      Anchors = [akTop, akRight]
      Enabled = False
      TabOrder = 1
    end
    object Edit_plik_pomiar: TEdit
      Left = 8
      Top = 48
      Width = 345
      Height = 21
      Enabled = False
      TabOrder = 2
      Visible = False
    end
    object Btn_rysuj_wykres: TButton
      Left = 359
      Top = 45
      Width = 75
      Height = 25
      Caption = 'Rysuj wykres'
      TabOrder = 3
      Visible = False
      OnClick = Btn_rysuj_wykresClick
    end
    object Btn_wzorcowa: TButton
      Left = 438
      Top = 45
      Width = 153
      Height = 25
      Caption = 'Poka'#380' dane bazy wzorcowej'
      TabOrder = 4
      Visible = False
      OnClick = Btn_wzorcowaClick
    end
  end
  object XPManifest1: TXPManifest
    Left = 777
    Top = 545
  end
  object MainMenu1: TMainMenu
    Left = 168
    Top = 8
    object Plik1: TMenuItem
      Caption = 'Plik'
      object Otwrzplikzbazdanych1: TMenuItem
        Caption = 'Otw'#243'rz plik z baz'#261' wzorcow'#261
        ShortCut = 16463
        OnClick = Otwrzplikzbazdanych1Click
      end
      object Otwrzplikzpomiarami1: TMenuItem
        Caption = 'Otw'#243'rz plik z pomiarami'
        ShortCut = 16464
        OnClick = Otwrzplikzpomiarami1Click
      end
    end
    object Dane1: TMenuItem
      Caption = 'Dane'
      object Pokadanebazywzorcowej1: TMenuItem
        Caption = 'Poka'#380' dane bazy wzorcowej'
      end
      object Pokadaneplikupomiarowego1: TMenuItem
        Caption = 'Poka'#380' dane pliku pomiarowego'
      end
      object Importujbazwzorcowzexcela1: TMenuItem
        Caption = 'Importuj baz'#281' wzorcow'#261' z excela'
        ShortCut = 32837
      end
    end
  end
  object OpenDialog_baza: TOpenDialog
    Filter = 'Pliki excel|*.xls'
    Left = 200
    Top = 8
  end
  object OpenDialog1: TOpenDialog
    Filter = 'Pliki tekstowe|*.txt'
    Left = 232
    Top = 8
  end
end

plik pas

unit analizator;
 
interface
 
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ComCtrls, ExtCtrls, XPMan, StdCtrls, ComOBJ, Menus, ShellApi,
  ToolWin, ImgList, TeEngine, Series, TeeProcs, Chart, StrUtils;
 
type
  TForm1 = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    Panel3: TPanel;
    ListView1: TListView;
    XPManifest1: TXPManifest;
    Edit_tolerancja: TEdit;
    Edit_tlo: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    MainMenu1: TMainMenu;
    Plik1: TMenuItem;
    Otwrzplikzbazdanych1: TMenuItem;
    Otwrzplikzpomiarami1: TMenuItem;
    Dane1: TMenuItem;
    Pokadanebazywzorcowej1: TMenuItem;
    Pokadaneplikupomiarowego1: TMenuItem;
    OpenDialog_baza: TOpenDialog;
    OpenDialog1: TOpenDialog;
    Edit_plik_pomiar: TEdit;
    Label_plik_pomiar: TLabel;
    ProgressBar1: TProgressBar;
    Btn_rysuj_wykres: TButton;
    Chart1: TChart;
    Importujbazwzorcowzexcela1: TMenuItem;
    Btn_wzorcowa: TButton;
    Panel4: TPanel;
    Label_max: TLabel;
    procedure Otwrzplikzbazdanych1Click(Sender: TObject);
    procedure Otwrzplikzpomiarami1Click(Sender: TObject);
    procedure Btn_rysuj_wykresClick(Sender: TObject);
    procedure Btn_wzorcowaClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
 
  TDane = packed record
  alpha : double;
  alpha2 : double;
  intensywnosc : double;
  end;
 
  TDaneFile = file of TDane;
 
var
  Form1: TForm1;
 
implementation
 
uses Form_wzorcowa, wczytywanie;
 
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Otwrzplikzbazdanych1Click(Sender: TObject);
var
  Excel           : OLEVariant;
  i               : integer;
  ListItem        : TListItem;
begin
  Frm_wzorcowa.ListView1.Clear;
  OpenDialog_baza.Execute;
  Excel := CreateOleObject('Excel.Application');
  Excel.Workbooks.Open(OpenDialog_baza.Filename);
  try
  i:=1;
  while FloatToStr(Excel.Cells[i,1].Value) <> NULL do
   //for i:=1 to StrToInt(InputBox('Importowanie z MS Excel', 'Podaj ilość importowanych rekordów','')) do
      begin
        i:=i+1;
          //w petli utworz kolejne rekordy
          if (FloatToStr(Excel.Cells[i,1].Value) = '') then break;
          ListItem := Frm_wzorcowa.ListView1.Items.Add;
          ListItem.Caption := IntToStr(i-1);//FloatToStr(Excel.Cells[i+1,1].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i-1,1].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i-1,2].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i-1,3].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i-1,4].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i-1,5].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i-1,6].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i-1,7].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i-1,8].Value);
          ListItem.SubItems.Add(Excel.Cells[i-1,9].Value);
      end;
 
   finally
   Btn_wzorcowa.Visible := True;
   Frm_wzorcowa.ShowModal;
   Excel.Application.Visible := False;
   Excel.Quit;//    CloseFile(Baza);
   end;
   end;
procedure TForm1.Otwrzplikzpomiarami1Click(Sender: TObject);
var
Plik : TextFile;
S, M : String;
List, L : TStringList;
ListItem : TListItem;
i : integer;
wartosc1, wartosc_ostatnia, pomiar : double;
tlo, tlo_procent, srednia, intensywnosc, max : double;
 
begin
  ListView1.Clear;
  OpenDialog1.Execute;
  AssignFile(Plik, OpenDialog1.FileName);
 
try
 
  Reset(Plik);
  ProgressBar1.Max:= FileSize(Plik);
  M:='';
  i:=0;
  max := 0;
 
  while (not EOF(Plik)) and (M<>'[DATASEC]') do begin
    ReadLn(Plik, M);
  end;
 
  while not EOF(Plik) do
    begin
      i:= i+1;
      L := TStringList.Create;
      Readln(Plik, M);
      M := AnsiReplaceStr(M, '.', ',');
      ExtractStrings([' '],[],PChar(M), L);  //odczytywanie kolumn i umieszczanie w tablicy
      if (StrToFloat(L[5]) > max) then max:= StrToFloat(L[5]);
      if(i=1) then wartosc1 := StrToFloat(L[5]);
      wartosc_ostatnia := StrToFloat(L[5]);
    end;
  CloseFile(Plik);
  srednia := (wartosc1+wartosc_ostatnia) /2;
  Reset(Plik);
  S:='';
  while (not EOF(Plik)) and (S<>'[DATASEC]') do
    begin
      ReadLn(Plik, S);
    end;
  i:=0;
  while not EOF(Plik) do
    begin
      i := i+1;
      List := TStringList.Create;
      Readln(Plik, S);
      S := AnsiReplaceStr(S, '.', ',');   //zamiana kropek na przecinki
      ExtractStrings([' '],[],PChar(S), List);  //odczytywanie kolumn i umieszczanie w tablicy
      ListItem := ListView1.Items.Add;
      ListItem.Caption := IntToStr(i);
      intensywnosc := StrToFloat(List[5]) - srednia;
      if intensywnosc < 0 then intensywnosc := 0;
      ListItem.SubItems.Add(List[0]);
      ListItem.SubItems.Add(List[1]);
      ListItem.SubItems.Add(FloatToStr(intensywnosc));
    end;
finally
  ProgressBar1.Position := FileSize(Plik);
  ProgressBar1.Visible := False;
  CloseFile(Plik);
  Edit_tlo.Text := FloatToStr(tlo_procent)+ '%';
  Btn_rysuj_wykres.Visible := True;
  Edit_Plik_pomiar.Visible := True;
  Edit_Plik_pomiar.Text := OpenDialog1.FileName;
  Label_plik_pomiar.Caption := 'Nazwa pliku pomiarowego:';
  Label_max.Visible := True;
  Label_max.Caption := 'Największa intensywnosc: ' + FloatToStr(max);
end;
 
end;
 
procedure TForm1.Btn_rysuj_wykresClick(Sender: TObject);
var
ListItem : TListItem;
i : integer;
s : TLineSeries;
begin
  s:=TLineSeries.Create(Self);
  s.ParentChart:=Chart1;
  s.Clear;
  s.XLabelsSource := '';
 
  for i:=1 to  ListView1.Items.Count -1 do
  begin
  s.AddXY(StrToFloat(ListView1.Items[i].Subitems[0]), StrToFloat(ListView1.Items[i].Subitems[2]));
  end;
  end;
 
procedure TForm1.Btn_wzorcowaClick(Sender: TObject);
begin
Frm_wzorcowa.ShowModal;
end;
 
end.
 

plik dpr

program Project1;
 
uses
  Forms,
  analizator in 'analizator.pas' {Form1},
  wczytywanie in 'wczytywanie.pas' {Frm_wczytywanie},
  Form_wzorcowa in 'Form_wzorcowa.pas' {Frm_wzorcowa};
 
{$R *.res}
 
begin
  Application.Initialize;
  Application.CreateForm(TForm1, Form1);
  Application.CreateForm(TFrm_wczytywanie, Frm_wczytywanie);
  Application.CreateForm(TFrm_wzorcowa, Frm_wzorcowa);
  Application.Run;
end.
 

</delphi>


To be the best ;)

Pozostało 580 znaków

2006-01-17 22:50
0

pewnie dla tego, że Excel.Cells[i,1].Value jest typu OleVariant i wypadało by sprawdzić to inaczej - czy nie jest przypadkiem NULL


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

2006-01-17 22:53
0

sprawdzalem jako null ...nie dziala ...gdy zrobie cos takiego:

while (FloatToStr(Excel.Cells[i,1].Value) <> FloatToStr(Excel.Cells[1,20].Value)) do

gdzie Excel.Cells[1,20].Value (20kolumna, 1 wiersz) jest komorka pusta w excelu to jest dobrze


To be the best ;)

Pozostało 580 znaków

2006-01-17 23:12
0
niao napisał(a)

sprawdzalem jako null ...nie dziala ...gdy zrobie cos takiego:

while (FloatToStr(Excel.Cells[i,1].Value) <> FloatToStr(Excel.Cells[1,20].Value)) do

gdzie Excel.Cells[1,20].Value (20kolumna, 1 wiersz) jest komorka pusta w excelu to jest dobrze

to może sobie zrób tak

ShowMessage(FloatToStr(Excel.Cells[i,1].Value));

i zobacz co pokaże a nie kluczysz na około
BTW kłania się obsługa debugera


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0