Usuwanie duplikatow z pliku txt - prawie OK

0

Witam, mam mala prosbe : czy ktos moglby przejrzec ponizszy kod i zastanowic sie co by zmienic aby faktycznie procedurka usuwala duplikaty, niby jest OK bo sie compiluje ale nie chce tego robic :

PROGRAM slownik;
USES
  crt;
CONST
 baza = 'c:\tp\prog2\slowa.txt' ;
 litery = ['a'..'z','A'..'Z'];
 liczba_rekordow = 50;

VAR
 G    : TOsobaWsk;
 Wyrazy  : TTablicaWyrazow;
 Wyraz,
 Nazwa  : string;
 Plik  : Text;
 Linia ,
 Ilosc ,
 I ,
 Indeks  : Integer;
 
TYPE
 TSlowaWsk = ^TSlowa;
   TSlowa = record
   wyraz : string;
   next : TSlowaWsk;
 END;

Type
  Plik_slow = record
    slo : string ;
    slo2 : string;
    end;
type
Plinia=^Tlinia;
Tlinia=record
    nlinia:string;
    nast:Plinia;
    end;
TTablicaWyrazow = array[1..liczba_rekordow] of TSlowa;

PROCEDURE duplikat(var glowa : TSlowaWsk);
VAR
pom : TSlowaWsk;
pom2 : TSlowaWsk;
wsk : TSlowaWsk;

BEGIN
assign(plik,baza);
  Reset(plik);
  if IOresult=0 then begin
    indeks := 0;
    while not eof(plik) do begin
    inc(indeks);
     readln(plik, wyrazy[indeks].wyraz);
end;
   ilosc := indeks;
  end
   else begin
    rewrite(plik);
    ilosc:=0;
   end;
pom := glowa^.next;
  repeat
   pom2 := pom;
    repeat
     if (pom2^.next <> nil) and (pom^.wyraz = pom2^.next^.wyraz) then
     begin
      wsk := pom2^.next;
      pom2^.next := wsk^.next;
      dispose(wsk);
     end
    else
     pom2 := pom2^.next;
    until pom2 = nil;
   pom := pom^.next;
  until pom = nil;
END;

PROCEDURE inicjuj(var glowa : TOsobaWsk);
BEGIN
 new(glowa);
 glowa^.next := nil;
END;

PROCEDURE WstawNaPocz(var glowa : TOsobaWsk; liczba : string);
VAR
 pom : TOsobaWsk;
 ins : integer;
BEGIN
 new(pom);
 pom^.wyraz := liczba; {wyrazy[ins].wyraz; <- nie dziala z tym}
 pom^.next := nil;

 if glowa^.next <> nil then
  pom^.next := glowa^.next;
 glowa^.next := pom;
END;

{ wyswietlanie listy z wartownikiem}
PROCEDURE PokazListe(glowa : TOsobaWsk);
VAR
 pom : TOsobaWsk;
BEGIN
 pom:=glowa^.next;
 while pom <> nil do
  begin
   { write(pom^.wyraz,' ');}
   pom:=pom^.next;
  end;
END;

moj kompilator to : Turbo Pacal 7.0

<font color="blue">//uzywaj tagow < delphi > - lofix</span>

0

O dżizu :)

Spróbuj to. Tutaj chodzi o to, że plik odczytuje się w Comboboxie i kasuje wszystkie duplikaty oraz puste wiersze. Popraw sobie to jak tam chcesz itd.

procedure TForm1.ComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
  var
 NewList: TStringList;
 Idx: Integer;
begin
if key=13 then
 begin
  shellexecute(handle,'open','iexplore',pchar(combobox1.Text),nil,sw_shownormal);
  ComboBox1.Items.Insert(0,ComboBox1.Text);

   NewList := TStringList.Create;
  try
    for Idx := 0 to combobox1.Items.Count -1 do
      if (NewList.IndexOf(comboBox1.Items[Idx]) = -1) and
        (comboBox1.Items[Idx] <> '')
      then NewList.Add(comboBox1.Items[Idx]);
    comboBox1.Items.Text := NewList.Text;
  finally
    NewList.Free;
     combobox1.Items.SaveToFile('www.txt');
   combobox1.Items.LoadFromFile('www.txt');
 combobox1.Items.SaveToFile('www.txt');
  combobox1.Items.LoadFromFile('www.txt');
end;
   end;
   end;
0
Konik napisał(a)

O dżizu :)

Spróbuj to. Tutaj chodzi o to, że plik odczytuje się w Comboboxie i kasuje wszystkie duplikaty oraz puste wiersze. Popraw sobie to jak tam chcesz itd.

Hmm zrobie to grzecznie i posluze sie komentarzem kolegi na temat Twej wypowiedzi :

buahah to jakiś mat#$ który nigdy nie programował na poważne
Ty mu piszesz o swojej liście dynamiznej, a on Ci pakuje liste jako typ TStringList,
to jest pomocniczy typ delphi do bazy danyh ktore sa robione w 10 min za pomoca samej myszki [;

Tak wiec wielce mi pomogles z tym problemem, na szczescie zostal on rozwiazany w nastepujacy sposob dzieki wskazowkom innego ludzia :

Program duplikat;
type 
 wyrazy = ^Twyrazy; 
 Twyrazy = record 
       slowo : string; 
       nast : wyrazy; 
      end; 

var 
 plik : text; 
 G,pom: wyrazy; 
 wyrazik: string; 

procedure UsunDuplikaty(var glowa : wyrazy); 
var 
 wsk, pom, pom2: wyrazy; 
begin 
 pom:=glowa^.nast; 

 while pom <> nil do 
  begin 
   wsk:=pom; 
   while wsk^.nast <> nil do 
    begin 
     if (pom^.slowo = wsk^.nast^.slowo) then 
      begin 
       pom2:=wsk^.nast; 
       wsk^.nast:=pom2^.nast; 
       wsk^.nast:=nil; 
       dispose(pom2); 
      end 
     else 
      wsk:=wsk^.nast; 
    end; 
   pom:=pom^.nast; 
  end; 

end; 

procedure DodajNaK(var glowa: wyrazy; wyraz : string); 
var 
 pom,wsk : wyrazy; 
begin 

 pom:=glowa; 

 while pom^.nast<>nil do 
  pom:=pom^.nast; 


 new(wsk); 
 wsk^.nast:=nil; 
 wsk^.slowo:=wyraz; 

 pom^.nast:=wsk; 

end; 

begin 

 new(G); 
 G^.nast:=nil; 
 assign(plik,paramstr(1)); 
 reset(plik); 
 while not eof(plik) do 
  begin 
   readln(plik,wyrazik); 
   DodajNaK(G,wyrazik); 
  end; 
 close(plik); 

 UsunDuplikaty(G); 

 assign(plik,paramstr(1)); 
 rewrite(plik); 
 pom:=G^.nast; 
 while pom<>nil do 
  begin 
   writeln(plik,pom^.slowo); 
   pom:=pom^.nast; 
  end; 

 close(plik); 
end.
0
Konik napisał(a)

O dżizu :)
Spróbuj to. Tutaj chodzi o to, że plik odczytuje się w Comboboxie i kasuje wszystkie duplikaty oraz puste wiersze. Popraw sobie to jak tam chcesz itd.

Nie wiem, czy takie 'pomaganie' coś komuś da.. wystarczy popatrzeć, że kolega ma dosową aplikację..

0

mała poprawka do tamtego kodu :

procedure UsunDuplikaty(var glowa : wyrazy);
var
 wsk, pom, pom2: wyrazy;
begin
 pom:=glowa^.nast;

 while pom <> nil do
  begin
   wsk:=pom;
   while wsk^.nast <> nil do
    begin
     if (pom^.slowo = wsk^.nast^.slowo) then
      begin
       pom2:=wsk^.nast;
       wsk^.nast:=pom2^.nast;
       dispose(pom2);
      end
     else
      wsk:=wsk^.nast;
    end;
   pom:=pom^.nast;
  end;

end;
0

ano - teraz dziala lepiej ; ))

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1