Zapis do listy dwukierunkowej

0

Witam. Typy i zmienne są zdefiniowane tak :

type
  TDane = record
         nazwa   : string;
         opis   : string;
         skladniki : array [1..2] of string;
         ilosc   : array [1..2] of string;
      end;
  TElemWsk = ^TElem;
  TElem  = record
           dane : TDane;
           nast : TElemWsk;
           pop : TELemWsk;
        end;

var
  g   : TElemWsk;
  o   : TElemWsk;
  nowy : TElemWsk;
  wsk  : TElemWsk;
  pam  : TElemWsk;
  l   : integer;
  k   : char;
  exit : boolean;
  start : boolean;
  dane : TDane;

Natomiast procedura odpowiedzialna za dodawanie nowych elementów wygląda tak :

procedure wstaw(var g,o,nowy,wsk : TElemWsk);

var
  pom    : TElemWsk;
  nazwa   : string;
  opis   : string;
  skladniki : array [1..2] of string;
  ilosc   : array [1..2] of string;
  i     : integer;

begin
   ClrScr;
   writeln('Podaj nazwe potrawy : ');
   readln(nazwa);
   writeln('Podaj opis potrawy : ');
   readln(opis);
   writeln('Podaj kolejno nazwe skladnika i jego ilosc : ');
   for i:=1 to 2 do
     begin
       writeln('Nazwa skladnika nr ',i,'');
       readln(skladniki[i]);
       writeln('Ilosc skladnika nr',i,'');
       readln(ilosc[i]);
     end;
   pom := g;
   new(nowy);
   nowy^.dane.nazwa := nazwa;
   nowy^.dane.opis := opis;
   for i:=1 to 2 do
     begin
       nowy^.dane.skladniki[i] := skladniki[i];
       nowy^.dane.ilosc[i]   := ilosc[i];
     end;
   nowy^.nast   := pom^.nast;
   nowy^.pop    := pom;
   nowy^.nast^.pop := nowy;
   nowy^.pop^.nast := nowy;
   rst(pam,wsk,l,g);
end;

Problem w tym, że nie wiem jak zrobić rzecz następującą.

Otóż części procedury odpowiedzialnej za wprowadzanie przez użytkownika nowych danych przy składnikach i ich ilości zastosowałem pętle for :

writeln('Podaj nazwe potrawy : ');
   readln(nazwa);
   writeln('Podaj opis potrawy : ');
   readln(opis);
   writeln('Podaj kolejno nazwe skladnika i jego ilosc : ');
   for i:=1 to 2 do
     begin
       writeln('Nazwa skladnika nr ',i,'');
       readln(skladniki[i]);
       writeln('Ilosc skladnika nr',i,'');
       readln(ilosc[i]);
     end;

I dajmy na to potrawa składa się z 1 a nie 2 skłądników. Chodzi mi o to, że np. przy drugim składniku pozostawiamy puste pole naciskamy enter i przeryw mi pętle - jak mam to zrobić. Bardzo prosze o pomoc.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrowienia

Stosowałem :

while skladniki[i] <> ' ' do
   begin
      .
      .
      .
   end;

repeat
   begin
      .
      .
      .
   end;
until skladniki[i] = ' ';

if skladniki[i] = ' ' then
  break;

 
0

if skladniki[i] = '' then break;

Musi działać. :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1