O ile z zapisywaniem nie mam żadnego problemu, to problem mam z odczytem. Próbowałem dwiema funkcjami: RestoreKey i LoadKey(zapisuję funkcją SaveKey).

if not reg.LoadKey(ext, extToLoad) then
  begin
   application.MessageBox('Nie można było odczytać pliku', PChar(tyt), mb_OK+mb_IconStop);
     if reg<>nil then FreeAndNil(reg);
     exit;
  end;

No i zawsze dostaję błąd.

Małe wyjaśnienie: Odczytuję do HKEY_CLASSES_ROOT(wcześniej ustawiam rootKey)
ext - to nazwa klucza do odczytania(np: '.jpg'). extToLoas to nazwa pliku.

Już dwa dni nad tym siedzę, grzebię po helpach i necie, i nic...