Winapi -> PRoblem z Editem

Odpowiedz Nowy wątek
2004-06-20 22:43

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 13 lat temu

0

mam taki program w WinApi:

program DC;

uses
 Windows,
 Messages;

const
 AppName : PChar = 'DesktopMengerControlWnd';

var
 eXPos : HWND;

function EventsControl(h: HWND; uMsg: UINT; wPar: WPARAM; lPar: LPARAM): LRESULT; stdcall;
begin
 Result := 0;
 case uMsg of
  $0001 :
      begin
       CreateWindow('STATIC', 'Sekcje Pulpitu', WS_CHILD or WS_VISIBLE, 10, 10, 95, 20, h, 0, hInstance, nil);
       CreateWindow('STATIC', 'Pozycja Sekcji:', WS_CHILD or WS_VISIBLE, 12, 40, 105, 20, h, 0, hInstance, nil);
       CreateWindow('STATIC', 'X :', WS_CHILD or WS_VISIBLE, 12, 70, 25, 20, h, 0, hInstance, nil);
       eXPos := CreateWindow('EDIT', '', WS_CHILD or WS_VISIBLE or WS_BORDER, 37, 70, 50, 20, h, 0, hInstance, nil);
      end;
  $0002 : PostQuitMessage(0); // przy probie zamkniecia formy zamknij program
  else Result := DefWindowProc(h, uMsg, wPar, lPar);
 end;
end;

var
 WND : TWNDClass;
 MSG : TMsg;
begin
 WND.hIcon := LoadIcon(0, IDI_APPLICATION);
 WND.hCursor := LoadCursor(0, IDC_ARROW);
 WND.lpfnWndProc := @EventsControl;
 WND.hInstance  := hInstance;
 WND.lpszClassName := AppName;
 WND.hbrBackground := COLOR_WINDOW;
 RegisterClass(WND);
 CreateWindow(AppName, 'Desktop Controler 0.1', WS_VISIBLE or WS_TILEDWINDOW, 50, 50, 400, 400, 0, 0, hInstance, nil);
 while GetMessage(msg, 0, 0, 0) do DispatchMessage(msg);
end.

i jak go odpalam to nie mogę nic pisać w edicie ;-| dlaczego? jak to zmienić


programowanie to sztuka bardzo życiowa... Wciąż trzeba kombinować..

Pozostało 580 znaków

Anonim
2004-06-21 00:36
Anonim
0
while GetMessage(msg, 0, 0, 0) do DispatchMessage(msg);

Zamień na:

while GetMessage(msg, 0, 0, 0) do begin
 TranslateMessage(msg);
 DispatchMessage(msg);
end;

Pozostało 580 znaków

2004-06-21 11:04

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 13 lat temu

0

dzienx pomoglo...


programowanie to sztuka bardzo życiowa... Wciąż trzeba kombinować..

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0