Zagwostka na etapie tworzenia komponentu do pobierania pliku po HTTPS.

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-22 05:22
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

Lokalizacja: Szczecin

0

Witam. Tak na szybko, bo życie w biegu. Wyedytowałem swój post i wklejam na szybko przed wyjściem do pracy popełniony moduł. Z obsługą wątków radzę sobie słabo Cóż - wieki nic nie kodowałem regularnie. Na oko wszystko tutaj działa jak należy. Ale chciałbym Was podpytać czy coś tutaj w kodzie można było by poprawić. Jak zrobić wznawianie ewentualne i czy są poważne błędy? I dodam że testowy plik po HTTPS można mieć stąd: https://speed.hetzner.de/100MB.bin

unit https_download;

interface

uses
 Windows, WinInet, Classes, SysUtils, httpsend, ssl_openssl;

type
 TProgressEvent = procedure(Sender : TObject; DownloadedBytes, TotalSize : DWORD) of object;
 THttpsDownload = class(TThread)
 private
  FUrl : string;
  FOutFile : file;
  FOutDir : string;
  FFileName : string;
  FUserAgent : string;
  FSynHttp : THttpSend;
  FTotalFileSize : DWORD;
  FDownloadedBytes : DWORD;
  FOnProgress : TProgressEvent;
 protected
  procedure DoProgress;
  procedure Execute; override;
 public
  constructor Create;
  destructor Destroy; override;
 published
  procedure Cancel;
  property FileSize : DWORD read FDownloadedBytes;
  property OnProgress : TProgressEvent read FOnProgress write FOnProgress;
  procedure DownloadFile(ArgUrl : string; ArgFileName : string; ArgOutDir : string = ''; ArgUserAgent : string = '');
 end;

implementation

const
 CR = #13;
 Https_Prefix = 'https:'#47#47;
 User_Agent = 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0';

procedure SMsg(Text : string);
begin
 MessageBox(GetActiveWindow, PChar(Text), PChar('Test'), MB_OK);
end;

function ExtractFileNameFromUrl(Url : string) : string;
var
 I : integer;
begin
 for I := Length(Url) downto 1 do
 begin
  if Copy(Url, I, 1) = '/' then
  begin
   Delete(Url, 1, I);
  end;
  Result := Url;
 end;
end;

function SimpleParse(StrBegin, StrEnd, Str : string) : string;
var
 B, E : integer;
begin
 Result := '';
 if StrBegin = '' then
 begin
  B := 1;
 end
 else
 begin
  B := Pos(StrBegin, Str);
 end;
 if B > 0 then
 begin
  Str := Copy(Str, B + Length(StrBegin), MaxInt);
  if StrEnd = '' then
  begin
   E := Length(Str) + 1;
  end
  else
  begin
   E := Pos(StrEnd, Str);
  end;
  if E > 0 then
  begin
   Result := Copy(Str, 1, E - 1);
  end;
 end;
end;

procedure THttpsDownload.Execute;
const
 BufferSize = 1024;
 Content_Length_Prefix = 'Content-Length: ';
var
 Tmp : integer;
 BufferLen : DWORD;
 HSession, HUrl : HInternet;
 Header, DestFileName : string;
 Buffer : array[1..BufferSize] of Byte;
begin
 FSynHttp := THttpSend.Create;
 with FSynHttp do
 begin
  Sock.CreateWithSSL(TSSLOpenSSL);
  Sock.SSLDoConnect;
  Protocol := '1.1';
  UserAgent := FUserAgent;
  HTTPMethod('HEAD', FUrl);
  Header := Headers.Text;
  Tmp := Pos(Content_Length_Prefix, Header);
  if Tmp > 0 then
  begin
   Tmp := Tmp + Length(Content_Length_Prefix);
   Header := Copy(Header, Tmp, MaxInt);
   Tmp := 1;
   while Header[Tmp] <> CR do
   begin
    Tmp := Tmp + 1;
   end;
   Delete(Header, Tmp, MaxInt);
   Val(Header, FTotalFileSize, Tmp);
  end;
  DestFileName := SimpleParse('Content-Disposition: attachment; filename="', '"', Headers.Text);
 end;
 if DestFileName <> '' then
 begin
  FFileName := DestFileName;
 end
 else
 begin
  DestFileName := ExtractFileNameFromUrl(FUrl);
  if DestFileName = '/' then
  begin
   DestFileName := FFileName;
  end;
 end;
 FreeAndNil(FSynHttp);
 FDownloadedBytes := 0;
 HSession := InternetOpen(PChar(User_Agent), INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG, nil, nil, 0);
 InternetConnect(hSession, PChar(FUrl), INTERNET_DEFAULT_HTTPS_PORT, nil, nil, INTERNET_SERVICE_HTTP, 0, 0);
 try
  HUrl := InternetOpenURL(hSession, PChar(FUrl), nil, 0, INTERNET_FLAG_DONT_CACHE or INTERNET_FLAG_PRAGMA_NOCACHE or INTERNET_FLAG_RELOAD, 0);
  try
   AssignFile(FOutFile, FOutDir + DestFileName);
   Rewrite(FOutFile, 1);
   try
    repeat
     InternetReadFile(HUrl, @Buffer, SizeOf(Buffer), BufferLen);
     FDownloadedBytes := FDownloadedBytes + BufferLen;
     BlockWrite(FOutFile, Buffer, BufferLen);
     if Assigned(FOnProgress) then
     begin
      Synchronize(DoProgress);
     end;
    until BufferLen = 0;
   finally
    CloseFile(FOutFile);
   end;
  finally
   InternetCloseHandle(HUrl);
  end
 finally
  InternetCloseHandle(HSession);
 end;
end;

procedure THttpsDownload.DoProgress;
begin
 FOnProgress(Self, FDownloadedBytes, FTotalFileSize);
end;

constructor THttpsDownload.Create;
begin
 inherited Create(True);
 FDownloadedBytes := 0;
end;

destructor THttpsDownload.Destroy;
begin
 try
  CloseFile(FOutFile);
 finally
  if FSynHttp <> nil then
  begin
   FreeAndNil(FSynHttp);
  end;
 end;
end;

procedure THttpsDownload.Cancel;
begin
 Self.Suspend;
 Self.Free;
end;

procedure THttpsDownload.DownloadFile(ArgUrl : string; ArgFileName : string; ArgOutDir : string = ''; ArgUserAgent : string = '');
begin
 if Pos(Https_Prefix, ArgUrl) = 1 then
 begin
  FUrl := ArgUrl;
  FFileName := ArgFileName;
  if ArgOutDir = '' then
  begin
   FOutDir := '.\';
  end;
  if ArgUserAgent = '' then
  begin
   FUserAgent := User_Agent;
  end
  else
  begin
   FUserAgent := ArgUserAgent;
  end;
  Self.Resume;
 end;
end;

end.

edytowany 5x, ostatnio: olesio, 2019-05-22 17:09

Pozostało 580 znaków

2019-05-30 20:50
Moderator Kariera

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 3 godziny temu

Lokalizacja: Poznań

0

No ale teraz to naprawdę przeginacie... to nie ma totalnie żadnego znaczenia, czy to string, czy String. Jak dzieci w piaskownicy "a mój tata kupił większy telewizor", "nieprawda, bo my mamy lepszy" :P


Naczelny forumowy hejter Apple

That game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay, So this is all I have to say

Pozostało 580 znaków

2019-05-30 21:18
Moderator Delphi/Pascal

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 1 godzina temu

Lokalizacja: Tuchów

0

Formatowanie kodu nie jest rzeczą nieważną, bo wpływa na łatwość utrzymania oprogramowania.

Sama wielkość pierwszej literki jednego z wbudowanych typów danych większej szkody nie robi, jednak od takich rzeczy się zaczyna. Po jakimś czasie produkuje się syf a nie kod, którego nawet sam autor nie rozumie po tygodniu od jego napisania, a jego użytkownicy rwą włosy z głowy podczas analizy takich wspaniałości.


edytowany 4x, ostatnio: furious programming, 2019-05-30 21:19
co do zasady się zgadzam, ale walka na kilka (bardzo rozbudowanych, z obrazkami) wpisów o wielkość pierwszej litery to już lekka paranoja :P - cerrato 2019-05-30 21:39
Programiści to dziwni ludzie. :D - furious programming 2019-05-30 21:43
A ci od Pascala w szczególności ;) - cerrato 2019-05-30 21:45

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0