LazarusIDE i Win10 – aplikacja raz na jakiś czas rzuca SIGSEGV przy rozruchu

0

Witam
Używam Lazarusa v1.8.2 z FPC 3.0.4 32bit na Win10 home 64bit.
Przy pisaniu apek mam wyłączoną opcje "Aplikacja graficzna win32" by mieć coś w rodzaju konsoli do wyrzucania wyników poprzez writeln.
Apki to przeważnie jakieś proste interfejsy do baz danych.
Przy uruchomieniu apek (F9) raz jest wszystko OK - apka sie uruchamia - albo nie (jeśli coś pokaszaniłem) - albo wyrzuca błąd :
"Project project1 raised exeption class 'External:SIGSEGV'."
Nawet mimo braku błędów w apce.
Zdarzenie jest nieprzewidywalne i np.: na 4 x F9 bez zmiany kodu 2 razy się normalnie uruchomi a 2 razy się wywali jak zacytowałem wyżej.
Może ktoś coś wie jak z tym sobie poradzić ?

1

Bez kodu trudno wskazać gdzie masz błąd.
SIGSEGV wskazuje na błąd w dostępie do pamięci, czyli np. odwołanie do niezainicjowanego obiektu, wyjście poza rozmiar tablicy ...

0

Bez kodu trudno wskazać gdzie masz błąd.<

Problem w tym iż nie jest tak przy jednej apce tylko przy różnych ale z taką sama konfiguracją

0

Pokaż coś, bo nikt nie będzie zgadywał co masz w kodzie. Podałem dwie najczęstsze przyczyny wyjątku SIGSEGV .

0

Oki :

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, odbcconn, sqldb, pqconnection, DB, FileUtil, Forms,
 Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, CheckLst, Grids, DateUtils,
 LConvEncoding, Windows, Types,base64;

type
 pracownik = record
  id:integer;
  name:string;
  lastlog:string;
  hidden:boolean;
 end;

 { TCardRotate }

 TCardRotate = class(TForm)
  Button1: TButton;
  PQDSource: TDataSource;
  PQTrans: TSQLTransaction;
  PQuery: TSQLQuery;
  wskazplikMSA: TButton;
  importMSA: TButton;
  ENDAPP: TButton;
  MSADSource: TDataSource;
  MSAodbc: TODBCConnection;
  PageControl1: TPageControl;
  podajplikbazy: TOpenDialog;
  MSAQuery: TSQLQuery;
  MSATrans: TSQLTransaction;
  PQCon: TPQConnection;
  listaimportu: TStringGrid;
  zakladkaimportu: TTabSheet;
  TabSheet2: TTabSheet;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure listaimportuClick(Sender: TObject);
  procedure listaimportuDblClick(Sender: TObject);
  procedure wskazplikMSAClick(Sender: TObject);
  procedure importMSAClick(Sender: TObject);
  procedure ENDAPPClick(Sender: TObject);
  procedure FormShow(Sender: TObject);

 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
  procedure connect;
  procedure ostatniimport;
  procedure wyswietlpracownikow;
  procedure zmienstan(id:integer;stan:boolean);
 end;

var
 CardRotate: TCardRotate;

implementation

{$R *.lfm}

{ TCardRotate }

procedure TCardRotate.FormShow(Sender: TObject);
begin
 writeln('start');
 importMSA.Enabled:=false;
 connect;
 wyswietlpracownikow;
 ostatniimport;

end;

//----------------------------------------------------
procedure TCardRotate.connect;
 var
 plik: TextFile;
 buildPath,oldPath,conffilepatch,daneconf: string;
begin
 conffilepatch:=GetCurrentDir + '\config.txt';
 oldPath := SysUtils.GetEnvironmentVariable('PATH');
 buildPath := oldPath + ';dll\';
 SetEnvironmentVariable('PATH', PChar(buildPath));
 writeln(conffilepatch);
 AssignFile(plik, conffilepatch);
 try
  try
   reset(plik);
   readln(plik, daneconf);
   PQCon.HostName := daneconf;
   readln(plik, daneconf);
   PQCon.UserName := daneconf;
   readln(plik, daneconf);
   PQCon.Password := daneconf;
   readln(plik, daneconf);
   PQCon.DatabaseName := daneconf;
  finally
   PQCon.Connected := True;
   CloseFile(plik);
  end;
 except
   ShowMessage('Problem z połączeniem z bazą lub plikiem konfiguracyjnym. Plik powinien znajdować się tu: '
   + conffilepatch);
  Application.Terminate;
 end;
end;


//----------------------------------------------------
procedure TCardRotate.importMSAClick(Sender: TObject);
var
 zapMSA,zapPQ: string;
 i, ilewiersz: integer;
 pracownicyMSA: array of pracownik;
begin

 MSATrans.Active:=true;
 zapMSA := 'SELECT e.employeeid as id ,(select iif(max(arisetime)<>null,max(arisetime),2) from eventrecord where e.employeeid=employeeid ) as lastlog, e.employeename as name FROM Employee e order by e.employeeid';
 MSAQuery.SQL.Text := zapMSA;
 MSADSource.DataSet := MSAQuery;
 MSADSource.DataSet.Active := True;
 MSADSource.DataSet.Refresh;
 ilewiersz := MSADSource.DataSet.RecordCount;
 SetLength(pracownicyMSA,ilewiersz+1);
 writeln('dorekordu');
 for i := 0 to ilewiersz do
  begin
    writeln('rek',i);
     pracownicyMSA[i].name:=CP1250ToUtf8(MSADSource.DataSet.FieldByName('name').Value);
     pracownicyMSA[i].id:=MSADSource.DataSet.FieldByName('id').Value;
     pracownicyMSA[i].lastlog:=FormatDateTime('YYYY-MM-DD',MSADSource.DataSet.FieldByName('lastlog').Value);
     MSADSource.DataSet.Next;
  end;
 MSAQuery.Clear;
 MSAQuery.Close;
 MSADSource.DataSet.Active:=false;
 MSADSource.DataSet.Close;

 for i := 0 to ilewiersz do
 begin
  zapPQ:='INSERT INTO recorder.user (iduser, iddep, name, hidden, lastlog) VALUES ('+inttostr(pracownicyMSA[i].id)+', '+inttostr(0)+', '''+pracownicyMSA[i].name+''',false,'''+pracownicyMSA[i].lastlog+''') ON CONFLICT (iduser) DO UPDATE SET name = excluded.name, iddep = excluded.iddep, lastlog = excluded.lastlog;';
  PQTrans.Active := False;
  PQuery.sql.Text := zapPQ;
  PQTrans.StartTransaction;
  PQuery.ExecSQL;
  PQTrans.Commit;
  PQuery.Clear;
  PQuery.Close;
 end;
 wyswietlpracownikow;
end;

procedure TCardRotate.ostatniimport;
var
 i,ilewiersz:integer;
 czekstr,zapPQ:string;
begin
  zapPQ:='select count(*) as ilo,max(data) as lastrec from recorder.record';
  PQuery.sql.Text := zapPQ;
  PQDSource.DataSet := PQuery;
  PQDSource.DataSet.Active := True;
  PQDSource.DataSet.Refresh;
  if (PQDSource.DataSet.FieldByName('ilo').Value>0) then
    begin
    writeln(PQDSource.DataSet.FieldByName('lastrec').Value);
    end;
  PQDSource.DataSet.Active:=false;
  PQDSource.DataSet.Close;
  PQuery.Clear;
  PQuery.Close;
end;


procedure TCardRotate.wyswietlpracownikow;
var
 i,ilewiersz:integer;
 czekstr,zapPQ:string;
begin
  writeln('Z PQ');
  zapPQ:='select * from recorder.user order by name';
  PQuery.sql.Text := zapPQ;
  PQDSource.DataSet := PQuery;
  PQDSource.DataSet.Active := True;
  PQDSource.DataSet.Refresh;
  ilewiersz := PQDSource.DataSet.RecordCount;
  writeln(ilewiersz);
  listaimportu.RowCount:=ilewiersz+1;
  for i := 1 to ilewiersz do
  begin
   czekstr:='◻';
   if (PQDSource.DataSet.FieldByName('hidden').Value=true) then czekstr:='🗹';
   listaimportu.Cells[0,i]:=czekstr;  //'🗹◻ '
   listaimportu.Cells[1,i]:=PQDSource.DataSet.FieldByName('name').Value;
   listaimportu.Cells[2,i]:=datetostr(PQDSource.DataSet.FieldByName('lastlog').Value);
   listaimportu.Cells[3,i]:=inttostr(PQDSource.DataSet.FieldByName('iduser').Value);
   listaimportu.Cells[4,i]:=booltostr(PQDSource.DataSet.FieldByName('hidden').Value);
   PQDSource.DataSet.Next;
  end;
  PQDSource.DataSet.Active:=false;
  PQDSource.DataSet.Close;
  PQuery.Clear;
  PQuery.Close;
end;

procedure TCardRotate.wskazplikMSAClick(Sender: TObject);
var
  dbconstr:string;
begin
 if podajplikbazy.Execute then
 begin
  dbconstr:='DBQ='+podajplikbazy.FileName;
  MSAodbc.Params.Add(dbconstr);
  MSAodbc.Connected:=true;
  importMSA.Enabled:=true;
 end;
end;

procedure TCardRotate.listaimportuDblClick(Sender: TObject);
var
grid: TStringgrid absolute Sender;
wyb,gridcli: integer;
stan:boolean;
czekstr:string;
begin
 grid := Sender as TStringgrid;
 gridcli := grid.Row;
 writeln(grid.Row,' ',grid.Col);
 wyb:=strtoint(listaimportu.Cells[3,gridcli]);
 stan:=strtobool(listaimportu.Cells[4,gridcli]);
 zmienstan(wyb,stan);
end;


procedure TCardRotate.listaimportuClick(Sender: TObject);
var
grid: TStringgrid absolute Sender;

begin

 grid := Sender as TStringgrid;
 writeln(grid.Row,' ',grid.Col);
end;

procedure TCardRotate.Button1Click(Sender: TObject);
var
 zapMSA,zapPQ: string;
 strtemp:string;
 i, ilewiersz: integer;
 khem,id,cid,oid,dim,tim:string;
begin
 if podajplikbazy.FileName <> '' then
 begin
  MSATrans.Active:=true;
  zapMSA := 'select top 40 EventType,EmployeeID,CtrlID,Ordinal,AriseTime,format(arisetime,''short date'') as sdata,format(arisetime,''long time'') as stime from EventRecord where EventType=1  order by AriseTime';
  MSAQuery.SQL.Text := zapMSA;
  MSADSource.DataSet := MSAQuery;
  MSADSource.DataSet.Active := True;
  MSADSource.DataSet.Refresh;
  ilewiersz := MSADSource.DataSet.RecordCount;

  writeln('dorekordu ', ilewiersz);
  for i := 0 to ilewiersz-1 do
   begin
      id:=inttostr(MSADSource.DataSet.FieldByName('EmployeeID').Value);
      cid:=inttostr(MSADSource.DataSet.FieldByName('CtrlID').Value);
      oid:=inttostr(MSADSource.DataSet.FieldByName('Ordinal').Value);
      tim:=FormatDateTime('hh:nn:ss',MSADSource.DataSet.FieldByName('stime').Value);
      dim:=datetimetostr(MSADSource.DataSet.FieldByName('sdata').Value);
      khem:=inttostr(DateTimeToFileDate (MSADSource.DataSet.FieldByName('AriseTime').Value));

      strtemp:=khem+id+cid+oid;
      writeln('TS: ',khem,' D: ',dim,' T: ',tim,' ID U: ',id,' C ID: ',cid,' Ord: ',oid,' zlep: ',strtemp,' = ',EncodeStringBase64(strtemp));

      MSADSource.DataSet.Next;
   end;
  MSAQuery.Clear;
  MSAQuery.Close;
  MSADSource.DataSet.Active:=false;
  MSADSource.DataSet.Close;
   {
  for i := 0 to ilewiersz do
  begin
   zapPQ:='INSERT INTO recorder.user (iduser, iddep, name, hidden, lastlog) VALUES ('+inttostr(pracownicyMSA[i].id)+', '+inttostr(0)+', '''+pracownicyMSA[i].name+''',false,'''+pracownicyMSA[i].lastlog+''') ON CONFLICT (iduser) DO UPDATE SET name = excluded.name, iddep = excluded.iddep, lastlog = excluded.lastlog;';
   PQTrans.Active := False;
   PQuery.sql.Text := zapPQ;
   PQTrans.StartTransaction;
   PQuery.ExecSQL;
   PQTrans.Commit;
   PQuery.Clear;
   PQuery.Close;
  end;
  wyswietlpracownikow;
   }

 end
 else showmessage('Nie wskazano pliku bazy do importu !!');

end;procedure TCardRotate.zmienstan(id:integer;stan:boolean);
var
zapPQ:string;
sortCol:integer;
sortOrder:TSortOrder;
begin
  zapPQ:='UPDATE recorder.user SET hidden='+booltostr(not(stan),true)+' WHERE iduser='+inttostr(id);
   PQTrans.Active := False;
   PQuery.sql.Text := zapPQ;
   PQTrans.StartTransaction;
   PQuery.ExecSQL;
   PQTrans.Commit;
   PQuery.Clear;
   PQuery.Close;
   sortCol:=listaimportu.SortColumn;
   if (sortCol=-1) then sortCol:=1;
   sortOrder:=listaimportu.SortOrder;
   writeln('s: ',sortCol,' t: ',sortOrder);
   wyswietlpracownikow;
   listaimportu.SortColRow(true,sortCol);
   listaimportu.SortOrder:=sortOrder;
end;

function iledniwm(miesiac, rok: integer): integer;
begin
 if ((miesiac = 4) or (miesiac = 6) or (miesiac = 9) or (miesiac = 11)) then
 begin
  iledniwm := 30;
 end
 else if (miesiac = 2) then
 begin
  if (((rok mod 4) = 0) and ((rok mod 100) <> 0)) or ((rok mod 400) = 0) then
  begin
   iledniwm := 29;
  end
  else
  begin
   iledniwm := 28;
  end;
 end
 else
 begin
  iledniwm := 31;
 end;
end;

procedure TCardRotate.ENDAPPClick(Sender: TObject);
begin
 MSAodbc.Connected:=false;
 PQCon.Connected := false;
 Application.Terminate;  // -------------------------------exit
end;

function DecodeStringBase64(const s:string):String;

var instream,outstream : TStringStream;
  decoder : TBase64DecodingStream;
begin
 instream:=TStringStream.Create(s);
 try
  outstream:=TStringStream.Create('');
  try
   decoder:=TBase64DecodingStream.create(instream,bdmmime);
   try
     outstream.copyfrom(decoder,decoder.size);
     outstream.position:=0;
     result:=outstream.readstring(outstream.size);
   finally
    decoder.free;
    end;
  finally
   outstream.free;
   end;
 finally
  instream.free;
  end;
end;

function EncodeStringBase64(const s:string):String;

var outstream : TStringStream;
  encoder : TBase64EncodingStream;
begin
 outstream:=TStringStream.Create('');
 try
  encoder:=TBase64EncodingStream.create(outstream);
  try
   encoder.write(s[1],length(s));
  finally
   encoder.free;
   end;
  outstream.position:=0;
  result:=outstream.readstring(outstream.size);
 finally
  outstream.free;
  end;
end;

end.
0

Szukał bym błędu w dostępie do tablicy pracownicyMSA.
Nie podoba mi się ten fragment kodu, dlaczego rozmiar tablicy jest większy o jeden od liczby wierszy w datasetcie ?

 SetLength(pracownicyMSA,ilewiersz+1);
 writeln('dorekordu');
 for i := 0 to ilewiersz do
  begin
    writeln('rek',i);
     pracownicyMSA[i].name:=CP1250ToUtf8(MSADSource.DataSet.FieldByName('name').Value);
     pracownicyMSA[i].id:=MSADSource.DataSet.FieldByName('id').Value;
     pracownicyMSA[i].lastlog:=FormatDateTime('YYYY-MM-DD',MSADSource.DataSet.FieldByName('lastlog').Value);
     MSADSource.DataSet.Next;
  end;

EDT1
masz kilka akcji podpięte pod buttony, napisz która z nich generuje wyjątek

EDT2
podobnie jest ze stringgridem listaimportu, którego liczba wierszy też jest większa o jeden od liczby wierszy w datasecie

0
 1. Ponieważ ilość wierszy jest liczone od 0 a SetLength od 1 (zdaje się ) , ale
  2.Tak jak zauważyłeś większość zdarzeń dzieje się po interakcji z użytkownikiem - a wyjątek występuje zanim zobaczę wygenerowane okno apki (widać tylko pustą konsole)
0

Ad. 1
Nie widzisz że liczba iteacji pętli for jest większa o jeden od liczby wierszy w datasecie ?
Zrób tak :

 SetLength(pracownicyMSA,ilewiersz);
 writeln('dorekordu');
 for i := 0 to high(pracownicyMSA) do
  begin
    writeln('rek',i);
     pracownicyMSA[i].name:=CP1250ToUtf8(MSADSource.DataSet.FieldByName('name').Value);
     pracownicyMSA[i].id:=MSADSource.DataSet.FieldByName('id').Value;
     pracownicyMSA[i].lastlog:=FormatDateTime('YYYY-MM-DD',MSADSource.DataSet.FieldByName('lastlog').Value);
     MSADSource.DataSet.Next;
  end;

Ogólnie to masz bałagan w indeksowaniu zarówno tablic jak i wierszy w StringGridzie, raz wypełniasz od elementu o indeksie zero, innym razem od elementu o indeksie jeden

0

Ad.1. Właściwie efekt jest taki sam - ale jak wspomniałem - ta operacja jest wykonywana po interwencji użytkownika.
Ad.2. to co wyżej - listaimportu ma wiersz z nagłówkami
Ponownie dodam : wyjątek występuje zanim zobaczę wygenerowane okno apki (widać tylko pustą konsole)

Dodatkowo jest taki oto kod na początku

procedure TCardRotate.FormShow(Sender: TObject);
begin
 writeln('start'); 

Ja tego start nie widze

0

więc szukaj błędu w metodzie FormShow

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1