Dlaczego globalny hook na klawiaturę nie działa?

0

Witam. Czytając dzisiaj kompedium programisty natrafiłem na rozdział pt. "Obsługa Komunikatów". Był tam również gotowy kod, który by przechwytywał wciśnięte klawisze na klawiaturze. Niestety ten kod:

unit MainFrm;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ComCtrls;

type
 TMainForm = class(TForm)
  Memo: TMemo;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

implementation

{$R *.dfm}

var
 MainHook : HHOOK; // wskazanie na hooka
 lpWnd : PChar; // nazwa okna, w którym użytkownik naciska klawisz

function KeyboardHook(Code: Integer; wParam : WPARAM;
 lParam : LPARAM): Longint; stdcall;
var
 Buffer : TEventMsg; // deklaracja struktury 
 Wnd : array[0..255] of char;

 procedure TranslateKey(Key : Byte);
 begin
  with MainForm do
  begin
   case Key of
    13: Memo.Lines.Add('');
    8: Memo.Text := Memo.Text + '[backspace]';
    27: Memo.Text := Memo.Text + '[esc]';
    else Memo.Text := Memo.Text + Chr(Key);
   end;
  end;
 end;

begin
 Result := 0; // wartość zwracana przez procedurę
 Buffer := PEventMsg(lParam)^; // uzyskanie danych poprzez odczytanie wskaźnika

 if Buffer.Message = WM_KEYDOWN then { dotyczy tylko komunikatu WM_KEYDOWN }
 begin
  GetWindowText(Buffer.hwnd, Wnd, SizeOf(Wnd)); // pobierz tekst aktywnego okna

 { jeżeli użytkownik zapisuje dane w innym oknie }
  if Wnd <> lpWnd then
  begin
   lpWnd := Wnd;
   MainForm.Memo.Clear; // wyczyść zawartość komponentu
  end;

  TranslateKey(Buffer.paramL);
 end;
end;

procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
{ załóż hooka }
 MainHook := SetWindowsHookEx(WH_JOURNALRECORD, KeyboardHook, hInstance, 0);
 if (MainHook = NULL) then
  raise Exception.Create('Błąd! Hook nie został założony!');
end;

procedure TMainForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 UnhookWindowsHookEx(MainHook);
end;

end.

nie działa. Ktoś wie czemu?

1

Wszyscy wiedzą że czasy starych systemów wymarły. W nowych UAC nie pozwoli na to:
https://blogs.msdn.microsoft.[...]s-with-access-denied-error-5/
Nie wiem co chcesz zrobić ale być może wystarczy Ci WH_KEYBOARD_LL (ten działa bez specjalnych uprawnień w nowych systemach) zamiast WH_JOURNALRECORD.

0

alternatywnie możesz korzystać z (GetKeyState):
https://msdn.microsoft.com/pl[...]esktop/ms646301(v=vs.85).aspx
https://msdn.microsoft.com/pl[...]esktop/ms646293(v=vs.85).aspx
i chyba nie trzeba uruchamiać programu jako admin. Wklejam te linki, bo może robisz program dla siebie i nie masz specjalnych wymagań.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0