Sprawdzenie z jakiego pliku korzysta obcy proces.

0

Witam
Aplikacja x otwiera jakiś plik dbf. W jaki sposób po uchwyceniu aplikacji mogę uzyskać informacje z jakiego pliku w danej chwili aplikacja korzysta

0

Jeżeli aplikacja nie korzysta z obsługi DDE ani nie podaje tej nazwy w pasku tytułowym, to spróbował bym wyciągnąć to z pamięci tegoż procesu. Ewentualnie injekcja dllki lub spoofnięcie, którejś z wykorzystywanych systemowych. A w samym kodzie hook na funkcje otwierania plików przez systemowe Open dialogi o ile tak otwiera się tam pliki. Można też próbować odczytać parametry z jakimi został wywołany proces. Ale może nie być tam pełnej ścieżki do pliku. Chociaż podejrzewam, że są pewnie jakieś funkcje, może nawet WinAPI. Skoro są watchery do sprawdzania zmian w katalogu. Ewentualnie pogoogluj pytając o rozwiązania, któruch mogą używać programy unlockujące dostęp do pliku czy katalogu.

EDIT: No niestety rozwiązania w drugą stronę czyli pid na podstawie nazwy pliku znajduje się od ręki. A w drugą stronę ciężko. O ile nikt nie doradzi nic lepszego ja przeszukiwał bym jednak pamięć procesu.

5

Wypociłem, częściowo znalazłem w Google jak pobrać listę otwartych plików na podstawie ścieżki i nazwy procesu, kod był testowany tylko na Delphi 7 więc nie wiem jak będzie działał na nowszych z Unicode ale to na pewno łatwo będzie dostosować gdyby coś:

uses PsApi;

const
 KERNEL32 = 'kernel32.dll';
 NTDLL  = 'NTDLL.dll';
 QUERY_FULL_PROCESS_IMAGE_NAME = 'QueryFullProcessImageNameA';
 NT_QUERY_SYSTEM_INFORMATION  = 'NtQuerySystemInformation';
 NT_QUERY_OBJECT        = 'NtQueryObject';

 STATUS_SUCCESS        = $000000;
 STATUS_BUFFER_OVERFLOW    = $80000005;
 STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH  = $C0000004;

 DefaultBUFFERSIZE       = $100000;
 SYSTEM_HANDLE_INFO      = $00000010;
 DUPLICATE_CLOSE_SOURCE    = $00000001;
 DUPLICATE_SAME_ACCESS     = $00000002;

type
 OBJECT_INFORMATION_CLASS = (ObjectBasicInformation,ObjectNameInformation,
    ObjectTypeInformation,ObjectAllTypesInformation,ObjectHandleInformation);

 SYSTEM_HANDLE = packed record
  uIdProcess: ULONG;
  ObjectType: UCHAR;
  Flags: UCHAR;
  Handle: Word;
  pObject: Pointer;
  GrantedAccess: ACCESS_MASK;
 end;

 PSYSTEM_HANDLE   = ^SYSTEM_HANDLE;
 SYSTEM_HANDLE_ARRAY = Array[0..0] of SYSTEM_HANDLE;
 PSYSTEM_HANDLE_ARRAY = ^SYSTEM_HANDLE_ARRAY;

 SYSTEM_HANDLE_INFORMATION = packed record
  uCount: ULONG;
  Handles: SYSTEM_HANDLE_ARRAY;
 end;

 PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION = ^SYSTEM_HANDLE_INFORMATION;

 UNICODE_STRING=packed record
  Length    :Word;
  MaximumLength:Word;
  Buffer    :PWideChar;
 end;

 OBJECT_NAME_INFORMATION = UNICODE_STRING;
 POBJECT_NAME_INFORMATION = ^OBJECT_NAME_INFORMATION;

 function QueryFullProcessImageName(hProcess: Thandle; dwFlags: DWORD;
    lpExeName: PChar; nSize: PDWORD): BOOL; stdcall; external KERNEL32
    name QUERY_FULL_PROCESS_IMAGE_NAME;
 function NtQuerySystemInformation(SystemInformationClass:DWORD;
    SystemInformation:pointer; SystemInformationLength:DWORD;
    ReturnLength:PDWORD):THandle; stdcall; external NTDLL name
    NT_QUERY_SYSTEM_INFORMATION;
 function NtQueryObject(ObjectHandle:cardinal;
    ObjectInformationClass:OBJECT_INFORMATION_CLASS; ObjectInformation:Pointer;
    Length:ULONG;ResultLength:PDWORD):THandle;stdcall; external NTDLL name
    NT_QUERY_OBJECT;

procedure EnumerateDevicePaths(const ADeviceNames, ADevicePaths: TStringList);
var
 drives   : array[0..4095] of Char;
 pdrive   : PChar;
 drive   : String;
 drive_path : array[0..4095] of Char;
 sdrive_path: String;
begin
 ADeviceNames.Clear;
 ADevicePaths.Clear;

 if GetLogicalDriveStrings(SizeOf(drives), drives) = 0 then
  Exit;

 pdrive := drives;
 while pdrive^ <> #0 do
 begin
  drive := Copy(pdrive, 0, 4);
  if drive <> '' then
  begin
   if drive[Length(drive)] = '\' then
    Delete(drive, Length(drive), 1);

   QueryDosDevice(PChar(drive), drive_path, SizeOf(drive_path));
   sdrive_path := drive_path;

   ADeviceNames.Add(drive);
   ADevicePaths.Add(sdrive_path);
  end;
  Inc(pdrive, 4);
 end;
end;

function GetProcessPathFromPID(const PID: Cardinal): string;
var
 hProcess: THandle;
 buff: array[0..MAX_PATH - 1] of Char;
 cSize: Cardinal;
begin
 result:= '';
 ZeroMemory(@buff, MAX_PATH);
 cSize:= SizeOf(buff);
 hProcess:= OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION or PROCESS_VM_READ, False, PID);
 if (hProcess <> INVALID_HANDLE_VALUE) then
 begin
  if QueryFullProcessImageName(hProcess, 0, buff, @cSize) then
   result:= buff;
  CloseHandle(hProcess);
 end;
end;

function GetObjectInfo(hObject:cardinal; objInfoClass:OBJECT_INFORMATION_CLASS):LPWSTR;
var
 pObjectInfo: POBJECT_NAME_INFORMATION;
 HDummy   :THandle;
 dwSize   :DWORD;
begin
 Result:=nil;
 dwSize:= sizeof(OBJECT_NAME_INFORMATION);
 pObjectInfo:= AllocMem(dwSize);
 HDummy:= NTQueryObject(hObject, objInfoClass, pObjectInfo, dwSize, @dwSize);

 if((HDummy = STATUS_BUFFER_OVERFLOW) or (HDummy = STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH)) then
 begin
  //ReallocMem(pObjectInfo, dwSize); //nie wiem czemu nie dziala trzeba zwolnic i od nowa alokowac :/
  FreeMem(pObjectInfo);
  pObjectInfo := AllocMem(dwSize);
  HDummy:= NTQueryObject(hObject, objInfoClass, pObjectInfo, dwSize, @dwSize);
 end;

 if((HDummy = STATUS_SUCCESS) and (pObjectInfo.Buffer <> nil)) then
 begin
  Result:= AllocMem(pObjectInfo.Length + sizeof(WCHAR));
  CopyMemory(result, pObjectInfo.Buffer, pObjectInfo.Length);
 end;
 FreeMem(pObjectInfo);
end;

procedure EnumerateOpenFiles(AFullProcessPath: string; const AFilesList: TStrings);
var
 pHandlesInfo: PSYSTEM_HANDLE_INFORMATION;
 pHandleInfo: PSYSTEM_HANDLE;
 slDeviceNames, slDevicePaths: TStringList;
 hProcess, hProcessDup: THandle;
 FileName: String;
 ResultLength: Cardinal;
 BufferSize: Cardinal;
 i, j: Integer;
begin
 AFilesList.Clear;
 slDeviceNames:= TStringList.Create;
 slDevicePaths:= TStringList.Create;
 try
  EnumerateDevicePaths(slDeviceNames, slDevicePaths);
  BufferSize:= DefaultBUFFERSIZE;
  pHandlesInfo:= AllocMem(BufferSize);
  try
   if NTQuerySystemInformation(Dword(SYSTEM_HANDLE_INFO), pHandlesInfo,
       BufferSize, @ResultLength) = STATUS_SUCCESS then
   begin
    for i:=0 to pHandlesInfo^.uCount -1 do
    begin
     pHandleInfo:= Pointer(Integer(@pHandlesInfo^.Handles) + i * SizeOf(SYSTEM_HANDLE));

     if (pHandleInfo^.ObjectType <> 28) or
        (pHandleInfo^.GrantedAccess = $0012019F) or
        (pHandleInfo^.GrantedAccess = $001A019F) or
        (pHandleInfo^.GrantedAccess = $00120189) then
      Continue;

     if SameText(AFullProcessPath,
         GetProcessPathFromPID(pHandlesInfo.Handles[i].uIdProcess)) then
     begin
      hProcess:= OpenProcess(PROCESS_DUP_HANDLE or PROCESS_QUERY_INFORMATION
         or PROCESS_VM_READ, False, pHandlesInfo.Handles[i].uIdProcess);
      if (hProcess <> INVALID_HANDLE_VALUE) then
      begin
       if DuplicateHandle(hProcess, pHandlesInfo.Handles[i].Handle,
         GetCurrentProcess(), @hProcessDup, STANDARD_RIGHTS_REQUIRED,
         False, DUPLICATE_SAME_ACCESS) then
       begin
        FileName:= GetObjectInfo(hProcessDup, ObjectNameInformation);
        CloseHandle(hProcessDup);

        for j:= 0 to slDevicePaths.Count - 1 do
         if Copy(FileName, 1, Length(slDevicePaths[j])) = slDevicePaths[j] then
         begin
          Delete(FileName, 1, Length(slDevicePaths[j]));
          FileName:= slDeviceNames[j] + FileName;
          break;
         end;

        if (Length(FileName) > 0) then
         AFilesList.Add(FileName);;
       end;
       CloseHandle(hProcess);
      end;
     end;
    end;
   end;
  finally
   FreeMem(pHandlesInfo, BufferSize);
  end;
 finally
  slDeviceNames.Free;
  slDevicePaths.Free;
 end;
end;

Przykład użycia:

EnumerateOpenFiles('c:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe', Memo1.Lines);

Uwaga: Część aplikacji choćby głupi notatnik z Windows nie trzyma cały otwartych plików a jedynie podczas odczytu i zapisu więc nie należy się tym sugerować że niby nie działa.

PS: Kod trochę taki niedbały, brak spójności formatowania i nazywania zmiennych ale jak pisałem część jest moja a część kopiuj/wklej z Google a nie chciało mi się tego poprawiać.

0

A Ci którzy mają starego, poczciwego XP, zamiast:

if QueryFullProcessImageName(hProcess, 0, buff, @cSize) then

niech użyją

if GetModuleFileNameEx(hProcess, 0, buff, cSize) > 0 then

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0