Jednoczesne nadanie kilku parametrów wielu komponentom

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-22 15:56
0

Czy jest to możliwe? Mam zestaw parametrów Width, Height, Left, Top, Font.Size, Font.Color i jeszcze kilka innych. One mają mieć określoną wartość, a więc mogę je zapisać do chociażby jako zmienne.
Do tego mam 3 Panele, które te parametry mają mieć takie same. Czy jest możliwość zrobienia tego jakoś automatycznie czy trzeba wszystko przepisywać?


Panel1.Width := PanelWidth;
Panel2.Width := PanelWidth;
Panel3.Width := PanelWidth;
Panel1.Left := PanelLeft;
...

Pozostało 580 znaków

2015-01-22 16:18
1

FindComponent w pętli.


Pozostało 580 znaków

2015-01-22 16:25
3

Możesz to zrobić np. tak:

type
 TForm1 = class(TForm)
 {..}
 private
  procedure SetPanelProps(AWidth, AHeight, AFontSize: Integer; AFontColor: TColor);
 end;

{..}

procedure TForm1.SetPanelProps(AWidth, AHeight, AFontSize: Integer; AFontColor: TColor);
var
 arrPanels: array [0 .. 2] of TPanel;
 intToken: Integer;
begin
 arrPanels[0] := Panel1;
 arrPanels[1] := Panel2;
 arrPanels[2] := Panel3;

 for intToken := Low(arrPanels) to High(arrPanels) do
  with arrPanels[intToken] do
  begin
   Width := AWidth;
   Height := AHeight;
   Font.Size := AFontSize;
   Font.Color := AFontColor;
  end;
end;

Taką metodę wystarczy wywołać w poniższy sposób:

SetPanelProps(100, 50, 14, clBlue);

A jeśli panele masz tak nazwane, jak w swoim przykładzie, to możesz też skorzystać z FindComponent i pominąć użycie macierzy:

procedure TForm1.SetPanelProps(AWidth, AHeight, AFontSize: Integer; AFontColor: TColor);
var
 intToken: Integer;
begin
 for intToken := 1 to 3 do
  with FindComponent(Format('Panel%d', [intToken])) as TPanel do
  begin
   Width := AWidth;
   Height := AHeight;
   Font.Size := AFontSize;
   Font.Color := AFontColor;
  end;
end;

Możesz też przekazać konkretne panele w parametrze metody, a informacje opakować sobie w rekord:

type
 TPanelInfo = record
  Width: Integer;
  Height: Integer;
  FontSize: Integer;
  FontColor: TColor;
 end;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Panel1: TPanel;
  Panel2: TPanel;
  Panel3: TPanel;
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  procedure SetPanelProps(APanelInfo: TPanelInfo; APanels: array of TPanel);
 end;

{..}

procedure TForm1.SetPanelProps(APanelInfo: TPanelInfo; APanels: array of TPanel);
var
 intToken: Integer;
begin
 for intToken := Low(APanels) to High(APanels) do
  with APanels[intToken] do
  begin
   Width := APanelInfo.Width;
   Height := APanelInfo.Height;
   Font.Size := APanelInfo.FontSize;
   Font.Color := APanelInfo.FontColor;
  end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 piNew: TPanelInfo;
begin
 piNew.Width := 100;
 piNew.Height := 50;
 piNew.FontSize := 14;
 piNew.FontColor := clBlue;

 SetPanelProps(piNew, [Panel1, Panel2, Panel3]);
end;

Pozostało 580 znaków

2015-01-27 14:14
0

Możesz też i tak:


type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  {...}
 private
  procedure SetPanelDefaultProps(const aPanel:TPanel); //domyslne, wspolne ustawienia dla TPanel
  procedure FindAndSetPanelDefaultProps(const aControl:TWinControl);
 public
  {...}
 end;

{...}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 FindAndSetPanelDefaultProps(self); //szukanie Panel'i zaczynamy od Formy; mozesz rowniez zaczac od innego componentu ktory jest na formie
end;

procedure TForm1.FindAndSetPanelDefaultProps(const aControl: TWinControl);
var i:integer;
begin
 //jak przekazany obiet to Panel to ustawiamy dla niego wartosci domyslne
 if aControl is (TPanel) then
 SetPanelDefaultProps(TPanel(aControl));

 //jak controlka to kontener(posiada controlki zagneizdzone) to szukamy czy tam nie ma w nim Panel'i
 for i:=0 to Pred(aControl.ControlCount) do
 if aControl.Controls[i] is TWinControl then
  FindAndSetPanelDefaultProps(TWinControl(aControl.Controls[i]));
end;

procedure TForm1.SetPanelDefaultProps(const aPanel: TPanel);
begin
 //tu wstawiasz to co chcesz ustawic dla Panel'i

 aPanel.Width:=20;
 aPanel.Left:=20;
 aPanel.Font.Color:=clRed;

end;

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0