Dopasowanie elispy - pomoc w implementacji

Odpowiedz Nowy wątek
2011-10-20 19:25
Progrmaistyczny Nowi
0

Cześć,
Próbuje bezskutecznie zaimplementować algorytm napisany w javie, służący do dopasowywania elipsy do zbioru zadanych punktów.

http://homepages.inf.ed.ac.uk[...]/LOCAL_COPIES/PILU1/demo.html - applet w javie
http://homepages.inf.ed.ac.uk[...]CAL_COPIES/PILU1/ElliFit.java - kod źrodłowy.

Poniżej wklejam moją własną implementację, która z jakichś powodów nie działa:

unit EllipseFit;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, Math, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Label5: TLabel;
  Label6: TLabel;
  Memo1: TMemo;
  Label7: TLabel;
  Label8: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 TDoubleM = array of array of Double;
 TDoubleV = array of Double;
 TPointsV = record
  x,y:integer;
 end;
var
 Form1: TForm1;

 ControlPoints: array of TPointsV;

implementation

{$R *.dfm}

procedure multMatrix(m,g,mg:TDoubleM);
var i,j,k:integer;
begin
 for i:=0 to 3 do
  for j:=0 to 1 do
   mg[i,j]:=0;

 for i:=0 to 3 do
  for j:=0 to 1 do
   for k:=0 to 3 do
    mg[i,j]:=mg[i,j] + (m[i,k]*g[k,j]);
end;

procedure rotate(a:TDoubleM; i,j,k,l:integer; tau,s:double);
var g,h:double;
begin
 g:=a[i,j];
 h:=a[k,l];
 a[i,j]:=g-s*(h+g*tau);
 a[k,l]:=h+s*(g-h*tau);
end;

procedure jacobi(a:TDoubleM; n:integer; d:TDoubleV; v:TDoubleM; nrot:integer);
var j,iq,ip,i,licz1,licz2:integer;
  tresh,theta,tau,t,sm,s,h,g,c:double;
  b,z:TDoubleV;
begin
 SetLength(b,n+1);
 SetLength(z,n+1);

 for ip:=1 to n do
 begin
  for iq:=1 to n do v[ip,iq]:=0;
  v[ip,ip]:=1;
 end;

 for ip:=1 to n do
 begin
  b[ip]:=d[ip];
  d[ip]:=a[ip,ip];
  z[ip]:=0;
 end;
 nrot:=0; licz1:=0; licz2:=0;
 for i:=1 to 50 do
 begin
  sm:=0;
  for ip:=1 to n-1 do
  begin
   for iq:=ip+1 to n do sm:=sm+abs(a[ip,iq]);
  end;
  if sm=0 then
  begin
   licz1:=licz1+1;
   Form1.Label7.Caption:='N '+inttostr(licz1);
  end else begin
   licz2:=licz2+1;
   Form1.Label8.Caption:='T '+inttostr(licz2);
  end;
  if (i<4) then tresh:=0.2*sm/(n*n) else tresh:=0;
  for ip:=1 to n-1 do
  begin
   for iq:=ip+1 to n do
   begin
    g:=100*abs(a[ip,iq]);
    if (i>4)and(abs(d[ip])+g = abs(d[ip]))and(abs(d[iq])+g = abs(d[iq])) then
     a[ip,iq]:=0
    else if abs(a[ip,iq]) > tresh then
    begin
     h:=d[iq]-d[ip];
     if (abs(h)+g = abs(h)) then t:=(a[ip,iq])/h
     else begin
      theta:=0.5*h/(a[ip,iq]);
      t:=1/(abs(theta)+sqrt(1+sqr(theta)));
      if (theta < 0) then t:= -t;
     end;
     c:=1/sqrt(1+sqr(t));
     s:=t*c;
     tau:=s/(1+c);
     h:=t*a[ip,iq];
     z[ip]:=z[ip] - h;
     z[iq]:=z[iq] + h;
     d[ip]:=d[ip] - h;
     d[iq]:=d[iq] + h;
     a[ip,iq]:=0;
     for j:=1 to ip-1 do rotate(a,j,ip,j,iq,tau,s);
     for j:=ip+1 to iq-1 do rotate(a,ip,j,j,iq,tau,s);
     for j:=iq+1 to n do rotate(a,ip,j,iq,j,tau,s);
     for j:=1 to n do rotate(v,j,ip,j,iq,tau,s);
     nrot:=nrot+1;
    end;
   end;
  end;
  for ip:=1 to n do
  begin
   b[ip]:=b[ip] + z[ip];
   d[ip]:=b[ip];
   z[ip]:=0;
  end;
 end;

 b:=Nil;
 z:=Nil;
end;

procedure choldc(a:TDoubleM; n:integer; l:TDoubleM);
var i,j,k:integer;
  sum:double;
  p:TDoubleV;
begin
 SetLength(p,n+1);

 for i:=1 to n do
 begin
  for j:=i to n do
  begin
   sum:=a[i,j];
   k:=i-1;
   while k >= 1 do
   begin
    sum:=sum - a[i,k]*a[j,k];
    k:=k-1;
   end;
   if i=j then
   begin
    if sum <= 0 then
    else p[i]:=sqrt(sum);
   end else
    a[j,i]:=sum/p[i];
  end;
 end;
 for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
   if i=j then l[i,i]:=p[i]
   else begin
    l[j,i]:=a[j,i];
    l[i,j]:=0;
   end;

 p:=Nil;
end;

function inverse(TB,InvB:TDoubleM; N:integer):integer;
var k,i,j,p,q:integer;
  mult,D,temp,maxpivot,eps:double;
  npivot:integer;

  B,A,C:TDoubleM;
begin
 eps:=10e-20;
 SetLength(B,N+1,N+2);
 SetLength(A,N+1,2*N+2);
 SetLength(C,N+1,N+1);

 for k:=1 to N do
  for j:=1 to N do B[k,j]:=TB[k,j];

 for k:=1 to N do
 begin
  for j:=1 to N+1 do A[k,j]:=B[k,j];
  for j:=N+2 to 2*N+1 do A[k,j]:=0;
  A[k,k-1+N+2]:=1;
 end;
 for k:=1 to N do
 begin
  maxpivot:=abs(A[k,k]);
  npivot:=k;
  for i:=k to N do
   if (maxpivot < abs(A[i,k])) then
   begin
    maxpivot:=abs(A[i,k]);
    npivot:=i;
   end;
   if maxpivot > eps then
   begin
    if npivot = k then
     for j:=k to 2*N+1 do
     begin
      temp:=A[npivot,j];
      A[npivot,j]:=A[k,j];
      A[k,j]:=temp;
     end;
    D:=A[k,k];
    for j:=2*N+1 downto k do A[k,j]:=A[k,j]/D;
    for i:=1 to N do
    begin
     if i<>k then
     begin
      mult:=A[i,k];
      for j:=2*N+1 downto k do A[i,j]:=A[i,j]-mult*A[k,j];
     end;
    end;
   end else Result:=-1;
 end;

 p:=1;
 for k:=1 to N do
 begin
  q:=1;
  for j:=N+2 to 2*N+1 do
  begin
   InvB[p,q]:=A[k,j];
   q:=q+1;
  end;
  p:=p+1;
 end;
 Result:=0;

 A:=Nil; B:=Nil; C:=Nil;
end;

procedure AperB(_A,_B,_res:TDoubleM; _righA,_colA,_righB,_colB:integer);
var p,q,l:integer;
begin
 for p:=1 to _righA do
  for q:=1 to _colB do
  begin
   _res[p,q]:=0;
   for l:=1 to _colA do _res[p,q]:=_res[p,q]+_A[p,l]*_B[l,q];
  end;
end;

procedure A_TperB(_A,_B,_res:TDoubleM; _righA,_colA,_righB,_colB:integer);
var p,q,l:integer;
begin
 for p:=1 to _colA do
  for q:=1 to _colB do
  begin
   _res[p,q]:=0;
   for l:=1 to _righA do _res[p,q]:=_res[p,q]+_A[l,p]*_B[l,q];
  end;
end;

procedure AperB_T(_A,_B,_res:TDoubleM; _righA,_colA,_righB,_colB:integer);
var p,q,l:integer;
begin
 for p:=1 to _colA do
  for q:=1 to _colB do
  begin
   _res[p,q]:=0;
   for l:=1 to _righA do _res[p,q]:=_res[p,q]+_A[p,l]*_B[q,l];
  end;
end;

procedure draw_conic(pvec:TDoubleV; nptsk:integer; points:TDoubleM);
var npts:integer;
  u,Aiu,L,B,Xpos,Xneg,ss1,ss2:TDoubleM;
  lambda:TDoubleV;
  uAiu,A,Ai,Aib,bs,r1:TDoubleM;

  pi,theta,kk:double;
  i,j:integer;

  Ao,Ax,Ay,Axx,Ayy,Axy:double;
begin
 SetLength(u,3,npts+1);
 SetLength(Aiu,3,npts+1);
 SetLength(L,3,npts+1);
 SetLength(B,3,npts+1);
 SetLength(Xpos,3,npts+1);
 SetLength(Xneg,3,npts+1);
 SetLength(ss1,3,npts+1);
 SetLength(ss2,3,npts+1);
 SetLength(lambda,npts+1);
 SetLength(uAiu,3,npts+1);
 SetLength(A,3,3);
 SetLength(Ai,3,3);
 SetLength(Aib,3,2);
 SetLength(bs,3,2);
 SetLength(r1,2,2);

 pi:=3.14781;
 npts:=round(nptsk/2);

 Ao:=pvec[6];
 Ax:=pvec[4];
 Ay:=pvec[5];
 Axx:=pvec[1];
 Ayy:=pvec[3];
 Axy:=pvec[2];

 A[1,1]:=Axx; A[1,2]:=Axy/2;
 A[2,1]:=Axy/2; A[2,2]:=Ayy;
 b[1,1]:=Ax; b[2,1]:=Ay;

 theta:=0;
 for i:=1 to npts do
 begin
  u[1,i]:=cos(theta);
  u[2,i]:=sin(theta);
  theta:=theta + pi/npts;
 end;

 inverse(A,Ai,2);

 AperB(Ai,bs,Aib,2,2,2,1);
 A_TperB(bs,Aib,r1,2,1,2,1);
 r1[1,1]:=r1[1,1] - 4*Ao;

 AperB(Ai,u,Aiu,2,2,2,npts);
 for i:=1 to 2 do
  for j:=1 to npts do uAiu[i,j]:=u[i,j]*Aiu[i,j];

 for j:=1 to npts do
 begin
  kk:=r1[1,1]/(uAiu[1,j]+uAiu[2,j]);
  if (kk >= 0) then
   lambda[j]:=sqrt(kk)
  else
   lambda[j]:= -1;
 end;

 for j:=1 to npts do
 begin
  L[1,j]:=L[2,j];
  L[2,j]:=lambda[j];
 end;
 for j:=1 to npts do
 begin
  B[1,j]:=bs[1,1];
  B[2,j]:=bs[2,1];
 end;

 for j:=1 to npts do
 begin
  ss1[1,j]:=0.5*(L[1,j]*u[1,j]-B[1,j]);
  ss1[2,j]:=0.5*(L[2,j]*u[2,j]-B[2,j]);
  ss2[1,j]:=0.5*(-L[1,j]*u[1,j]-B[1,j]);
  ss2[2,j]:=0.5*(-L[2,j]*u[2,j]-B[2,j]);
 end;

 AperB(Ai,ss1,Xpos,2,2,2,npts);
 AperB(Ai,ss2,Xneg,2,2,2,npts);

 for j:=1 to npts do
 begin
  if lambda[j]=-1 then
  begin
   points[1,j]:=-1;
   points[2,j]:=-1;
   points[1,j+npts]:=-1;
   points[2,j+npts]:=-1
  end else begin
   points[1,j]:= Xpos[1,j];
   points[2,j]:= Xpos[2,j];
   points[1,j+npts]:= Xneg[1,j];
   points[2,j+npts]:= Xneg[2,j];
  end;
 end;

 u:=Nil; Aiu:=Nil; L:=Nil; B:=Nil; Xpos:=Nil; Xneg:=Nil; ss1:=Nil; ss2:=Nil;
 lambda:=Nil; uAiu:=Nil; A:=Nil; Ai:=Nil; Aib:=Nil; bs:=Nil; r1:=Nil;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var np,i,j,k:integer;
  D,S,Constr,temp,L,C,invL,V,sol,XY:TDoubleM;
  ds,pvec:TDoubleV;
  tx,ty,mod1,zero,minev:double;
  nrot,npts,solind:integer;
begin
 np:=10;
 nrot:=0;
 npts:=50;

 SetLength(D,np+1,7);
 SetLength(S,7,7);
 SetLength(Constr,7,7);
 SetLength(temp,7,7);
 SetLength(L,7,7);
 SetLength(C,7,7);
 SetLength(invL,7,7);
 SetLength(ds,7);
 SetLength(V,7,7);
 SetLength(sol,7,7);
 SetLength(XY,3,npts+1);
 SetLength(pvec,7);

 Constr[1,3]:=-2;
 Constr[2,2]:=1;
 Constr[3,1]:=-2;

 randomize;
 for i:=1 to np do
 begin
  tx:=random(10)-random(10);//ControlPoints[i-1].x;
  ty:=random(10)-random(10);//ControlPoints[i-1].y;
  D[i,1]:=sqr(tx);
  D[i,2]:=tx*ty;
  D[i,3]:=sqr(ty);
  D[i,4]:=tx;
  D[i,5]:=ty;
  D[i,6]:=1;
 end;

 A_TperB(D,D,S,np,6,np,6);
 choldc(S,6,L);

 Form1.Memo1.Clear; k:=1;
 for i:=0 to 6 do
  for j:=0 to 6 do
  begin
   Form1.Memo1.Lines.Add('');
   Form1.Memo1.Lines[k]:=floattostr(Constr[j,i]);
   k:=k+1;
  end;

 inverse(L,invL,6);
 AperB_T(Constr,invL,temp,6,6,6,6);
 AperB(invL,temp,C,6,6,6,6);
 jacobi(C,6,ds,V,nrot);
 A_TperB(invL,V,sol,6,6,6,6);

 for j:=1 to 6 do
 begin
  mod1:=0;
  for i:=1 to 6 do mod1:=mod1+sol[i,j]*sol[i,j];
  for i:=1 to 6 do sol[i,j]:=sqrt(mod1);
 end;

 zero:=10e-20;
 minev:=10e+20;
 solind:=0;
 for i:=1 to 6 do
  if (ds[i]<0)and(abs(ds[i])>zero) then solind:=1;

 for j:=1 to 6 do
  pvec[j]:=sol[j,solind];

 Form1.Label1.Caption:=FloattoStr(pvec[1]);
 Form1.Label2.Caption:=FloattoStr(pvec[2]);
 Form1.Label3.Caption:=FloattoStr(pvec[3]);
 Form1.Label4.Caption:=FloattoStr(pvec[4]);
 Form1.Label5.Caption:=FloattoStr(pvec[5]);
 Form1.Label6.Caption:=FloattoStr(pvec[6]);

 D:=Nil; S:=Nil; Constr:=Nil; temp:=Nil; L:=Nil; C:=Nil; invL:=Nil;
 ds:=Nil; V:=Nil; sol:=Nil; XY:=Nil; pvec:=Nil;
end;

end.

Generalnie dużo tego nie ma, i jeśli ktoś chciałby samemu spróbować napisać ten algorytm na podstawie podanych powyżej źródeł to byłbym bardzo wdzięczny. Myślę, że taki algorytm przyda się wielu osobom, więc dobrze by było aby w sieci taki kod był dostępny :-)

Serdecznie pozdrawiam.

Pozostało 580 znaków

2011-10-21 10:14
0

sprawdź czy poszczególne funkcje (jacobi, inverse, multMatrix) zwracają te same wartości dla tych samych danych w javie i delphi.

zlokalizuj problem, nie poprzestawaj na jedynie „nie działa”.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0