Proble z thread wraz z urldownload

0

witam, pisze aplikacje która ma siągać pliki z internetu z podanego url oraz nazwy pliku do zapisu. Wszytko to robię na thread ale coś nie działa jak trzeba. Plik się sciąga ale po wyjsciu z thread, aplikacja się zacina i nie można utworzyć kolejnego threadu i wyskakuje błąd w stylu 'EaccessViolation at adress 00401cfe in module applikacja.exe' . Podaje kod threadu... może mi ktoś pomoże jak zrobić poprawnie ściąge plików na thread... Pozdrawiam i z góry dzięki.


function GetInetFile ( fileURL, FileName: String): boolean;
const BufferSize = 1024;
var
 hSession, hURL: HInternet;
 Buffer: array[1..BufferSize] of Byte;
 BufferLen: DWORD;
 f: File;
 sAppName: string;
begin
Result:=False;
 sAppName := ExtractFileName(Application.ExeName);
 hSession := InternetOpen(PChar(sAppName),
        INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG,
        nil, nil, 0);
 try
 hURL := InternetOpenURL(hSession,
      PChar(fileURL),
      nil,0,0,0);
 try
  AssignFile(f, FileName);
  Rewrite(f,1);
  repeat
  InternetReadFile(hURL, @Buffer, SizeOf(Buffer), BufferLen);
  BlockWrite(f, Buffer, BufferLen)
  until BufferLen = 0;
  CloseFile(f);
  Result:=True;
 finally
  InternetCloseHandle(hURL)
 end
 finally
 InternetCloseHandle(hSession)
 end
end;

   //http://kamil.barlinek.biz/altcmd/altcmd_setup.exe
procedure UrlDownloadThread (Thread: TThread); //(const URL: String; FileName: String; gMode : boolean ; Uid: cardinal );

var
 Buffer : array[1..1024] of Byte; // bufor zawierający ściągnięty fragment pliku
 hSession, hURL : HINTERNET;
 dwRead : DWORD; // ilość odczytanych danych
 dwSize : DWORD; // rozmiar pliku
 dwSizeD : DWORD; // sciagniety rozmiar pliku
 F : File;
 pBuf : Pointer;
 dwBufLen : DWORD;
 dwIndex : DWORD;
 TotalRead : Integer;
 //
 Terminated: boolean;
  Socket1: TServerSocket;
 CmdBuffer: TMemoryStream;
 Header: urlh;
  Done : boolean;
  ss: string ;
begin
  Terminated := False;
  Done := false ;
  //http://download.speedbit.com/dap90.exe//

  Socket1 := TServerSocket(Thread.Data);
  CmdBuffer := TMemoryStream(Socket1.Socket.Data);

 // CmdBuffer := TMemoryStream(Thread.Data);
  CmdBuffer.Position := 0;
  CmdBuffer.ReadBuffer(Header, SizeOf(urlh));

 if (( Header.url_source = '' ) or (Header.url_file = '' )) then Done:= true;

   ss := 'URL not download.' ;

 while ( (not Terminated) and (not Done ) ) do
 begin
  Thread.Lock;
  try
   Terminated := Thread.Terminated;
  finally
   Thread.Unlock;
  end;
  if Terminated then Break;
  Sleep(100);

  try

  try
  if GetInetFile ( Header.url_source , Header.url_file ) then
  begin
    ss := 'URL Download succesful!' ;
  end
  else
  begin
    ss := 'URL Error while downloading.' ;
  end;
  except
  end;

   finally

    Done := true ;
    Terminated := true ;

    Thread.Lock;

      if Header.url_mode then
        Form1.gSendMsg(Header.url_uid, 95,ss,'1')
       else
        SendMsgThr(Socket1, 95, ss);

       Thread.Unlock;

   end; //finaly

 end; //while

 CmdBuffer.Free;
 Thread.Free;

end;

// tu jest kod tworzenia threadu --------------------------------

       Header2.url_source := url;
       Header2.url_file := filepath ;
       Header2.url_mode := false ;
       Header2.url_uid := 0;

          CmdBuffer := TMemoryStream.Create;
          CmdBuffer.WriteBuffer(Header2, SizeOf(urlh));
          UrlDownload := TThread.Create(@UrlDownloadThread, CREATE_SUSPENDED);
          // UrlDownload.Data := CmdBuffer;// Socket;
          ServerSocket1.Socket.Data := CmdBuffer ;
          UrlDownload.Data := ServerSocket1 ;//CmdBuffer;// Socket;

          ResumeThread(UrlDownload.ThreadHandle);
//----------------------------------------------------------
0

podaj CAŁY kod klasy wątku

0

to co podalem wczesniej jest w tform1, a tu podaje kod threadu z pliku uThread.pas.
tworzenie threadu jest robione z procedury tform1.createNewtread ( url , filepath... )
tak jak wczesniej podalem :

Header2.url_source := url;
Header2.url_file := filepath ;
Header2.url_mode := false ;
Header2.url_uid := 0;
....


unit uThread;

interface

uses Windows;

type
 TThread = class;

 TThreadProcedure = procedure(Thread: TThread);

 TSynchronizeProcedure = procedure;

 TThread = class
 private
  FThreadHandle: longword;
  FThreadID: longword;
  FExitCode: longword;
  FTerminated: boolean;
  FExecute: TThreadProcedure;
  FData: pointer;
 protected
 public
  constructor Create(ThreadProcedure: TThreadProcedure; CreationFlags: Cardinal);
  destructor Destroy; override;
  procedure Synchronize(Synchronize: TSynchronizeProcedure);
  procedure Lock;
  procedure Unlock;
  property Terminated: boolean read FTerminated write FTerminated;
  property ThreadHandle: longword read FThreadHandle;
  property ThreadID: longword read FThreadID;
  property ExitCode: longword read FExitCode;
  property Data: pointer read FData write FData;
 end;

implementation

var
 ThreadLock: TRTLCriticalSection;

procedure ThreadWrapper(Thread: TThread);
var
 ExitCode: dword;
begin
 Thread.FTerminated := False;
 try
  Thread.FExecute(Thread);
 finally
  GetExitCodeThread(Thread.FThreadHandle, ExitCode);
  Thread.FExitCode := ExitCode;
  Thread.FTerminated := True;
  ExitThread(ExitCode);
 end;
end;

constructor TThread.Create(ThreadProcedure: TThreadProcedure; CreationFlags: Cardinal);
begin
 inherited Create;
 FExitCode := 0;
 FExecute := ThreadProcedure;
 FThreadHandle := BeginThread(nil, 0, @ThreadWrapper, Pointer(Self), CreationFlags, FThreadID);
end;

destructor TThread.Destroy;
begin
 inherited;
 CloseHandle(FThreadHandle);
end;

procedure TThread.Synchronize(Synchronize: TSynchronizeProcedure);
begin
 EnterCriticalSection(ThreadLock);
 try
  Synchronize;
 finally
  LeaveCriticalSection(ThreadLock);
 end;
end;

procedure TThread.Lock;
begin
 EnterCriticalSection(ThreadLock);
end;

procedure TThread.Unlock;
begin
 LeaveCriticalSection(ThreadLock);
end;

initialization
 InitializeCriticalSection(ThreadLock);

finalization
 DeleteCriticalSection(ThreadLock);

end.
0

wytłumacz mi, tak jakbyś do noba to mówił - dlaczego nie weźmiesz klasy TThread i nie zrobisz tego po ludzku albo jak już bardzo chcesz to nie zrobisz BeginThread(.., TU_PROCEDURA_KTORA_BEDZIE_URUCHAMIANA_W_OSOBNYM_WATKU,..), ew. nie skorzystasz z jakichś gotowych rozwiązań (np. OmniThreadLibrary) tylko kombinujesz z jakimiś dziwnymi konstrukcjami, które ani nie są łatwe do debugowania a i jak widać nie działają za dobrze

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0