Drag&Drop. Zamiana miejscami komponentów.

0

Pochwalony.
Aktualnie piszę aplikację, w której chciałbym umożliwić użytkownikowi przesuwanie komponentów na formie.
Obsługę D&D, oraz zapisywanie i przywracanie pozycji/rozmiaru już napisałem.

Chciałbym dodać tylko zamienianie się miejscami.
Na przykład mam taką formę:
user image
Teraz, gdy użytkownik zechce przeciągnąć GroupBox3 w miejsce GroupBox1, ten ostatni powinien zająć miejsce komponentu, który zacząłem przeciągać:
user image
I tak ze wszystkimi komponentami GroupBox...

Oto mój obecny kod do obsługi D&D:


var
   inReposition : boolean;
   oldPos, newPos : TPoint;

procedure TMainfrm.ControlMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
  if
   (Sender is TWinControl) then
 begin
  inReposition:=True;
  SetCapture(TWinControl(Sender).Handle);
  GetCursorPos(oldPos);
 end;
end;

procedure TMainfrm.ControlMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
 if inReposition then
 begin
  with TWinControl(Sender) do
  begin
   GetCursorPos(newPos);
    Screen.Cursor := crSize;
    Left := Left - oldPos.X + newPos.X;
    Top := Top - oldPos.Y + newPos.Y;
    oldPos := newPos;
   end;
  end;
 end;

procedure TMainfrm.ControlMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
   if inReposition then
 begin
  Screen.Cursor := crDefault;
  ReleaseCapture;
  inReposition := False;
 end;
end;

Oraz procedura zapisując w OnClose aktualną pozycję komponentów:

procedure TMainfrm.ZapiszPozycje;
var
  INI : TIniFile;
  ilosc : integer;
  ctrl : TControl;
begin
  INI := TIniFile.Create(ChangeFileExt(Application.ExeName,'.ini')) ;
  try
   for ilosc := 0 to -1 + Self.ComponentCount do
   begin
    if Components[ilosc] is TControl then
    begin
     ctrl := TControl(Components[ilosc]) ;
     INI.WriteInteger(ctrl.Name,'Top',ctrl.Top) ;
     INI.WriteInteger(ctrl.Name,'Left',ctrl.Left) ;
     INI.WriteInteger(ctrl.Name,'Width',ctrl.Width) ;
     INI.WriteInteger(ctrl.Name,'Height',ctrl.Height) ;
    end;
   end;
  finally
   INI.Free ;
  end;
end;

Ktoś z Was ma jakieś pomysły/sugestie?

Pozdrawiam

0

może klik myszą + jakiś tajny szhift - zaznacza jakieś panele - dwa na przykład, następnie program kulturalnie pyta czy zamienić owe miejscami... i spokojnie działasz dalej. Bo problem może się pojawić, jak zasłonisz np kilka paneli podczas przeciągania innego, puszczasz, a tam się podmienia na nie ten co user sobie wymyślił.

0

Bardziej myślałem nad pobraniem pozycji (przykładowego) GroupBoxa, na który najechaliśmy innym, i potem zamiana ich miejscami na pdst pozycji.
Co do zasłaniania. To chyba nie będzie to problem.
Można pobrać położenie kursora podczas upuszczania i sprawdzić, czy w tym miejscu znajduje się jakiś inny komponent, który powinien obrać położenie upuszczanego komponentu..
Ale to tylko teoretyczne dywagacje...
Dzięki za sugestie...

0

zrobione w lazarusie ale powinno w delphi działać.

unit Unit1; 

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls,
 ExtCtrls, Windows;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  GroupBox1: TGroupBox;
  GroupBox2: TGroupBox;
  GroupBox3: TGroupBox;
  GroupBox4: TGroupBox;
  Shape1: TShape;
  Shape2: TShape;
  Shape3: TShape;
  Shape4: TShape;
  procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end; 

var
 Form1: TForm1; 

implementation

{$R *.lfm}

var
 inReposition : boolean;
 oldPos, newPos : TPoint;
 oldleft, oldtop : Integer;

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 if (Sender is TWinControl) then
 begin
  oldleft:=TWinControl(Sender).Left;
  oldtop:=TWinControl(Sender).Top;
  inReposition:=True;
  SetCapture(TWinControl(Sender).Handle);
  GetCursorPos(oldPos);
 end;
end;

procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
 if inReposition then
 begin
  with TWinControl(Sender) do
  begin
   GetCursorPos(newPos);
   Screen.Cursor := crSize;
   Left := Left - oldPos.X + newPos.X;
   Top := Top - oldPos.Y + newPos.Y;
   oldPos := newPos;
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.FormMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
 i: Integer;
begin
 if inReposition then
 begin
  Screen.Cursor := crDefault;
  inReposition:=False;
  ReleaseCapture;
  for i:=0 to TWinControl(Form1).ControlCount-1 do
  begin
   if (TWinControl(sender)<>TWinControl(Form1).Controls[i]) and
     (TWinControl(sender).left >= TWinControl(Form1).Controls[i].Left) and
     (TWinControl(sender).left <=TWinControl(Form1).Controls[i].Left+TWinControl(Form1).Controls[i].Width) and
     (TWinControl(sender).Top >= TWinControl(Form1).Controls[i].Top) and
     (TWinControl(sender).Top <=TWinControl(Form1).Controls[i].Top+TWinControl(Form1).Controls[i].Height) then //można wyłapać wszystkie rogi a nie tylko pewy górny
   begin
    TWinControl(Sender).Left:=TWinControl(Form1).Controls[i].Left;
    TWinControl(Sender).Top:=TWinControl(Form1).Controls[i].Top;
    TWinControl(Form1).Controls[i].Left:=oldleft;
    TWinControl(Form1).Controls[i].Top:=oldtop;
    break;
   end;
  end;
 end;
end;

end.    
0

Dziękuję, działa. Teraz muszę tylko obmyślić plan dokładności, płynności, etc...
I można implementować.

Dzięki.

0

jesli stac Cie w projekcie na platne komponenty polecam layout control firmy developer express

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0