Pomoc w programie "Gra w oczko'

0

Mam za zadanie zrobić prostą grę w oczko.Nie wiem jak napisać aby sumowało mi punkty i wyświetlało je w label4 (w label3 wyświetla wylosowane punkty).
Proszę o pomoc.
Z góry dzięki

Kod programu:

unit oczko;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Menus;

type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Label4: TLabel;
MainMenu1: TMainMenu;
Plik1: TMenuItem;
Pomoc1: TMenuItem;
Oprogramie1: TMenuItem;
Zasady1: TMenuItem;
Zakocz1: TMenuItem;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Zakocz1Click(Sender: TObject);
procedure Oprogramie1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
i,j,k,gprzetwornik:integer;

gTalia:array[1..52] of integer;

gTalia1:array[1..13]of integer;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin

usuma:=0;

randomize;
for i:=1 to 13 do
gtalia1[i]:=0;
i:=0;
while i<52 do
begin

gprzetwornik:= random (13) + 1;
if gtalia1[gprzetwornik] <> 4 then
begin
i:=i+1;
gtalia1[gprzetwornik]:=gtalia1[gprzetwornik] + 1;
case gprzetwornik of
11: gprzetwornik:=2;
12: gprzetwornik:=3;
13: gprzetwornik:=4;
1: gprzetwornik:=11;
end;
gtalia[i]:=gprzetwornik;
end;
if (i mod 13 = 0) and (i>0) then
begin

label3.Caption:=inttostr(gtalia[i]);

end;

end;

end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
label3.caption:='';

end;

procedure TForm1.Zakocz1Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;

procedure TForm1.Oprogramie1Click(Sender: TObject);
begin
messagebox(0, 'Gra w oczko v1.0', 'Gra w oczko', 0);
end;

end.

0

Nie wiem jak napisać aby sumowało mi punkty i wyświetlało je w label4

sumuje się punkty w ten sposób:

Suma:= Suma+LiczbaWylosowana;   // suma powinna być zmienną globalną
Label4.Caption:= IntToStr(Suma);
0

po wstawieniu tego co napisałeś zlicza coś, ale nie poprawnie, wyniki są za duże

0

Ja napisałem kiedyś coś takiego, jest obsługa języków i karty są tworzone dunamicznie i pokazywane
przy użyciu komponentu TCard z torry, przenalizuj sobie kod, może się Tobie to do czegoś przyda, bo
w Twoim źródłe niechlunie wklejonym bez formatowania i w złe tagi widzę tylko jakieś sprawdzanie z
reszy z dzielenia przez 13, może nie znam zasad oczka zbyt dobrze, ale po co takie sprawdzenie, to
nie mam pojęcia. Kod pod poniższym linkiem bez problemów skompilujesz w Delphi 7 lub nowszym.
http://www.speedyshare.com/files/22220861/blackjack.rar

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1