Drag&Drop plików w Windows 7/Vista

Odpowiedz Nowy wątek
Opi
2009-09-20 09:59
Opi

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Używam komponentu TFileDropper do pobierania (przeciągania) plików (do okna).
Jednak na systemie Windows 7 on już nie działa :/

Podejrzewam problem w procedurze: procedure TFileDropper.DropFile(Drop: HDROP);

unit Dropper;

{ TFileDropper                 }
{ Copyright ©1999 Lloyd Kinsella Software.   }

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 ShellApi;

type
 TOnDrop = procedure (Sender: TObject; Filename: string) of object;

type
 TFileDropper = class(TComponent)
 private
  FWndProcInstance: Pointer;
  FDefProc: LongInt;
  FDropSite: TWinControl;
  FOnDrop: TOnDrop;
  Finish: Boolean;
  FAllowDir: Boolean;
  FSubFolder: Boolean;
  Lista: TstringList;
  procedure WndProc(var Message: TMessage);
  procedure DropFile(Drop: HDROP);
  procedure Add(Path: string);
  procedure AddFolder(Path: string);
  function IsDirectory(Path: string): Boolean;
 protected
  function GetVersion: string;
  procedure SetVersion(NewVersion: string);
  procedure Loaded; override;
 public
  constructor Create(AOwner: TComponent); override;
  destructor Destroy; override;
 published
  property Wersja : string read GetVersion write SetVersion;
  property DropSite: TWinControl read FDropSite write FDropSite;
  property OnDrop: TOnDrop read FOnDrop write FOnDrop;
  property AllowDir: Boolean read FAllowDir write FAllowDir;
  property SubFolders: Boolean read FSubFolder write FSubFolder;
  property Finished: Boolean read Finish write Finish;
 end;

procedure Register;

implementation

constructor TFileDropper.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);

 FAllowDir := False;
 FSubFolder := False;
 Finish   := True;
 Lista   := TstringList.Create;
end;

destructor TFileDropper.Destroy;
begin
 inherited Destroy;

 Lista.Free;
end;

function TFileDropper.GetVersion: string;
begin
 Result := 'FileDropper 1.1 (03.2006)';
end;

procedure TFileDropper.SetVersion(NewVersion: string);
begin
 NewVersion := GetVersion;
end;

procedure TFileDropper.WndProc(var Message: TMessage);
begin
 if Message.Msg = WM_DROPFILES then
  begin
  DropFile(Message.WParam);
  Message.Result := 0;
  end
 else Message.Result := CallWindowProc(Pointer(FDefProc),FDropSite.Handle, Message.Msg, Message.WParam, Message.LParam);
end;

procedure TFileDropper.Loaded;
var
 Wnd: HWND;
begin
 inherited Loaded;

 if not (csDesigning in ComponentState) and (FDropSite <> nil) then
  begin
  Wnd := FDropSite.Handle;
  FWndProcInstance := Classes.MakeObjectInstance(WndProc);
  FDefProc := SetWindowLong(Wnd,GWL_WNDPROC,LongInt(FWndProcInstance));
  DragAcceptFiles(Wnd, True);
  end;
end;

procedure TFileDropper.DropFile(Drop: HDROP);
var
 i, NumFiles: Integer;
 lpszFileName: array [0..255] of Char;
begin
 Finish := False;
 NumFiles := DragQueryFile(Drop,0,nil,0);
 for i := 0 to NumFiles - 1 do
  begin
  DragQueryFile(Drop,I,lpszFileName,SizeOf(lpszFileName));
  Add(StrPas(lpszFileName));
  Lista.Add(lpszFileName);
  if i = NumFiles-2 then Finish := True;
  end;

 DragFinish(Drop);
end;

function TFileDropper.IsDirectory(Path: string): Boolean;
begin
 Result := ((FileGetAttr(Path) and faDirectory) = 0);
end;

procedure TFileDropper.AddFolder(Path: string);
var
 i: Integer;
 SR: TSearchRec;
begin
 i := FindFirst(Path + '\*.*', faAnyFile, SR);
 while i = 0 do
  begin
  if ((SR.Name[1] <> '.') and (SR.Name[1] <> '..')) then
   begin
    if not IsDirectory(Path + '\' + SR.Name) then
     begin
     if not Lista.IndexOf(Path) > -1 then
      if Assigned(FOnDrop) then FOnDrop(Self,Path + '\' + SR.Name);
     end
    else
    if FSubFolder then
     if not Lista.IndexOf(Path) > -1 then AddFolder(Path + '\' + SR.Name);
   end;
  i := FindNext(SR);
  end;
 FindClose(SR);
end;

procedure TFileDropper.Add(Path: string);
begin
 if not IsDirectory(Path) then
  begin
  if not Lista.IndexOf(Path) > -1 then
   if Assigned(FOnDrop) then FOnDrop(Self, Path);
  end
 else
 if AllowDir then AddFolder(Path);
end;

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('Dropper', [TFileDropper]);
end;

end.

Pozostało 580 znaków

Opi
2009-09-20 10:35
Opi

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

No ładnie.... nawet ten kod nie działa na Windows 7 :/

Co to się porobiło.... jak to poprawić. NIKT NIE WIE ?

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, Shellapi, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  procedure WMDropFiles(var Msg: TWMDropFiles); message WM_DROPFILES;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.WMDropFiles(var Msg: TWMDropFiles);
var
 NazwaPliku: array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
 if DragQueryFile(Msg.Drop, 0, NazwaPliku, MAX_PATH) > 0 then Edit1.Text := NazwaPliku;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 DragAcceptFiles(Handle, True);
end;

end.

Pozostało 580 znaków

2009-09-20 11:18

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 10 lat temu

0

mi pod bcb dziala taki kodem

DragAcceptFiles(Handle, true);

MESSAGE void OnDropFiles(TMessage &Message);

MESSAGE void TFTex::OnDropFiles(TMessage &Message)
{
int texindex;
   int nFiles;
   char buffer[256];    AnsiString cmp;

   nFiles = DragQueryFile((HDROP)Message.WParam, 0xFFFFFFFF, NULL, 0);
   for (int i = 0; i < nFiles; i++)
   {
     DragQueryFile((HDROP)Message.WParam, i, buffer, 256);
     // tutaj zrób co chcesz z upuszczonym plikiem, np. dodaj do ListBox1:

     if (DirectoryExists((AnsiString)buffer ) == true) {
                      return;       ShowMessage("TO JEST KATALOG");
     }

  if (TextureAllreadyInProject((AnsiString)buffer,cmp,texindex) == false) {
  TexList->Items->Add(  cmp );
  Add_texture_to_project((AnsiString)buffer);
  }      else
    ShowMessage("JUZ JEST");
    // ListBox1->Items->Add((AnsiString)buffer);
   }

   DragFinish((HDROP)Message.WParam);
}

Pozostało 580 znaków

Opi
2009-09-20 12:07
Opi

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Niestety to nic nie zmienia... poza tym to w C++.

W której wersji środowiska kompilujesz ? Może to jest od wersji ? np.: wersja 2010 jest kompatybilna z Windows 7...

Pozostało 580 znaków

2009-09-20 15:10

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 7 miesięcy temu

Lokalizacja: Sosnowiec

0
procedure TForm1.WMDropFiles(var Msg: TWMDropFiles);
var
NazwaPliku: array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
if DragQueryFile(Msg.Drop, 0, NazwaPliku, MAX_PATH) > 0 then Edit1.Text := NazwaPliku;
end;

Nie wiem czy to w czymś pomoże, ale ostatni parametr przekazany do DragQueryFile powinien wynosić MAX_PATH + 1, albo SizeOf(NazwaPliku).

Pozostało 580 znaków

Opi
2009-09-20 15:59
Opi

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Niestety to też nie działa :/

procedure TForm1.WMDropFiles(var Msg: TWMDropFiles);
var
 NazwaPliku: array[0..SizeOf(NazwaPliku)] of Char;
begin
 DragQueryFile(Msg.Drop, 0, NazwaPliku, MAX_PATH);
 Edit1.Text := NazwaPliku;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 DragAcceptFiles(Handle, True);
end;

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0